תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס''ט-2009

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ז(ה) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ועדה'' - הוועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 18ז(א) לחוק; ''הנציבות'' - כמשמעותה בסעיף 18א לחוק; ''הנציב'' - הנציב הארצי כמשמעותו בסעיף 18ב לחוק. 2. תקופת כהונה (א) תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה ארבע שנים מיום מינויו. (ב) חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש לתקופת כהונה נוספת. 3. מינוי היושב ראש השר ימנה את יושב ראש הוועדה מקרב חבריה. 4. כינוס הוועדה הוועדה תתכנס, ככל הנדרש, לצורך דיון בדין וחשבון השנתי של הנציבות, לצורך המלצה בדבר הקצאת משאבים וכן - (1) מיוזמת היושב ראש; (2) על פי דרישת הנציב; (3) על פי דרישת שליש לפחות מחברי הוועדה. 5. הזמנות (א) הוועדה תכונס בהזמנה בכתב של היושב ראש שיצורף לה סדר היום. (ב) הנציב יוזמן לכל ישיבות הוועדה. (ג) יושב ראש הוועדה רשאי להזמין לישיבות הוועדה מומחים ובעלי עניין, לפי הצורך. 6. קביעת סדר היום סדר היום לישיבות הוועדה ייקבע בידי היושב ראש בהתייעצות עם הנציב. 7. שינויים בסדר היום (א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או מיד עם פתיחתה; לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסבירה בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב. (ב) לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי הוועדה. 8. מניין חוקי (א) שליש מחברי הוועדה יהיו מניין חוקי בישיבותיה. (ב) נדון בשנית נושא שהועלה בישיבת ועדה שלא היה בה מניין חוקי, יהיה המניין החוקי לגביו רוב החברים הנוכחים. 9. קבלת החלטות החלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים בישיבה; מספר קולות שקול משמעו - דחיית ההצעה. 10. פרוטוקול היושב ראש ירשום סיכום של הדיון והעתק ממנו יישלח לנציב ולכל חברי הוועדה. 11. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. 1ק''ת תשס''ט, 1357. תקנותשוויון הזדמנויות בעבודה