תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

תקנות שירות נתוני אשראי (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(2) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס''ב-12002 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הכשרת מפקחים הכשרה מתאימה להסמכת עובד המדינה בסמכויות הרשם לפי סעיף 10 לחוק, לפקח על פעולות בעלי רישיון תהיה לפי תכנית הכוללת, להנחת דעת הרשם, נושאים אלה: (1)הוראות החוק והתקנות שלפיו, במיוחד לעניין סמכויות הרשם; (2)עקרונות במשפט המינהלי, בסדר הדין הפלילי ובדיני הראיות, בעלי זיקה עניינית להפעלת סמכויות הרשם לפי החוק; (3)יסודות אבטחת מידע והיכרות עם אמצעי אבטחת מידע ועם תקנים ישראליים ובין-לאומיים הנוגעים בדבר. 2. עדכון מקצועי אחת לשנה לפחות, ישתלם עובד המדינה שהוסמך כאמור, בחידושים ובהתפתחויות בנושאים המפורטים בתקנה 1, בהיקף ובמתכונת שיורה עליהם הרשם. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1ק''ת תש''ע, 43. תקנותאשראי