תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי''ז-1957, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ועדה'' - ועדת העררים שנתמנתה לפי סעיף 16 לחוק; ''החלטה'' - החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיף 7 לחוק. 2. התיחסות למהות הערר (לענין סעיף 17) (תיקון: תשנ''ט) (א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת רשאי לערור עליה לפני הועדה בתוך שלושים ימים מיום שהגיעה אליו ההודעה על החלטת הרשות המוסמכת; אולם רשאית הועדה להאריך לו את מועד הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על ארבע עשר יום. (ב) העורר ימסור לועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות, את כתב הערר בשני עתקים. (ג) היה מענה של הועדה בית המשפט, יימסר כתב הערר כאמור במשרד הרישום של אותו בית משפט. 3. פרטי הערר בכתב הערר יפורטו - (1) שמו של העורר, תארו, משלח ידו ומענו; (2) תכנה של ההחלטה; (3) התאריך שבו ניתנה ההחלטה ושבו היא נמסרה לעורר; (4) נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה מיוחדת ובקיצור; (5) הסעד המבוקש. 4. צירוף מסמכים לכתב הערר יצורפו שני העתקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר. 5. חתימת הערר כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא-כוחו. 6. הגבלת הסעד המבוקש אין העורר רשאי לבקש בכתב הערר סעד שלא נכלל בזה שביקש מאת הרשות המוסמכת. 7. העברת כתב הערר לרשות מוסמכת הוגש ערר לועדה, ישלח יושב ראש הועדה לרשות המוסמכת עותק אחד של כתב הערר ושל כל מסמך שצורף אליו. 8. תשובת הרשות המוסמכת הרשות המוסמכת רשאית להגיש לועדה תשובה מנומקת, תוך ארבע עשר יום מהיום שנמסר לה עותק כתב הערר. 9. חתימת התשובה התשובה תיחתם ביד הרשות המוסמכת או ביד בא-כוחה. 10. העברת התשובה לעורר יושב ראש הועדה ישלח לעורר עותק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה. 11. מסירת תיק הרשות המוסמכת (א) הרשות המוסמכת תמסור לועדה תוך המועד שנקבע להגשת התשובה את התיק הכולל את בקשת העורר שהוגשה לה ואת כל המסמכים וחומר הראיות שהיו בפניה, לרבות פרוטוקולים של העדויות שהושמעו בפניה ושימשו יסוד להחלטתה (להלן - התיק). (ב) הרשות המוסמכת תמסור לועדה את התיק בין אם הגישה תשובה לפי תקנה 8 ובין אם לא הגישה. 12. קביעת מועד לשמיעת הערר (א) יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולרשות המוסמכת, ארבעה עשר יום לפחות לפני מועד השמיעה. (ב) נתברר ליושב ראש הועדה מכתב הערר, מכתב התשובה או מהתיק שאין חילוקי-דעות ביחס לשאלות שבעובדה, רשאי הוא להורות לבעלי הדין לסכם בכתב בדרך הנראית לו, במקום לקבוע מועד לשמיעת הערר, ובלבד שיתן לעורר או לבא-כוחו, על פי דרישתם, הזדמנות להשמיע דבריהם בעל פה. 12א. איחוד עררים (תיקון: תשל''ו) יושב ראש הועדה רשאי לאחד את הדיון בשני עררים או יותר, שבהם העורר הוא אותו אדם או מתעוררות אותן שאלות משפטיות או עובדתיות. 13. טענות פגם (א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת כתב הערר אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והעורר לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד. (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה ובתנאים תקבע - להרשות לעורר לתקן את הפגם. 14. מחיקת הערר או פרטים ממנו (א) הרשות המוסמכת רשאית, בכל עת עד ליום שנקבע לשמיעת הערר לבקש מהועדה - (1) למחוק ערר שאיננו מנומק או שאינו מגלה עילה, או שהוא טרדני או קנטרני; (2) למחוק את הערר מאחר שלא פורטו בו נימוקי הערר; (3) למחוק מכתב הערר כל דבר שאינו דרוש לענין. (ב) הועדה רשאית למחוק את הערר או כל דבר מכתב הערר, כאמור בתקנת משנה (א), גם אם לא נתבקשה לכך מאת הרשות המוסמכת. 