תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ט-1999

תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''רשות מוסמכת זרה'' - כמשמעותה בסעיף 4(א)(1) לחוק ולרבות גורם מוסמך מטעם אחד הגופים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, כאמור בסעיף 4(ב) לחוק; ''שר הבטחון''2 - לרבות מי שהוא הסמיך לענין החוק. פרק ב': הוראות כלליות 2. העברת בקשה לרשות המוסמכת העבירה רשות מוסמכת זרה בקשה לעזרה משפטית, באמצעות שר החוץ, יעביר שר החוץ את הבקשה לרשות המוסמכת לביצועה. 3. תרגום היתה הבקשה לעזרה משפטית בשפה שאינה עברית או אנגלית, יצורף לבקשה תרגום לאחת השפות האמורות. 4. התייעצות לפני העברת הבקשה לשר המשפטים לענין החלטה על סירוב לבקשה (א) התקבלה בקשה לעזרה משפטית ממדינה אחרת, וסברה הרשות המוסמכת שלה האציל שר המשפטים את סמכותו לפי סעיף 3(ג) לחוק שמתקיימת בה אחת העילות לסירוב בקשה לפי סעיף 5 לחוק, תקיים הרשות המוסמכת האמורה התייעצות עם הגורמים המפורטים להלן, לפי הענין: (1) ראש הממשלה - אם הפעולה המבוקשת עלולה לפגוע בריבונותה של מדינת ישראל או בבטחונה, או בענין מדיני; (2) שר הבטחון - אם הפעולה המבוקשת עלולה לפגוע בריבונותה של מדינת ישראל או בבטחונה; (3) שר החוץ - אם הפעולה המבוקשת עלולה לפגוע בענין מדיני; (4) השר לבטחון הפנים - אם הפעולה המבוקשת עלולה לפגוע בשלום הציבור או בבטחונו; (5) היועץ המשפטי לממשלה - אם הפעולה המבוקשת עלולה לפגוע בתקנת הציבור, או אם עילת הסירוב היא אחת העילות המפורטות בסעיף 5(א)(2) עד (6) לחוק; (6) שר האוצר או שר אחר הנוגע לדבר - אם עילת הסירוב היא העילה המפורטת בסעיף 5(א)(7) לחוק. (ב) סברה הרשות המוסמכת, לאחר קיום ההתייעצות כאמור בתקנת משנה (א), שיש מקום לסרב לבקשה, תעביר אותה לשר המשפטים בצירוף תוצאות ההתייעצות. (ג) החליט שר המשפטים שאין עילה לסרב לבקשה, יחזיר אותה לרשות המוסמכת לטיפולה. 5. דחיית מועד ביצוע בקשה לעזרה משפטית או עיכוב ביצועה (א) לא תחליט רשות מוסמכת לדחות את מועד עשייתה של פעולה לעזרה משפטית או לעכב את ביצועה מנימוקים כאמור בסעיף 6(א) ו-(ב) לחוק, אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. (ב) החליט בית המשפט לדחות את מועד עשייתה של פעולה לעזרה משפטית או לעכב את ביצועה, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יציין בהחלטתו את המועד המשוער שבו ניתן יהיה לבצע את הפעולה או את הראיות הנדרשות להשלמת התשתית הראייתית שתאפשר ביצוע הפעולה המבוקשת, הכל לפי הענין. 6. סמכות מקומית של בית משפט (א) על אף האמור בכל חיקוק לענין סמכותו המקומית של בית משפט, רשאי כל בית משפט לבצע בקשה לעזרה משפטית שהעבירה רשות מוסמכת לטיפולו. (ב) אין בנקיבת שמו של בית משפט מסוים בבקשה לעזרה משפטית ממדינה אחרת, כדי לחייב את הרשות המוסמכת להעביר את הבקשה לביצוע לאותו בית משפט דווקא. 