תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ד) ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי''ד-1954, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הסכום המקסימלי לניכוי (תיקון: תשס''ב) הסכום המקסימלי שניתן לנכות, בכל חודש, מתגמוליו של נכה, בעד כל פרט שלהלן, לא יעלה על הסכום הנקוב לצדו: (1) דמי חברות לטובת ארגון יציג (להלן - הארגון) - 22.30 שקלים חדשים; (2) דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון - 3.80 שקלים חדשים; (3) קרן עזרה הדדית של הארגון - 2.70 שקלים חדשים. 2. עדכון (תיקון: תשנ''ד, תשס''ב) (א) בתקנה זו - ''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד הבסיסי'' - המדד שפורסם לחודש יוני 2002; ''המדד הקובע'' - המדד הידוע ביום העדכון. ב) הסכומים הנקובים בתקנה 1, יעודכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), על-פי שיעור עליית המדד מן המדד הבסיסי עד למדד הקובע. 3. ביטול תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשמ''ד-1994 - בטלות. 1 ק''ת תשנ''ד, 1230; תשס''ב, 853. ניצולי שואהתקנותנכות