תקנות שירות המדינה (גמלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל''ו-1976

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 100ב ו-109 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש''ל-1970, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת הבקשה (א) בקשה להכרה בשירות פעיל בנוטרות של ממשלת ארץ-ישראל או ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ-ישראל למען עצמאות ישראל יש להגיש תוך 12 חודש מיום פרסומן של תקנות אלה, לנציב השירות - (1) באמצעות הנהלת המשרד - מאת מי שהיה עובד המדינה ביום הפרסום; (2) ישירות לנציב השירות - מאת מי שפרש משירות המדינה לפני יום הפרסום. (ב) נציב השירות או מי שהסמיך לכך רשאי לקבל בקשה כאמור אף לאחר המועד האמור אם שוכנע כי הבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן. 2. צירוף מסמכים לבקשה כאמור יש לצרף מסמכים מקוריים על מקום הגיוס, תקופת השירות הפעיל, תאריך תחילת השירות וסיומו; במקרים מיוחדים, רשאי נציב השירות לקבל מסמכים אחרים כראיה, אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמציא מסמכים מקוריים. 1 ק''ת תשל''ו 1218. שירות המדינהתקנות