7. התייעצות לענין חיסיון המידע כללה הבקשה לעזרה משפטית העברת מידע מן הסוג שעשויים לחול עליו דיני חיסיון להגנת בטחון המדינה או בטחון הציבור, לא יועבר המידע למדינה המבקשת אלא לאחר שראש הממשלה, שר הבטחון או השר לבטחון הפנים, לפי הענין, אישר את העברתו, כולו או חלקו, או בתנאים ובמגבלות שהוא קבע. 8. תוקפן של תקנות בענין הסכמים בין-לאומיים מסוימים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחן של תקנות שהותקנו לפי סעיף 13 לחוק; ואולם הוראות תקנות אלה יחולו אם אין בתקנות לפי סעיף 13 לחוק הוראה לסתור. פרק ג': סוגי פעולות עזרה משפטית סימן 1: המצאת מסמכים 9. תרגום היה המסמך שהמצאתו מתבקשת לפי סעיף 14 לחוק, בשפה שאיננה עברית או אנגלית, יצורף למסמך תרגום לאחת השפות האמורות. 10. דרכי ההמצאה המצאת מסמך משפטי זר תיעשה כפי שממציאים מסמך מסוגו בישראל, וככל שהדין בישראל מתיר זאת, בדרך התואמת את בקשתה של המדינה המבקשת. 11. המצאת מסמך משפטי זר בענין פלילי (א) מסמך משפטי זר בענין פלילי יומצא בצירוף ההודעה לפי סעיף 14(ב) לחוק. (ב) נעשתה ההמצאה באמצעות הרשות המוסמכת או לפי הוראתה, יצורף למסמך המשפטי הזר אישור מסירה שבו ירשום הממציא את פרטי ההמצאה, לרבות קבלת המסמך הזר על ידי הנמען או סירובו לקבלו; קיבל הנמען את המסמך המשפטי הזר יחתום על קבלתו בשולי אישור המסירה. (ג) ההודעה כאמור בתקנת משנה (א) ואישור המסירה לפי תקנת משנה (ב) יהיו לפי טופס 1 שבתוספת. (ד) הרשות המוסמכת תצרף את טופס האישור לתשובתה למדינה המבקשת. סימן 2: גביית ראיות 12. בקשה לגביית ראיות בקשה של רשות מוסמכת לבית המשפט לגבות ראיות לפי בקשה לעזרה משפטית תיערך לפי טופס 2 שבתוספת. 13. הזמנת אדם לגביית ראיות שלא על ידי בית משפט הזמנת אדם לגבות ראיות ממנו לפי סעיף 16(ב) לחוק, תהיה לפי טופס 3 שבתוספת. 14. הוכחת זכות ייצוג ביקש אדם שאינו רשום כעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ''א-1961, להופיע בפני בית המשפט הגובה ראיות לפי סימן זה ולשאול שאלות, יגיש לבית המשפט, 15 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לגביית הראיות, אישור כאמור בסעיף 17 לחוק, אלא אם כן אישר בית המשפט מועד אחר. 15. גביית עדות במערכת טלוויזיה סגורה ביקשו רשות מוסמכת, רשות מוסמכת זרה או בעל דין, שגביית עדות תיעשה באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה בין-לאומית, רשאי בית המשפט לאשר זאת אם נעשו הסידורים כדי לאפשר את אלה: (א) לבית המשפט ולבעלי הדין - לצפות בעד בכל מהלך העדות, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות; (ב) לנאשם - לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו. סימן 3: העברת אדם למדינה אחרת לעדות או לסיוע בחקירה 16. הודעה לאדם על בקשה להתייצבותו במדינה אחרת הוגשה בקשה כאמור בסעיף 22 לחוק להתייצבותו של אדם הנמצא בישראל בהליך משפטי המתקיים מחוץ לישראל (להלן - מוזמן), תעביר לו הרשות המוסמכת הודעה על כך, בצירוף התחייבויותיה של המדינה המבקשת כאמור בסעיף 26 לחוק; ההודעה תהיה לפי טופס 4 שבתוספת; להודעה יצורף גם טופס הסכמה כאמור בתקנה 18. 