תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973

תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם שר המשטרה לענין סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אזור'' - כל אחד מן השטחים המוחזקים על-ידי צבא-הגנה לישראל; ''מימשל צבאי'' - יחידה של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל, המוצבת באזור, לרבות מיפקדת אותו אזור והמינהל האזרחי של האזור; ''מפקד'' - מפקד כוחות צה''ל באזור או מפקד אזור מטעם צה''ל; ''תחיקת בטחון'' - מנשר, צו, הודעה, מודעה, דרישה, רשיון, מינוי או כל מסמך אחר שניתנו מאת מפקד. 2. החלת הוראות שבחוק סעיף 4 לחוק יחול על מי שפרש משירות במימשל הצבאי שנמשך למעלה משלושה חדשים רצופים. 3. שמירת הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהגבלות על-פי כל דין, תחיקת בטחון או הסכם. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן. 1 ק''ת תשל''ד, 210. צבאפרישהתקנותשירות הציבור