תקנות נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ד-1974

תקנות נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ד-1974 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 4 ו-19 לחוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ג-1973, ובתוקף סמכותו של שר המשפטים לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הממונה'' - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל''ג-1973 (להלן - החוק); ''הועדה המייעצת'' - כמשמעותה בסעיף 5 לחוק; ''הלשכה'' - הלשכה לביצוע החוק, שמקום מושבה בירושלים; ''תובע'' - אדם הזכאי לתבוע פיצויים בעד נכס, לרבות מי שמוסמך לייצגו כדין, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. פרק ב' : הגשת התביעה 2. הגשת תביעה (א) תביעה לפיצויים תיערך בשלושה עותקים על גבי הטופס שבתוספת. (ב) תביעה תיחתם ביד התובע עצמו, ואם היה התובע קטין או פסול-דין, או נבצר ממנו לחתום על התביעה מסיבה אחרת - תיחתם ביד מי שמוסמך לייצגו. (ג) החתימה תהא בפני שופט, רשם או עורך-דין, לאחר שהחותם זיהה עצמו על סמך תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965, תעודת זהות שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, תש''ט-1949, או פנקס זיהוי שניתן לפי תקנות-שעת-חירום (רישום תושבים), תש''ח-1948. (ד) תביעה יש להגיש במסירה ללשכה במשרדה או במשלוח בדואר רשום. 3. צירוף מסמכים (א) לתביעה יצורפו תצלומי מסמכים להוכחת הזכות, במידה שהם בידי התובע, ואלה הם: (1) תעודת-רישום או נסח-רישום מלשכת רישום המקרקעין שבה רשום הנכס; (2) אישורים על תשלום מס-רכוש בעד הנכס עד למועד הקנייתו לאפוטרופוס; (3) צו ירושה או צו קיום צוואה; (4) הסכם על רכישת הנכס; (5) כל מסמך אחר הדרוש, לדעת הממונה, כדי להוכיח את הזכות. (ב) הממונה רשאי לדרוש כי יוגש לו גם המסמך המקורי. פרק ג' : הטיפול בתביעה 4. פנקס התביעות וכרטסת התביעות (א) בלשכה ינוהלו - (1) פנקס תביעות, שבו יירשמו התביעות לפי סדר הגשתן; (2) כרטסת תביעות, שתתיחס לנכסים שלגביהם הוגשו תביעות. (ב) בנוסף על הפנקס והכרטסת האמורים רשאי הממונה להורות על ניהול כרטסת שמית ועל עריכת כל רישום אחר הדרוש, לדעתו, לביצועם היעיל של החוק והתקנות. (ג) העיון בפנקס התביעות, בכרטסת התביעות או בכל רישום אחר המתנהל לפי הוראות הממונה, או בתיקי התביעות, טעון הסכמה בכתב מאת הממונה או מאת מי שהממונה הסמיכו לכך בכתב. (ד) על אף האמור בתקנת-משנה (ג), רשאי התובע לעיין בתיק התביעה. 5. בדיקת התביעה (א) נרשמה התביעה בפנקס התביעות ובכרטסת, יבדוק הממונה את תכנה. (ב) ראה הממונה כי לא צורפו לתביעה, כל המסמכים הדרושים, לדעתו, לבירור התביעה, רשאי הוא לדרוש מן התובע כי ימציאם לו, וכן לקבוע את המועד להמצאתם. ג) הממונה רשאי לדרוש מן התובע הסברים על אי-צירוף מסמך פלוני לטופס התביעה, או על אי-התאמה בין מסמכים או בין תכנם, וכן לברר כל עובדה הנראית לו כבעלת חשיבות לבירור התביעה, בין לפני שהענין נדון בועדה המייעצת ובין לאחר שנדון בה. (ד) הממונה רשאי לצרף לתיק התביעה מסמכים וחומר אחר שאסף; עשה כן, יודיע על כך בכתב לתובע ויציין את פרטי החומר. (ה) ''הממונה'' בתקנה זו - לרבות מי שהממונה הסמיכו בכתב לענין תקנה זו. 6. העברת התיק לועדה המייעצת הממונה יעביר את תיק התביעה אל הועדה המייעצת ויודיע על כך לתובע במכתב שיישלח בדואר רשום. 7. הדיון בועדה המייעצת (א) הועדה המייעצת תזומן לישיבה לפי הוראת היושב-ראש. (ב) הועבר תיק התביעה לועדה המייעצת, יורה היושב-ראש להזמין את התובע ואת הממונה או נציגו לישיבת הועדה המייעצת, במכתב שישלח בדואר רשום לא יאוחר מ-21 יום לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה. (ג) סיימה הועדה המייעצת את בירור התביעה, תעביר סיכום בכתב לממונה והעתק ממנו לתובע שיישלח בדואר רשום. (ד) בכפוף לסעיף 5 (ב) לחוק ולאמור בתקנות אלה, תקבע הועדה המייעצת את סדרי הדיון בפניה. 8. החלטת הממונה (א) הממונה יתן דעתו על הסיכום שקיבל מהועדה המייעצת ועל כל החומר האחר שהיה בפני הועדה ויתן את החלטתו המנומקת בכתב. (ב) הממונה רשאי לבקש מן הועדה המייעצת לשוב ולדון בענינו של התובע, בין מיזמתו ובין לפי בקשת התובע, אם היה הממונה סבור כי הדבר דרוש למתן החלטתו לפי סעיף 8 לחוק. (ג) ההחלטה תישלח לתובע בדואר רשום, ותפרט את זכויות התובע לפי סעיף 9 לחוק. פרק ד': סדר הדין בבית המשפט המחוזי 9. צורת הבקשה (תיקון: תשס''ג) בקשה לפי סעיף 9 לחוק תוגש ותתברר בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984, בשינויים המחויבים לפי הענין. 10. הזמנת הממונה בית המשפט המחוזי רשאי להורות בכל הליך לפי החוק, כי הממונה או נציגו יתייצב בפניו ליתן עדות, כל אימת שייראה לבית המשפט כי הדבר דרוש לעשיית צדק. פרק ה' : הוראות שונות 11. הארכת מועדים כל רשות המוסמכת לפי תקנות אלה לקבוע מועד לעשיית פעולה, רשאית להאריך את המועד, בין אם חלף בין אם טרם חלף, אם נראה לה הדבר דרוש לעשיית צדק, ובלבד שלא יוארכו מועדים שנקבעו בחוק. תוספת2 ק''ת תשל''ד, 656; תשס''ג, 480. נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא תקנותנכסי נפקדיםפיצויים