15. עיון בחומר הראיות העורר יהא רשאי בשעות קבלת הקהל הנהוגות במשרדי הממשלה, לעיין בתיק במשרד הרשות המוסמכת ולעשות לעצמו העתקים מהמסמכים שבו. 16. תיקון כתב הערר (תיקון: תשל''ו) (א) ועדת הערר רשאית בכל עת עד לסיום הדיון בפניה, להרשות לעורר לתקן את כתב הערר; החליטה הועדה להרשות את התיקון, יגיש העורר את כתב הערר המתוקן בשני עתקים, תוך המועד שהועדה קבעה. (ב) יושב ראש הועדה ישלח לרשות המוסמכת עותק אחד של כתב הערר המתוקן; הרשות המוסכמת רשאית להגיש תשובה תוך המועד שקבעה הועדה בהחלטתה. (ג) הוראות תקנות אלה בדבר כתב הערר וכתב התשובה יחולו, בשינויים המחוייבים, על כתב הערר המתוקן והתשובה עליו. (ד) סמכויות הועדה לפי תקנה זו ניתנות אף ליושב ראש שלה. 17. ראיות העורר והרשות המוסמכת רשאים להביא ראיות בפני הועדה, בכפוף לאמור בתקנות אלה. 18. הגשת רשימת שאלות (תיקון: תשל''ו) (א) רצה העורר לחקור אדם שהעיד בפני הרשות המוסמכת, הן בכתב והן בעל-פה, בענין נושא הערר, ושלא היה עד של העורר, יגיש לועדה בשני עתקים רשימת השאלות שברצונו לשאול אותו אדם (להלן - רשימת השאלות) שבעה ימים לפחות לפני המועד לשמיעת הערר. (ב) יושב ראש הועדה ישלח העתק אחד של רשימת השאלות לרשות המוסמכת. (ג) הוראות תקנה 14 יחולו על רשימת השאלות, בשינויים המחוייבים. 19. הגבלת החקירה לרשימת השאלות העורר לא ישאל, בחקירתו בפני הועדה, עד כאמור בתקנה 18 שאלה שלא פורטה ברשימת השאלות, זולת אם הועדה - מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה - הרשתה לעשות כן. 20. הזמנת עדים מטעם העורר (א) עורר שברצונו להזמין אדם להתייצב בפני הועדה כדי להעיד או כדי למסור מסמך, יגיש ליושב ראש-הועדה בקשה לכך בשני עתקים, שבעה ימים לפחות לפני המועד לשמיעת הערר. (ב) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תפרט את שמו ואת מענו של העד, את מקצועו וכן את העובדות שנטענו בכתב הערר שלהוכחתן ברצונו להזמין אותו אדם. (ג) יושב ראש הועדה ישלח לרשות המוסמכת עותק אחד של הבקשה. 21. סירוב להתיר הזמנת עד יושב ראש הועדה רשאי לסרב לבקשת העורר להזמין אדם להעיד אם, לדעתו, הבקשה היא טרדנית או קנטרנית. 22. פקדון לכיסוי הוצאות העדות יושב ראש הועדה רשאי להתנות את הוצאות ההזמנה כאמור בתקנה 20 בהפקדת סכום לכיסוי ההוצאות של הזמנת העד, לרבות שכר הבטלה שייפסק לזכותו, בשיעור שיקבע יושב ראש הועדה ושלא יעלה על שיעור שכר הבטלה שבית משפט היה רשאי לפסוק לזכותו של העד אילו הוזמן להתייצב בפניו בהליכים אזרחיים; יושב ראש הועדה רשאי גם להתנות את ההזמנה במתן ערובה לתשלום ההוצאות כאמור, כפי שנראה לו סביר בנסיבות הענין. 23. תצהיר על תוכן העדות מטעם העורר לא תישמע עדות מטעם העורר אלא לאחר שהעורר מסר ליושב ראש הועדה, שבוע ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת העדות, תצהיר בשני עתקים על העובדות שעליהן תישמע העדות, או אם הועדה מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה, התירה את שמיעתה; העתק התצהיר יומצא לרשות המוסמכת. 24. עדות בפני הרשות המוסמכת כראיה הודיע העורר על רצונו לחקור אדם כאמור בתקנה 18, לא תשמע עדותו של אותו אדם שניתנה בפני הרשות המוסמכת ראיה, אלא אם היה אותו אדם נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה בשאלות שפורטו ברשימת השאלות, או אם הועדה היתה משוכנעת שקבלת העדות דרושה למען הצדק. 25. אופן הגשת תעודה רפואית תעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם תהא בתצהיר שיצורף לו כרטיס החולה ושייערך לפי טופס 1 שבתוספת, ולא תקבל הועדה תעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם שלא בתצהיר כאמור אלא אם ראתה טעם מיוחד לכך שתפרש בהחלטתה. 