17. הסכמתו של שר הבטחון (א) היתה הבקשה לפי סימן זה בקשר לעיסוקו הצבאי או הבטחוני של המוזמן, תשלח לו הרשות המוסמכת הודעה לפי תקנה 16, לאחר שקיבלה הסכמה של שר הבטחון להתייצבותו של המוזמן, כאמור בסעיף 22(3) לחוק; הרשות המוסמכת תצרף להודעה העתק של הסכמת שר הבטחון. (ב) הסכמת שר הבטחון להתייצבות יכול שתותנה בתנאים או במגבלות מסוימים. 18. הסכמתו של אדם הסכמתו של אדם כאמור בסעיף 24 לחוק תינתן לפי טופס 5 שבתוספת; הסכמתו של אפוטרופסו של אדם, כאמור בסעיף 24(ב) לחוק תינתן לפי טופס 6 שבתוספת. 19. אסמכתה להוצאת אסיר ממקום כליאתו צו בית המשפט בדבר הוצאתו של אסיר ממקום כליאתו בישראל ושמירתו במשמורת חוקית מחוץ לישראל, כאמור בסעיף 23(ד) לחוק, יהיה לפי טופס 7 שבתוספת; צו בית המשפט להאריך את תקופת הימצאותו של אסיר מחוץ לישראל, כאמור בסעיף 23(ג) לחוק, יהיה לפי טופס 8 שבתוספת. 20. אסמכתה להפסקת צו מגביל (א) החליטה הרשות המוסמכת לאשר את התייצבותו במדינה אחרת של אדם המוגבל בצו, כאמור בסעיף 23(ז) סיפה לחוק, תעביר הודעה על כך, לפי טופס 9 שבתוספת, לרשות הממונה על ביצועו של הצו המגביל, לאחר תיאום עם אותה רשות; בהודעה תציין הרשות המוסמכת את התקופה שבה לא יימצא האדם המוזמן בפיקוחה של הרשות הממונה עליו מכוח הצו המגביל. (ב) הודעה כאמור תשמש אסמכתה, כאמור בסעיף 23(ד) סיפה לחוק, ליציאתו מישראל של אדם המוגבל בצו, ותשמש לחישוב התקופות האמורות בסעיף 23(ו) ו-(ז) לחוק. (ג) החליטה הרשות המוסמכת להאריך את תקופת הימצאותו מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו, כאמור בסעיף 23(ג) לחוק, תשלח הודעה על כך, לפי טופס 10 שבתוספת, לרשות הממונה על ביצוע הצו המגביל. 21. בקשה להחזר הוצאות (א) לא שילמה המדינה המבקשת למוזמן את ההוצאות האמורות בסעיף 26 לחוק, רשאי המוזמן להגיש בקשה לרשות המוסמכת, להחזר הוצאות כאמור בסעיף 26(ב) לחוק. (ב) לבקשה יצרף המבקש פירוט ההוצאות והקבלות הנוגעות לענין. (ג) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טופס 11 שבתוספת. 22. אישור למעבר אסיר זר בישראל אישורה של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל, כאמור בסעיף 27(ב) ו-(ג) לחוק, יהיה לפי טופס 12 שבתוספת. סימן 4: העברת מידע 23. העברת מידע ללא בקשה החליטה הרשות המוסמכת להעביר, מיוזמתה, מידע למדינה אחרת, כאמור בסעיף 32(ב) לחוק, תרשום הרשות המוסמכת בהחלטתה את הנסיבות שהביאו אותה להחליט על כך. סימן 6: החזקת אסיר זר בישראל לפי בקשת הרשות 24. החזקת אסיר זר במשמורת בישראל אסיר זר יוחזק במשמורת בישראל, כאמור בסעיפים 27 ו-50 לחוק, במקום שיורה נציב בתי הסוהר; הוראת הנציב תהיה לפי טופס 13 שבתוספת, והיא תשמש אסמכתה לכליאתו של האסיר באותו מקום ולהוצאתו ממנו. סימן 7: שונות 25. ביטול תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, התש''ך-1959 - בטלות. 