תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצעת תקן), תש''ך-1959

תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצעת תקן), תש''ך-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. מועד להגשת הצעת תקן (תיקון: תשכ''ו) (א) הצעה להוספת משרה לתקן, תוגש לנציב השירות לא יאוחר מן ה- 15 בספטמבר של השנה שלפני שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; הצעת תקן אחרת תוגש לנציב השירות לא יאוחר מן ה1- בדצמבר של השנה שלפני שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה. (ב) הוראות תקנת-משנה (א) לא יחולו על הצעת תקן המוגשת על פי חיקוק או החלטת הממשלה אם לא ניתן להגישה לפי תקנת-משנה (א). הצעת התקן תוגש לפני התאריך המוצע לתחילתו. 2. נוסח הצעת תקן (תיקון: תשכ''ה) הצעת תקן תיערך לפי הנוסח שבטפסים שיקבעו מזמן לזמן על ידי נציב השירות. 1 ק''ת תש''ך, 94; תשכ''ה, 2787; תשכ''ו, 2757.שירות המדינהתקנות