תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש''ל-1970

תקנות פיקוח על בתי ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש''ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשה לאישור (א) המבקש אישור לפי סעיף 16 לחוק, יגיש למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, באמצעות מנהל בית-הספר שבו עומד המבקש להיות מועסק, בקשה שתיערך לפי הטופס שבתוספת ויצרף לה שאלון עובד הוראה של משרד החינוך והתרבות והמצורפות הנזכרות בשאלון האמור. (ב) מי שלפני הגשת בקשתו כבר הגיש למשרד החינוך והתרבות שאלון עובד הוראה, אינו חייב לצרפו לבקשתו אך יציין בה את מועד הגשת השאלון. (ג) הבקשה תוגש בשלושה עותקים. 2. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ג) תוספת (תקנה 1 (א)) חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969 בקשה לאישור העסקה כעובד חינוך יש להעביר את הבקשה בשלושה עותקים באמצעות מנהל בית-הספר המנהל הכללי משרד החינוך והתרבות ירושלים שם המשפחה שם המשפחה הקודם השם הפרטי מס' תעודת הזהות המען המען הוכשרתי לשמש כעובד חינוך: בבי''ס על-תיכוני/על-יסודי/יסודי/בגן ילדים* (מחק את המיותר) במקצוע(ות) הוראה/הדרכה א''נ, בהתאם לסעיף 16(א) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969, אני הח''מ מבקש(ת) בזה אישור כי אין התנגדות להעסקתי כעובד(ת) חינוך. (סמן ב- x המשבצת המתאימה) ( פרטים ומסמכים הומצאו על ידי למשרד החינוך והתרבות באמצעות בתאריך מס' התיק האישי ( הנני מצרף(ת) שאלון עובד הוראה על המצורפות. תאריך חתימה תאריך חתימת מנהל בי''ס וחותמת המוסד לשימוש משרד החינוך והתרבות המלצת מכא''ב תאריך חתימת מנהל המחלקה החלטת המנהל הכללי תאריך חתימת המנהל הכללי 1 ק''ת תש''ל, 1953; תשל''א, 1112; תשמ''ד, 1739; תשנ''ג, 110.דיני חינוךבית ספרתקנותפיקוח על בתי ספר