תקנות שירות המדינה (גימלאות) (מועד להעברת זכויות המתייחסות לתקופת שירות קודם), תשכ''ח-1968

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (מועד להעברת זכויות המתייחסות לתקופת שירות קודם), תשכ''ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62(ב)(2) ו-72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו-1955 ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. המועד להעברת הזכויות זכויותיו של עובד בקרן, המתייחסות לתקופת שירותו הקודם, יועברו לאוצר המדינה לא יאוחר מששה חדשים מיום קבלת כתב המינוי על ידי העובד לפי חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959. 1 ק''ת תשכ''ח, 2006. שירות המדינהתקנותהעברת זכויות