תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ''ו-1986

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ''ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק עבודת נשים, התשי''ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מנוחה (תיקון: תשס''א) (א) לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית עובדת ליתן הסכמתה בכתב למנוחה קצרה מ-12 שעות, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות. 2. תנאים נוספים במקום עבודה בו עובדים במשמרות יספק המעביד לעובדת בלילה - (1) אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה ואין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים; (2) משקה חם בעת ההפסקה; (3) מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה. 3. תחולה הוראות תקנות אלה לא יחולו במקומות, בשירותים, בעבודות ובתפקידים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק. 1 ק''ת תשמ''ו, 835; תשס''א, 1029.חוק עבודת נשיםתקנותעבודת לילה