26. אופן הגשת חוות דעת רפואית חוות עת של רופא בשאלה שבידיעתו המקצועית תהא בתצהיר לפי טופס 2 שבתוספת, ולא תקבל הועדה חוות-דעת בכתב שלא בצורה האמורה אלא אם ראתה טעם מיוחד לכך שתפרש בהחלטתה. 27. חקירה שכנגד א) רצה בעל דין לחקור את המצהיר בתצהיר חקירה שכנגד, יודיע על כך לבעל הדין שהגיש אותו וידרוש את התייצבותו של המצהיר לשם חקירה שכנגד בשעת הדיון בערר; ההודעה תומצא בעוד מועד כדי ליתן למצהיר שהות מספקת להתכונן ולבוא למקום הבירור של הערר. (ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש התצהיר ראיה אלא אם החליטה כך הועדה מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה. (ג) הועדה רשאית, בכל עת, לדרוש מיזמתה היא, את התייצבותו של מצהיר לשם חקירה. 28. הארכת מועדים (תיקון: תשל''ו) הועדה או היושב ראש שלה רשאים, מטעמים מיוחדים שיפורשו בהחלטתם, להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלא או על פיהן, למעט תקנה 2(א). 29. חזרה מן הערר העורר רשאי בכל עת לחזור בו מן הערר על ידי מתן הודעה בכתב לועדה על ביטולו; ההודעה תוגש בשני עתקים ויושב ראש הועדה ישלח העתק אחד ממנה לרשות המוסמכת. 30. הוצאות במקרה של ביטול הועדה רשאית, על פי בקשת הרשות המוסמכת, שתוגש לה תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לה הודעת הביטול כאמור בתקנה 29, לחייב את העורר בהוצאות הערר, כולן או מקצתן. 31. שמיעת הערר תמה גביית הראיות, או לא נגבו ראיות בכלל, תשמע הועדה תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות הרשות המוסמכת; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות הרשות המוסמכת. 32. אי-התייצבות העורר לא התייצב העורר לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר והוכח לועדה שההזמנה הומצאה לו, תבטל הועדה את הערר, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה, לדון בערר. 33. אי-התייצבות הרשות המוסמכת לא התייצבה הרשות המוסכמת לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר, והוכח לועדה שההזמנה הומצאה לה, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניה. 34. דחיית הדיון הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק. 35. הגבלת הדיון לנימוקים הועדה לא תיזקק לכל נימוק שלא פורש בכתב הערר או בכתב התשובה או שלא היה נימוק להחלטת הרשות המוסמכת, ולא תיזקק לכל נימוק ולכל טענה של העורר שלא הביאם בפני הרשות המוסמכת, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק או הטענה נשמטו מטעמים שלא היתה לבעל הדין המבקש להיעזר בהם שליטה עליהם. 36. פרטים נוספים וראיות נוספות (תיקון: תשל''ו) (א) הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין הנזכר בכתב הערר, בכתב התשובה או בהחלטה שעוררים עליה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה 35. (ב) סמכויות הועדה לפי תקנה זו ניתנות גם ליושב-ראש שלה. 37. אי-קיום הוראות הועדה (א) לא קיים העורר את המוטל עליו מאת הועדה או היושב-ראש שלה לצרכי ניהול הדיון בערר, רשאית הועדה למחוק את הערר. (ב) לא קיימה הרשות המוסמכת את המוטל עליה מאת הועדה או היושב-ראש שלה לצרכי ניהול הדיון בערר, רשאית הועדה להחליט בערר בלי להתיר לרשות המוסמכת להשמיע דבריה. 38. החזרת ערר בוטל ערר לפי תקנה 32, רשאי העורר, תוך ארבעה עשר יום מיום המצאת ההחלטה על הביטול לידיו, לבקש מהועדה להשיב את הערר; הוכיח העורר כי נבצר ממנו, מסיבה מספקת, להתייצב במועד הקבוע לדיון, רשאית הועדה להשיב את הערר, בתנאים שייראו לה בדבר תשלום הוצאות. 