תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו-24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי''ז-1957 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''התוספת'' - התוספת לתקנות הביטוח; ''מבחנים'' - רשימת הפגימות שבתוספת ואחוזי הנכות שלצידה של כל אחת מהן; ''מזכיר'' - מי שהרשות המוסמכת מינתה להיות מזכיר ועדות לפי תקנות אלה; ''נכות מוכרת'' - נכות הנובעת ממחלה, החמרת מחלה או חבלה של נכה ואשר אילולא הנאמר בהסכם בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה מיום ב' באלול התשי''ב (10 בספטמבר 1952) ובמכתב מס' 1א שבו, היה זכאי בגלל אותה פגימה לתגמול, קיצבה או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה; ''פגימה'' - כל אחת מן המחלות, הפגיעות או הליקויים המנויים בתוספת; ''פגימה מוכרת'' - פגימה שהיא נכות מוכרת; ''תקנות הביטוח'' - תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט''ז-1956. פרק ב': קביעת דרגת נכות סימן א': ועדה רפואית 2. קביעת דרגת נכות בידי ועדה דרגת נכות של נכה תיקבע בידי ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 6(א) לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי''ד-1954 (להלן - הועדה). 3. אופן הרכבת הועדה ודרכי עבודתה תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), התשט''ו-1954, יחולו על אופן הרכבת הועדה ודרכי עבודתה. 4. קביעת דרגת נכות על פי מסמכים הועדה רשאית, בהסכמת הנכה והרשות המוסמכת, לקבוע את דרגת נכותו של הנכה על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנכה. 5. בדיקה במקום הימצא הנכה אישר יושב ראש הועדה כי נבצר מהנכה, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנכה במקום הימצאו. 6. אי-התייצבות לבדיקה או אי-מילוי אחרי הוראות הועדה לא התייצב הנכה בפני הועדה במועד הנקוב בהודעה שנמסרה לו או במועד אחר שהיא קבעה, מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפני המועד כאמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת יושב ראש הועדה לאי-התייצבותו, או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות, ישלם הנכה לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, את ההוצאות שנגרמו לה עקב כך, ואם אין הוראה אחרת מאת הרשות המוסמכת לא תיקבע דרגת הנכות אלא לאחר שהנכה שילם לרשות המוסמכת את ההוצאות האמורות. 7. נוכחות זרים בשעת הבדיקה הועדה תבדוק את הנכה ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה. 8. דרגת נכות דרגת נכותו של נכה, שנפגם פגימה מוכרת אחת, היא אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים. 9. דרגת נכות מורכבת דרגת נכותו של נכה, שנפגם מספר פגימות מוכרות, היא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו במבחנים לאותן פגימות החלים על אותו נכה, שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן: (1) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה - אחוז הנכות שנקבע כאמור; (2) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז נכות שני במעלה - מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים; (3) בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה - מספר האחוזים מן הכושר המופחת האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה במבחנים, וכן הלאה. 10. דרגת נכות בקשיון ובשיתוק (א) בקביעת דרגת נכותו של נכה שנפגם - (1) בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד - לא יובא בחשבון הנזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק; (2) בשיתוק עצב גדול אחד - לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידיו. (ב) נכה שנפגם פגימות מוכרות בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע, ולאחת הפגימות האמורות, שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות, היתה צורה שפורשה - (1) כצורה קלה - תיקבע דרגת נכותו של הנכה במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית; (2) כצורה בינונית - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה ניכרת; (3) כצורה ניכרת - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה; (4) כצורה קשה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה. (ג) דרגת נכותו של נכה שנפגם - (1) בכמה פגימות מוכרות באותו פרק - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק; (2) בכמה פגימות מוכרות באותה גפה - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה הגפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע; (3) בכמה פגימות מוכרות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לאותו לעיוורון של אותה עין. (ד) דרגת נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית תחושב לפי תקנה 9, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן פגימות, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית. 11. קביעת דרגת נכות מחוץ למבחנים לא פורטה נכות מוכרת כפגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי שיקול דעתה של הועדה תוך התחשבות בפגימה הדומה לה ביותר מבין הפגימות שפורטו. 12. סטיות הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%. 13. דרגת נכות באבר זוגי דרגת הנכות בשל פגימה מוכרת באבר זוגי כשהאבר האחד פגום פגימה שאינה פגימה מוכרת, תיקבע על ידי צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה שאינה פגימה מוכרת. 