26. הוראת מעבר על אף האמור בתקנה 25, הוראות התקנות האמורות בה יחולו על בקשה לעזרה משפטית שהוגשה והתחילו בביצועה לפני תחילתן של תקנות אלה. תוספת טופס 1 (תקנה 11) המצאת מסמך משפטי זר בענין פלילי ואישור המצאתו אל: שם הנמען של המסמך המשפטי הזר וכתובתו מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 הנדון: הודעה לענין מסמך משפטי זר שמומצא בישראל בהתאם להוראות סעיף 14(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, אני מביא לידיעתך את כל אלה: (1) על פי דיני מדינת ישראל אינך חייב להיענות לאמור במסמך; עם זאת עליך לקחת בחשבון שייתכן שלפי הדין במדינה שביקשה את המצאת המסמך ישנן השלכות משפטיות אם לא תיענה לאמור במסמך המשפטי הזר שהועבר אליך בזה; (2) אם המסמך המשפטי הזר הוא הזמנה לחקירה, למשפט או למתן עדות במדינה אחרת, יכול שהזכויות והחסינויות העומדות לך לפי דיני מדינת ישראל כנחקר, כנאשם או כעד, לא יעמדו לך כלל במדינה המזמינה אותך או שלא יעמדו לך באותה מידה שהן קיימות לפי הדין בישראל. חתימת הרשות המוסמכת אישור מסירה של מסמך משפטי זר בענין פלילי אני מצהיר בזה שבתאריך באתי לכתובת שרשומה (שם המוסר) במסמך המשפטי הזר, שהיא מקום מגוריו/עסקו של הנמען/משרדו הרשום של התאגיד4 - (1) מסרתי אותו אישית ל והחתמתי אותו. נמען/בן משפחתו/עובדו של התאגיד (2) הנמען/בן משפחתו/עובד התאגיד סירב לקבל את המסמך המשפטי הזר. (3) בכתובת הרשומה במסמך המשפטי הזר לא נמצא הנמען/בן משפחתו/ התאגיד. הערות נוספות חתימת המקבל חתימת המוסר 4 סמן לפי הענין טופס 2 (תקנה 12) בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת לכבוד בית משפט השלום ב / הרשם ב מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 הנדון: 5 בהתאם לבקשה שבנדון אני מבקש מבית המשפט/מהרשם6 לקיים דיון לשם גביית ראיות כמבוקש בבקשה לעזרה משפטית של המצורפת בזה ולשם כך - שם המדינה להזמין את להופיע בפניו לשם מתן עדות; שמו של העד וכתובתו לבקש את הצגת החפץ שנמצא ברשותו של פרט את החפץ ואת מקום הימצאו ; פרט את שמו של המחזיק בחפץ להורות על חיפוש לשם הצגת החפץ / על תפיסת החפץ / על העברת החפץ, הכל כפי שיראה לנכון בית המשפט /הרשם7. תאריך חתימה בציון שמו ותפקידו של מגיש הבקשה 5 פרט את הבקשה לעזרה משפטית של מדינה אחרת, לרבות מספרה. 6 סמן לפי הענין 7 סמן לפי הענין טופס 3 (תקנה 13) הזמנה לעדות או להצגת חפץ לפי סעיף 16(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 לכבוד שם העד או מחזיק החפץ בציון כתובתו מאת: שם המזמין וכתובתו הנדון: בקשה לגביית ראיות לפי בקשה לעזרה משפטית בין מדינות בתוקף הסמכות שהוענקה לי בסעיף 16(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, ומאחר שבית המשפט ב הטיל עלי לגבות ראיות לפי החוק האמור, אני מזמין אותך בזה להופיע בפני ב בתאריך בשעה כדי לעשות ציין את הכתובת אחד מאלה: למסור עדות; להציג בפני תאר את החפץ בציון פרטיו כנדרש בבקשה לעזרה משפטית שהוגשה למדינת ישראל על ידי שם המדינה בענין ציין את הפרטים המזהים של הבקשה אזהרה אתה רשאי לבקש שגביית הראיות תיעשה במועד אחר בציון הסיבה לבקשתך וכן בציון המועד שבו הנך יכול להיענות להזמנתי. עליך להגיש בקשה לדחיית מועד 15 ימים לפחות לפני המועד