תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס''ו-2005

תקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס''ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תנאים להצעה על פי תשקיף מדף (תיקון: תשס''ח) הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף תתאפשר בתנאי שהמנפיק הוא תאגיד מדווח וחלפו 12 חודשים לפחות מאז הוצעו ניירות הערך שלו לציבור על פי תשקיף או שהמנפיק הוא תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו וחלפו 12 חודשים לפחות מאז נרשמו ניירות ערך שלו למסחר בבורסה בחו''ל ובלבד שלא נתקיים בו אחד מאלה: (1) בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום היותו לראשונה תאגיד מדווח, או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו, לפי העניין הקצרה מביניהן, התקיים לגביו אחד מאלה: (א) מצאה הרשות כי לא קיים את הדרישות, הנוגעות לחובות הדיווח החלות עליו, כולן או מקצתן; (ב) הורשע בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו, או בית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור; (2) ב-36 החודשים שקדמו ליום פרסום התשקיף הורשע נושא משרה בו בעבירה לפי חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו או שבית משפט בהליך אזרחי מצא שהפר הוראה כאמור. (3) היה התאגיד תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו - בתקופה של 36 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה למתן היתר לפרסום תשקיף או בתקופה שמיום רישומם למסחר של ניירות ערך שלו בבורסה בחו''ל, הקצרה מביניהן, קבע הגוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינה שבה נמצאת הבורסה בחו''ל שבה נסחרים ניירות הערך של התאגיד, כי התאגיד לא רשאי להציע ניירות ערך באופן דומה לתשקיף מדף. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן או 30 ימים מיום פרסומן של תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשס''ו-2005, לפי המאוחר. 1 ק''ת תשס''ו, 27; תשס''ח, 990.תשקיףשוק ההון / ניירות ערךתקנותדיני חברותמסמכים