תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ''ט-1988

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ''ט-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת עובד עובד שנעדר מעבודתו מכח סעיף 4 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי בת-זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת. 2. צירוף מסמכים להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו. 3. אי-מסירת הודעה כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהעדרותו העדרות מהעבודה מכח סעיף 4 לחוק. 4. שמירת כללים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד לענין העדרות מהעבודה בשל מחלה. תוספת (תקנה 1) הצהרה לענין העדרות מעבודה מכח סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988 (להלן - החוק). (1) אני הח''מ שם פרטי ומשפחה ת''ז מען מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מכח סעיף 4 לחוק בשל מחלת ילדי מיום (2) פרטי הילד שם פרטי ומשפחה ת''ז מען הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית עבור לסעיף (8). (3) לענין זה אנו הח''מ מצהירים בזה כדלקמן: פרטי בת הזוג שם פרטי ומשפחה ת''ז מען פרטי המעביד של בת הזוג שמו שם בית העסק או מקום העבודה (4) לבת הזוג זכות להעדר מהעבודה בשל מחלת ילדיה בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה (5) מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מהעבודה בשל מחלת ילדיהם במשך שנה זו (6) בת הזוג לא נעדרה מעבודתה בימי ההעדרות המפורטים בסעיף (1) לטופס. (7) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג לפי הפרטים בסעיף 5 לטופס ביום (8) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית. תאריך חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג 1 ק''ת תשמ''ט, 3.תקנותשוויון הזדמנויות בעבודה