שנקבע בהזמנה דלעיל. הזמנה חדשה תומצא לך בהתאם. עלי להודיעך שאם בתאריך ובשעה הנקובה בהזמנה זו לא תופיע כמבוקש/לא תופיע ותציג את החפץ כמבוקש8 ולא תבקש דחיית המועד, יחול עליך הדין החל בישראל על מי שאינו מציית להזמנת בית משפט. תאריך חתימת המזמין בציון שמו 8 סמן לפי הענין טופס 4 (תקנה 16) הודעה לאדם שהוזמן להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות או כדי לקחת חלק בחקירה לכבוד שמו וכתובתו של האדם המוזמן מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 הנדון: הודעה בקשר לבקשה של מדינת שתתייצב בה כדי למסור עדות/זיהוי/עימות/לקחת חלק בחקירה9 בהתאם להוראות סימן 3 לפרק ג' של חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, עלי להודיעך את אלה: (1) התייצבותך במדינה האמורה מתבקשת בקשר לענין פלילי (לפרט את סוג הענין ואת סוג מטרת ההתייצבות) (2) אינך חייב להתייצב כמבוקש; אולם אם החלטת להתייצב, עליך לתת את הסכמתך לכך לפי הטופס המצורף להודעה זו; (3) המדינה המבקשת נתנה התחייבויות לענינים אלה: (א) מי שמוזמן להעיד או להשתתף בחקירה - (1) לא ייחקר, לא יועמד לדין, לא ייעצר, לא ייאסר, לא ייענש ולא תוגבל חירותו בדרך כלשהי, בשל מעשה או מחדל שקדמו לכניסתו לשטח השיפוט של המדינה המבקשת בעקבות הבקשה; (2) לא יחויב להעיד אלא בהליך המשפטי שבשלו הוזמן, ולא יחויב לעזור אלא בחקירה שבשלה הוזמן; אלא אם כן עזב את המדינה המבקשת וחזר אליה מרצונו, או שעברו שלושים ימים מהיום שבו קיבל הודעה רשמית מהמדינה המבקשת שנוכחותו אינה דרושה עוד, והוא יכול היה לעזוב את המדינה המבקשת, אולם בחר להישאר באותה מדינה; (ב) תשלום הוצאות הנסיעה והמחיה של המוזמן, לרבות הוצאות רפואיות וכל הוצאה אחרת שתידרש, לפי שיקול דעתה של הרשות המוסמכת, במשך התקופה שבה המוזמן נמצא מחוץ לישראל. (4) לא שילמה המדינה המבקשת את הוצאותיך כאמור בפסקה (3)(ב) לעיל, על אף שהגשת לה בקשה לענין זה, אתה רשאי לבקש את תשלומן מאוצר המדינה כאמור בסעיף 26(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998. (5) כתובת הרשות המוסמכת במדינת ההתייצבות לשם משלוח בקשה להחזר הוצאות בדואר רשום היא (6) עליך לשמור על קבלות המעידות על הוצאותיך, על העתק של הבקשה לפי פסקה (5) ועל אישור משלוח דבר הדואר. אם אתה מסכים להתייצב כמבוקש, אנא חתום על טופס ההסכמה המצורף בזה. תאריך חתימה, בציון שמו של החותם ותפקידו 9 סמן לפי הענין טופס 5 (תקנה 18) הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות או כדי לקחת חלק בחקירה אל: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 מאת: שמו וכתובתו של המוזמן להתייצב במדינה אחרת הנדון: הסכמה להתייצב במדינת לשם מתן עדות, זיהוי או עימות, או כדי לקחת חלק בחקירה לאחר שקראתי על ההודעה מטעם הרשות המוסמכת מתאריך שהועברה אלי יחד עם הזמנת ההתייצבות, אני נותן בזה את הסכמתי להתייצב ב כדי שם המדינה לקחת חלק ב סוג העזרה המבוקשת (עדות, זיהוי, עימות, פעולת חקירה אחרת) תאריך חתימת המוזמן טופס 6 (תקנה 