תקנות עידוד התעשיה (מסים) (בתי-מלון), תשל''א-1971

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (בתי-מלון), תשל''א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו-52 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ''ט-1969, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תיאומים לענין בתי-מלון (תיקון: תשמ''ג) לענין החלת הוראות החוק לגבי חברה שהיא בעלת בית-מלון, במקום התנאי הקבוע בהגדרת ''מפעל תעשייתי'', ''שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות יצורית'', יחול תנאי זה: ''אשר הכנסתה מבית המלון, בשנת המס, מפעילות שאינה ייצורית איננה עולה על 25% מסך כל הכנסתה מבית המלון באותה שנה''. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה מיום ג' בניסן תשכ''ח (1 באפריל 1968). 1 ק''ת תשל''א, 1325; תשמ''ג, 803. תעשיהתקנותעידוד התעשיהבית מלוןמיסים