תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת שירות התעסוקה לגבי בני-משפחה), תש''ך-1960

תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת שירות התעסוקה לגבי בני-משפחה), תש''ך-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32(ב), 34 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959, ולאחר התייעצות עם הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה, עם ארגוני מעבידים, שלדעתי הם יציגים ונוגעים בדבר, ועם מועצת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. בני משפחה לענין סעיף 34 לחוק, בני משפחה הם: (1) בן-זוג; (2) הורה; (3) בן, בת; (4) סב, סבתא; (5) נכד, נכדה; (6) אח, אחות; (7) בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות. 1 ק''ת תש''ך, 1776; תשכ''א, 155. שירות התעסוקהדמי אבטלהתקנות