תקנות עידוד השקעות-הון (הודעות לצרכי פטור ממסי-רכוש), תש''י-1950

תקנות עידוד השקעות-הון (הודעות לצרכי פטור ממסי-רכוש), תש''י-1950 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6(ב) ו-40 לחוק לעידוד השקעות-הון, תש''י-1950, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגשת הודעות (א) הודעה לפי סעיף 6(ב) לחוק תהיה ערוכה - (1) לגבי בנין או תוספת לבנין, לצרכי פטור ממס-רכוש עירוני, לפי סעיף 3(ב), בנוסח הנתון בטופס א' שבתוספת; (2) לגבי בנין תעשייתי, תוספת לבנין תעשייתי או בנין שאינו בנין תעשייתי, לצרכי פטור ממס-רכוש חקלאי לפי סעיף 4(ב), - בנוסח הנתון בטופס ב' שבתוספת; (3) לגבי נטיעות של עצי-הדר, או של עצי-פרי - חוץ מבננות - לצרכי פטור ממס-רכוש חקלאי לפי סעיף 4(ג), - בנוסח הנתון בטופס ג', שבתוספת. (ב) כל הודעה לפי סעיף 6(ב) תימסר בשני העתקים לממונה על מסי-הרכוש במשרד האוצר, במחלקת הגבייה ומסי-הרכוש שבמחוז או בנפה בה נמצא המכס. השקעותתקנותעידוד השקעות הון