14. תחולת הקביעה (א) דרגת הנכות אשר קבעה הועדה לנכה שטרם נקבעה לו דרגת נכות היא החל מן התאריך כלהלן - (1) לנכה שדרגת נכותו נקבעה לאחר שהגיש תביעתו לתגמול בתוך המועד שנקבע בחוק נכי רדיפות הנאצים (הארכת מועד), התשי''ט-1959 (להלן - המועד המקורי), או לאחר שהוארך לו המועד המקורי - החל מיום כ''ז באדר ב' התשי''ד (1 באפריל 1954); (2) לנכה שדרגת נכותו נבעה אחרי שהגיש תביעתו לתגמול בתוך המועד שנקבע בסעיף 12(ב) לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 2), התשכ''ט-1969, או לאחר שהוארך לו המועד שנקבע כאמור - מהאחד לחודש שבו הגיש את תביעתו; ואולם הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגות נכות שונות לגבי התקופה שבין אותו תאריך לבין היום שבו קבעה הועדה את דרגת הנכות. (ב) נקבעה לנכה דרגת נכות שתחילתה כאמור בתקנת משנה (א)(2) ולאחר מכן הוארך לו המועד המקורי, יראו את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כחלה גם לגבי התקופה שבין יום כ''ז באדר ב' התשי''ד (1 באפריל 1954) לבין היום שבו מתחילה דרגת הנכות שנקבעה לו לראשונה כאמור (להלן - התקופה המאורכת), אם באה על כך הסכמת הרשות המוסמכת והנכה; לא הוסכם כאמור, תקבע הועדה הרפואית את דרגת הנכות לגבי התקופה המוארכת, והוראות תקנות אלה יחולו על קביעה זו, בשינויים המחוייבים. (ג) דרגת הנכות שהועדה קבעה בדיון מחדש לפי תקנה 15 היא מהתאריך בו פקעה תקפה של דרגת הנכות הזמנית שקבעה הועדה הרפואית האחרונה לגבי הפגימה הנדונה, אך רשאית הועדה לקבוע דרגות נכות שונות לגבי התקופה שבין המועד שפקע תקפה של דרגת הנכות הזמנית לבין הקביעה החדשה. 15. מועד לקביעה מחדש (א) עם קביעת דרגת נכותו של נכה, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לקבוע את הדרגה מחדש במועד מאוחר יותר, ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לקביעה מחדש. (ב) החליטה הועדה שיש לקבוע מחדש את דרגת הנכות ישולם התגמול על פי קביעתה עד למועד שציינה לקביעה מחדש והוא יחודש רק לאחר הקביעה מחדש. 16. ביטול הקביעה הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 22 לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנכה הושפעה מן הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת הרשות המוסמכת, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה. סימן ב': ועדה רפואית עליונה 17. ועדה רפואית עליונה ומועד להגשת הערר נכה רשאי לערור על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית עליונה שנתמנתה לפי סעיף 12א לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי''ד-1954 (להלן - ועדה רפואית עליונה) תוך שלושים ימים מהתאריך שבו נמסרה לו ההחלטה וכל עוד לא קיבל תגמולים או לאחר שהחזיר אותם אם קיבלם; הרשות המוסמכת רשאית לערור כאמור תוך ששים ימים מהתאריך שבו נמסרה לה ההחלטה. 18. אופן הערר (א) ערר יוגש למזכיר בשלושה העתקים ויצויינו בו נימוקי הערר. (ב) המזכיר יעביר את הערר ליושב ראש הועדה והעתק ממנו ימסור לרשות המוסמכת - אם הוגש הערר בידי הנכה, או לנכה - אם הוגש הערר בידי הרשות המוסמכת. 19. הארכת המועד להגשת ערר לא הגיש הנכה ערר במועד הנקוב בתקנה 17 רשאי הנכה בהסכמת הרשות המוסמכת, לערור תוך שלושים ימים מהיום האחרון להגשת הערר כאמור בתקנה 17. 20. סמכויות הועדה הרפואית העליונה ועדה רפואית עליונה רשאית לאשר את החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהעורר הוא הנכה ובין שהוא הרשות המוסמכת. 21. תחולת הוראות (א) תקנות 4, 5 ו-8 עד 16 יחולו על ערר בפני ועדה רפואית עליונה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ב) תקנות 1, 2, 9, 11 עד 14, ו-16 עד 20 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), התשי''ז-1957, יחולו על אופן הרכבת הועדה הרפואית העליונה ודרכי עבודתה. 22. אי-התייצבות העורר ערר הנכה ולא התייצב בפני הועדה הרפואית העליונה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בפניו לפי החומר שברשותה ולדחות את הערר אם לדעתה אין החומר מספיק; אולם, אם הודיע העורר לפני המועד שנקבע לדיון בערר או אחריו שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שיפרט, רשאי יושב ראש הועדה לקבוע מועד אחר לדיון. 23. אי-התייצבות בערר שהגישה הרשות המוסמכת עררה הרשות המוסמכת, והנכה לא התייצב בפני הועדה הרפואית העליונה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה ולא נתן סיבה סבירה לאי-התייצבותו, רשאית הועדה הרפואית העליונה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה. 24. אי-התייצבות הנכה בערר שלא הוחלט בו עררה הרשות המוסמכת והנכה לא התייצב במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה ועקב כך לא החליטה הועדה הרפואית העליונה בערר, רשאית הרשות המוסמכת לדחות את תשלום התגמולים עד למועד שבו יתייצב הנכה בפני הועדה הרפואית העליונה במועד ובמקום שייקבע לאחר שהנכה יגיש בקשה למזכיר וישלם את כל ההוצאות שנגרמו לרשות המוסמכת עקב אי-התייצבותו כאמור. סימן ג': דיון מחדש וקביעת דרגת נכות שנית 25. קביעת דרגת נכות שנית (א) עברו שלוש שנים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של הנכה או שהגיע המועד לדיון על קביעה מחדש של דרגת הנכות לפי תקנה 15, רשאי הנכה או הרשות המוסמכת לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות; הוראות תקנות אלה יחולו על קביעה זו, בשינויים המחוייבים. (ב) על בקשה לקביעת דרגת נכות מחדש כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנה 19 בשינויים המחוייבים. 26. אי-התייצבות לבדיקה מחדש לא התייצב הנכה לבדיקה לצורך קביעה מחדש כאמור בתקנה 25 ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת הרשות המוסמכת לאי-התייצבותו, רשאית הרשות המוסמכת לדחות את תשלום התגמולים עד למועד שבו יתייצב לבדיקה. פרק ג': הוראות שונות 27. סודיות המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה רפואית עליונה הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות הועדות בקשר לקביעת דרגת נכות וכן לידיעת הרשות המוסמכת. 28. ביטול תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשי''ח-1957 - בטלות. 29. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''א בתשרי התשמ''ד (18 בספטמבר 1983). 1 ק''ת תשמ''ד, 26 ניצולי שואהנכותתקנות