18) הסכמת אפוטרופסו של קטין, פסול דין או אדם הלקוי בשכלו אל: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 מאת: שמו של האפוטרופוס וכתובתו הנדון: הסכמה להתייצבותו של קטין/פסול דין/אדם הלקוי בנפשו לשם מתן עדות, זיהוי, עימות או פעולת חקירה אחרת לפי בקשה של עזרה משפטית של מדינה אחרת הואיל ואני אפוטרופסו של שהוזמן שמו של הקטין, פסול הדין או האדם הלקוי בנפשו להתייצב ב לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה שם המדינה אחרת10 10 סמן לפי הענין ולאחר שקראתי את הודעתה של הרשות המוסמכת שהועברה יחד עם ההזמנה להתייצב במדינה האמורה, אני נותן את הסכמתי לכך שהחסוי שבאחריותי יתייצב כמבוקש. תאריך חתימת האפוטרופוס בציון שמו טופס 7 (תקנה 19) צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת מחוץ למדינת ישראל בבית משפט השלום תיק מעצר מס' ................ ב תיק פלילי מס' ................ ערעור פלילי מס' .............. 1. בתאריך הופיע בפני האסיר שנושא עונש מאסר/ פרטי האסיר נמצא במעצר11 לתקופה של כפי שנקבע בתיק פלילי שהוזמן להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת. 2. לאחר שהסברתי לאסיר את זכותו שלא להסכים להתייצב כמבוקש חתם בפני על הסכמתו להתייצב. 3. בהתאם לכך אני מצווה לאמור: האסיר שפרטיו צוינו לעיל יוצא ממקום כליאתו ב והוא יועבר ל לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת. שם המדינה א. צו זה יבוצע בידי סוהר. ב. האסיר יוצא ממקום כליאתו בישראל בתוך מיום מתן צו זה. ג. האסיר יוחזר למקום כליאתו בישראל לא יאוחר מ מועד החזרתו של האסיר לישראל ד. בזמן הימצאותו של האסיר מחוץ למקום כליאתו יהיה האסיר במשמורת חוקית, אלא אם כן יש לשחררו על פי דין. תאריך מתן הצו חתימת השופט תאריך ביצוע הצו חתימת מבצע הצו בציון שמו ותפקידו בית הסוהר/בית המעצר 11 סמן לפי הענין טופס 8 (תקנה 19) צו להארכת תוקפו של צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת מחוץ למדינת ישראל בבית משפט השלום תיק מעצר מס' ................ ב תיק פלילי מס' ................ ערעור פלילי מס' .............. הואיל ובתאריך ציוויתי על הוצאתו של האסיר/העצור פרטי האסיר שנושא עונש מאסר/נמצא במעצר כאמור בתיק פלילי ממקום כליאתו/מעצרו בישראל ב לשם התייצבותו ב שם המדינה לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת, לתקופה של עד לתאריך , והואיל והרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, ביקשה בשם המדינה האמורה להאריך את שהותו של האסיר/העצור באותה מדינה למטרות האמורות, והואיל והאסיר הסכים, בחתימת ידו, להישאר במדינה המבקשת לתקופה האמורה, אני מצווה בזה על הארכת תקופת הימצאותו של האסיר/העצור מחוץ לישראל עד לתאריך תאריך מתן הצו חתימת השופט טופס 9 (תקנה 20(א)) הודעה על אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אל: הרשות הממונה על ביצועו של צו מגביל מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 הנדון: הודעה על אישור התייצבותו של אדם המוגבל בצו במדינה אחרת לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אני מודיע לך בזה שאושרה התייצבותו של ב ................ שם האדם המוגבל בצו שם המדינה לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת12. בהתאם לאישור האמור רשאי המוזמן לצאת את הארץ לתקופה של החל בתאריך תאריך חתימה של הרשות המוסמכת 12 סמן לפי הענין טופס 10 (תקנה 20(ג)) הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אל: הרשות הממונה על ביצועו של צו מגביל מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 הנדון: הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אני מודיע לך בזה שלבקשתה של החלטתי להאריך את האישור שם המדינה שנתתי ל להישאר במדינה האמורה כדי לתת שם האדם המוגבל בצו עדות/זיהוי/עימות עד לתאריך/לתקופה של תאריך חתימה טופס 11 (תקנה 21(ג)) בקשה להחזר הוצאות בשל התייצבות במדינה אחרת לכבוד הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998 משרד המשפטים/משטרת ישראל-13 מאת: שם המבקש, מספר תעודה מזהה, כתובת, לרבות מיקוד הנדון: החזר הוצאות בשל התייצבות במדינה אחרת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח1998 1. בין התאריכים ................. התייצבתי ב על פי בקשה שם המדינה לעזרה משפטית בין מדינות שאישרה הרשות המוסמכת בישראל. 2. המדינה האמורה לא שילמה לי את ההוצאות שהיו לי כמתחייב לפי סעיף 26(א) לחוק האמור. 13 סמן לפי הענין 3. לפיכך אני פונה בבקשה להחזר הוצאותי בתקופת התייצבותי מחוץ לישראל לפי בקשה של עזרה משפטית לפי הפירוט הבא: הוצאות נסיעה: למדינה המבקשת וחזרה לישראל הוצאות שהיה: לינה אכילה ושתיה אחרות (פרט) סך הכל מצורפים בזה: ( העתק של אישור הרשות המוסמכת בישראל להתייצבותי ( העתק של קבלות על ההוצאות שבשלן אני מבקש שיפוי מאוצר המדינה תאריך חתימת המבקש טופס 12 (תקנה 22) אישור של הרשות המוסמכת למעברו של אסיר זר בישראל אני ,רשות מוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, מאשר בזה, בהתאם לבקשתה של ,את המעבר שם המדינה של דרך מדינת ישראל ל שם האסיר הזר שם המדינה שאליה מועבר האסיר מעבר האסיר יהיה ב ; בעת המעבר האסיר יצטרך/לא יצטרך14 מועד ההעברה לשהות במדינת ישראל במשך שעות/ימים15. בתקופת המעבר יהיה האסיר הזר במשמורת חוקית בישראל. חתימה 14 סמן לפי הענין 15 סמן לפי הענין טופס 13 (תקנה 24) קביעת נציב בתי הסוהר בקשר להחזקת אסיר זר בישראל אני , נציב בתי הסוהר, מורה בזה שהאסיר הזר שמו של האסיר שנמצא בישראל בשל בקשה לעזרה משפטית של מדינת ישראל/שם המדינה המבקשת16 עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ח-1998, יימצא במשמורת חוקית ב במשך כל תקופת שהייתו בישראל אלא אם כן שם מקום הכליאה אתן הוראה אחרת לגביו. חתימת נציב בתי הסוהר 16 סמן לפי הענין ק''ת תשנ''ט, 802. פורסמה הסמכה , לפי תקנה 1, המסמיכה את בעלי התפקידים ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. (י''פ תשנ''ט, 5416) תקנותעזרה משפטית בין מדינות