תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס''ט-2009

תקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל''ט-1979 (להלן - הפקודה), והסמכות בסעיף 65 לפקודה שנטלתי לפי סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה, בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''פרסומת'' - לרבות מודעת תדמית, לעיסוקו ברפואת שיניים של מורשה לריפוי שיניים בישראל או לעיסוק ברפואת שיניים בישראל, המיועדת, לפי צורתה, תוכנה או דרך פרסומה, לקהל בישראל, ונצפית על ידו, אף אם היא מופצת, משודרת או מודפסת מחוץ לישראל; לעניין תקנות אלה, כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית מכל סוג שהוא לא ייחשבו פרסומת; ''מודעת תדמית'' - מודעת פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח כי אינה פרסומת. 2. פרסומת מטעה או פוגעת בכבוד המקצוע פרסומת מסוג, בצורה או בדרך כמפורט להלן, היא פרסומת שיש בה כדי להטעות את הציבור, או כדי לפגוע בכבוד המקצוע: (1) תכנים - (א) פרסומת שיש בה עובדות שגויות או מטעות, מידע לא נכון או מצג שווא אחר; (ב) ציון נתונים מספריים או אחרים על הצלחה של טיפול שיניים או טיפול אחר בבריאות אדם שמבצע מורשה לריפוי שיניים שעל אודותיו הפרסומת, למעט אם ניתן לכך אישור מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד בכיר במשרד הבריאות שהוא הסמיך לעניין זה, אם שוכנע כי קיימות אמות מידה מדעיות לנתונים האמורים, וכי אין בציון הנתונים כדי להטעות את הציבור; (ג) הבטחת הצלחה של טיפול; (ד) פרסומת המשבחת את מיומנותו, ידיעותיו וכשירותו המקצועית של מורשה לריפוי שיניים, של מטפל אחר במרפאה או של תאגיד, בין אם נקבו בשמם ובין אם לאו; (ה) דברי זלזול או השמצה או שלילת כשירותו או ניסיונו של מורשה לריפוי שיניים או מטפל אחר, בין אם נקבו בשמם ובין אם לאו; (ה) מודעת תדמית, אלא אם כן צוין בה באופן בולט לעין, שהיא פרסומת; (ו) שימוש בתואר מומחה שלא אושר לפי תקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל''ז-1977, או בתואר דומה עד כדי להטעות לאחד התארים לפי התקנות האמורות, או ציון תחום מומחיות שאינו קיים בתקנות האמורות; (ז) שימוש בתואר אקדמי במקצוע שאיננו רפואת שיניים, אלא אם כן צוין בצדו תחום התואר וכן תוארו ברפואת שיניים של המורשה לריפוי שיניים; (ח) שימוש - בידי מי שעיקר עיסוקו ברפואת שיניים הוא בישראל - בתואר פרופסור ברפואת שיניים, אלא אם כן נזכר התואר לאחר שמו ותוארו ברפואת שיניים של המורשה לריפוי שיניים, וצוין בצדו שם המוסד והארץ שבה ניתן והתקופה שבה כיהן כפרופסור; (2) צורה - (א) שימוש בשם, כינוי, תמונה, תצלום, קול או דמות של אנשים מפורסמים וידועי שם; (ב) שימוש בשם, כינוי, תמונה, תצלום, קול או דמות של מטופלים או אנשים הנחזים להיות מטופלים או מורשים לריפוי שיניים, אלא אם כן צוין במפורש ובמקום בולט לעין כי אין מדובר במטופל או במורשה לריפוי שיניים; (ג) פרסומת המכילה צילום, ציור או תמונה של אברי גוף מוצנעים. (3) דרך - א) פרסומת הנעשית בשיווק ישיר באמצעות הטלפון (טלמרקטינג) או באמצעות סוכן מכירות; (ב) פרסומת בעיתון, בכתבי עת אחרים ובמגזינים, וכן במדריכי טלפון, ספרי מען או במדריכים מסווגים אחרים, שגודלה עולה על חצי עמוד או שמופיעה יותר מפעם אחת באותו גיליון של העיתון או באותו מדריך; (ג) פרסומת על שלט חוצות, נייח או נייד, בגודל העולה על 60 × 40 סנטימטרים, לכל רופא ורופא; לעניין זה, ''שלט חוצות'' - לרבות כרזה, כרזת אוויר, בלון פרסום, וכל אמצעי פרסום אחר המיועד להיראות ברשות הרבים; למעט הודעה כמשמעה בתקנה 8 לתקנות רופאי השיניים, התשל''ח-1978, ולמעט שלט כמשמעו בתקנה 17 לתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993; (ד) פרסומת באינטרנט הנעשית - (1) באתר המכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה, תוכן בלתי חוקי אחר או באתר המיועד לקטינים; (2) בדרך של פרסומת ''קופצת'' (Pop Up); לעניין פסקת משנה זו, ''פרסומת באינטרנט'' - לרבות קישורים (LINK) לאתרים אחרים, פסי פרסומת (BANNER), או בכל דרך אחרת; (ה) משלוח דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ''ב-1982 . 3. פגיעה בציבור פרסומת כמפורט להלן יראו כפרסומת שיש בה משום פגיעה בציבור, והיא אסורה: (1) פרסום תעריפים ומחירים לטיפול, פרט לציון טיפולי שיניים הניתנים חינם, בכפוף לאמור בפסקה (2); (2) פרסומת שיש בה עידוד לצריכת טיפול שיניים שאינו חיוני על פי אמות מידה מקובלות ברפואת שיניים; (3) פרסומת שיש בה משום יצירת חשש או הפחדה; (4) שימוש בכל מידע על מטופל, בעבר או בהווה, העלול לזהותו, אף אם נעשה בהסכמת המטופל; (5) פרסום מבצעים, הנחות, הגרלות, חלוקת פרסים, מתנות או כל טובת הנאה (בפסקה זו - תמורה), הניתנת בקשר עם מתן או קבלת טיפול שיניים, או מתן טיפול שיניים כתמורה לרכישה או לקבלה של שירות אחר. 4. סייג לעניין מידע לציבור תקנה 2(2) ו-(3) לא תחול על פרסום מידע המתמקד בעובדות ושמטרתו הפצת ידע והסברה רפואית. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 17.2.2009). 1 ק''ת תשס''ט, 501. רופאי שינייםפרסומתשינייםתקנותרפואה