תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הגדרת הון עצמי וסייגים לניכוי בשל מלאי), התשמ''א-1981

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (הגדרת הון עצמי וסייגים לניכוי בשל מלאי), התשמ''א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הון מניות נפרע'' - הון מניות נפרע של מניות שאינן ניתנות לפדיון, לרבות פרמיות על מניות כאמור ולרבות תקבולים על חשבון זכויות לרכישת מניות כאמור; ''היום הקובע'' - כ''ח בסיון התשמ''א (30 ביוני 1981). 2. הון עצמי (תיקון: תשמ''א) לענין תקרת סכום הניכוי בשל מלאי על פי סעיף 5א (א)(3) לחוק ייחשבו להון עצמי - (א) בחברה תעשייתית - פרטי ההון שבפסקאות משנה 1 ו-2 שלהלן: (1) הפריטים שלהלן כפי שהם מופיעים במאזן החברה לתום שנת המס 1979 או לתום תקופת השומה המיוחדת לשנת המס האמורה לפי הענין - (א) הון מניות נפרע לרבות הון מניות הניתן לפדיון ולמעט מניות הטבה שהוקצו בשנת מס 1979 מתוך קרנות שיערוך; (ב) תקבולים על חשבון מניות אשר עד תוך שנת המס 1981 הוקצה כנגדם הון מניות נפרע; (ג) תקבולים על חשבון זכויות למניות; (ד) הלוואות בלתי צמודות, ללא ריבית או כשהריבית עליהן אינה עולה על שיעור שנתי של 10%, שלא נפרעו עד יום ז' בניסן התשמ''ב (31 במרס 1982); (ה) קרנות הון ממענקי השקעה וקרנות ועודפים מרווחים שנצברו, למעט קרנות משיערוך נכסים והשקעות והכל בניכוי דיבידנד על מניות שאינן נסחרות בבורסה שחולקו בשנת המס 1980, למעט דיבידנד שחולק כאמור מתוך סכומים שיועדו לכך במאזן ולא נכללו בקרנות כאמור; ובלבד שלא יראו כהון עצמי על-פי פסקה זו סכומים העולים על כפל הסכומים שהוונו עד יום ז' בניסן התשמ''ב (31 במרס 1982) מתוך סך הקרנות האמורות שהובטחה אי חלוקתם בדרך אחרת שקבע הנציב אם שוכנע שיש קושי בהיוון; (ו) רווחים שנוצרו בשנת המס 1980, שהחברה הצהירה כי בדעתה להוונם ואשר עד תום שנת המס 1981 הוקצה כנגדם הון מניות נפרע. (2) תקבולים במזומן על חשבון הון מניות, שנתקבלו בחברה עד היום הקובע ואשר עד יום ז' בניסן התשמ''ב (31 במרס 1982) הוקצה כנגדם הון מניות נפרע; לענין זה יראו סכומים שנזקפו על חשבון הון המניות או שהועברו מהלוואות של בעלי מניות לחשבון הון המניות, כתקבולים במזומן. (ב) בשותפות ששותפת בה אגודה להתיישבות חקלאית שחל עליה סעיף 50 לחוק הון השותפות כפי שהיה ביום הקובע, ואולם אם השותפות התפרקה לפני יום כ''ז באדר ב' התשמ''ד (31 במרס 1984) הסכום הנמוך ביותר של הון השותפות בשלוש השנים שקדמו לפירוק. 3. סייג לניכוי בשותפות עם אגודה להתיישבות חקלאית לא יינתן ניכוי על פי סעיף 5א לחוק לשותפות שחל עליה סעיף 2(ב) אם הון השותפות שלפיו חושב הניכוי, פחת במועד כלשהו בתקופה שמהיות הקובע ועד יום כ''ז באדר ב' התשמ''ד (31 במרס 1984) ובשותפות שהתפרקה לפני המועד האמור - כשההון שלפיו חושב הניכוי פחת בתקופה שמהיום הקובע ועד ליום הפירוק. 4. היוון לענין הניכוי לשנת המס 1980 (תיקון: תשמ''א) לענין קביעת הסכום שיותר בניכוי מעל לרבע מההכנסה החייבת כאמור בסעיף 5א (א)(3)(2) לחוק יראו כסכום מהוון הון מניות נפרע שהוקצה עד ליום ז' בניסן התשמ''ב (31 במרס 1982) מתוך רווחים שנצברו, כולל סכום שהוון מתוך רווחים על פי תקנה 2(א)(1)(ה) או (ו), או סכום שחלוקתו הובטחה בדרך אחרת שקבע הנציב אם שוכנע שיש קושי בהיוון. 1 ק''ת תשל''ט, 1354, 1566; תשמ''א, 1196. תעשיהמלאיהגדרות משפטיותתקנותעידוד התעשיההון עצמימיסים