תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים דחויה במינוי קיים), (עובדי משרד בקר המדינה), תשכ''ב-1962

תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים דחויה במינוי קיים), (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ''ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41(3), 52 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הצהרת אמונים דחוייה עובד משרד מבקר המדינה שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 לחוק והוא טרם הצהיר עקב היעדרו ממקום עבודתו הקבוע הצהרה לפי סעיף 34 לחוק, יצהיר את ההצהרה לא יאוחר מחודש לאחר שובו למקום עבודתו הקבוע. 1 ק''ת תשכ''ב, 1968.ענף הבקרשירות המדינהתקנותהצהרת אמוניםבעלי חיים