39. אופן גביית ראיות בכל ענין שלא נקבעה לו הוראה מיוחדת בתקנות אלה תהא גביית הראיות בדרך הנראית לועדה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות להכרעתה. 39א. שינוי בהרכב הועדה (תיקון: תשל''ו) נבצר מחברי הועדה, כולם או מקצתם, מסיבה כל שהיא לסיים את הדיון בערר, בין שהתחילו בגביית ראיות ובין שטרם התחילו בה, רשאית ועדה אחרת להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיעה הועדה הקודמת, ורשאית היא, לאחר שנתנה הזדמנות לרשות המוסמכת להשמיע את טענותיה לענין, לנהוג בראיות שנגבו על ידי הועדה הקודמת כאילו גבתה אותן בעצמה או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן, הכל אם לא ביקש העורר שהערר כולו או מקצתו יישמע מחדש בפני הועדה האחרת. 40. המצאת מסמכים מסמך שיש להמציא או לשלוח על פי תקנות אלה לבעלי הדין יומצא אישית, או בדרך שמוסרים כתב בי-דין בהליכים אזרחיים בבית משפט. 41. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה הרשות המוסמכת רשאית להיות מיוצגת בכל הליכי הערר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. 42. הוצאות הוצאות הערר וכל הליך שבו יהיו בשיקול דעתה של הועדה. 43. סטיה מהוראות התקנות הועדה רשאית, בהסכמת בעלי הדין, לסטות מהאמור בתקנות אלה, מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה, כאשר הדבר נראה לה לבירור מועיל וצודק של השאלות העומדות להכרעתה. 44. מרשם דיוני הועדה יירשמו בדרך שיורה עליה יושב ראש הועדה. 45. החלטת הועדה החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ובידי חברי הועדה. 46. מסירת העתק ההחלטה העתק החלטת הועדה מאושר ביד היושב ראש יישלח לעורר ולרשות המוסמכת סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה. 47. הוראות מעבר כתב ערר שהוגש לפני תחילתן של תקנות אלה, רשאי יושב ראש הועדה להורות על איזה הליכים שבערר יחולו בתקנות. 48. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים מיום פרסומן. תוספת טופס 1 (תקנה 25) ת צ ה י ר אני, החתום מטה מ מצהיר בזה לאמור: שמי ומעני הם כאמור לעיל. מספר רשיוני לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, הוא המסמך המצורף המסומן בידי באות ''א'' הוא כרטיס החולה מ הנמצא במשמורתי/הנמצא במשמורת (ציין את שם קופת החולים או המוסד הרפואי האחר שבמשמורתם נמצא הכרטיס). 4. הרישומים שבכרטיס המצורף נעשו בידי או הרישומים שבכרטיס המצורף החל מיום עד יום נעשו בידי ניתן ב היום שם המצהיר אני החתום מטה מ המורשה לכך לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971, מאשר בזה כי ביום התייצב בפני (שם המצהיר) שהזדהה לשביעת רצוני על ידי (תיאור המסמך המזהה) המוכר לי אישית - ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, הצהיר על התצהיר דלעיל. חתימת מקבל התצהיר טופס 2 (תקנה 26) אני החתום מטה מ מצהיר בזה לאמור: שמי ומעני הם כאמור לעיל. מספר רשיוני לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, הוא נתבקשתי לחוות את דעתי בערר של (שם העורר) נגד הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי''ז-1957, שהוגש מטעם העורר כאמור בפני ועדת העררים שהוקמה לפי החוק האמור. אלה פרטי השכלתי אל פרטי נסיוני המקצועי וזאת חוות דעתי ניתן היום ב חתימה אני החתום מטה, המורשה לכך לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971, מאשר בזה כי ביום התייצב בפני (שם המצהיר) שהזדהה לשביעת רצוני על ידי (תיאור המסמך המזהה) המוכר לי אישית - ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, הצהיר על התצהיר דלעיל. חתימת מקבל התצהיר 1 ק''ת תשל''ד, 450; תשל''ו, 732; תשנ''ט, 174. ועדת עררעררניצולי שואהתקנות