תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ''א-1981

תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ''א-1981 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל''א-1971, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ההחלטה'' - החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשמ''א-1981; ''המנהל הכללי'' - המנהל הכללי של משרד הדתות; ''ראש רשות'' - כמשמעותו בסעיף 14(1) לחוק; ''זכאי'' - שאיריו של ראש רשות, ראש רשות שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה לפי ההחלטה; ''שאיר'' - מי שנקבע בהחלטה כשאירו של ראש רשות; ''גזבר'' - גזבר הרשות בה כיהן לאחרונה ראש רשות שהוא או שאיריו היו לזכאים, לרבות מי שממלא תפקיד זה בפועל; ''גמלה'' - קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים שזכאי זכאי להם לפי ההחלטה; ''מועד ההיוון'', לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לגזבר, הכל לפי המאוחר; ''לוח שבתוספת'' - לוח 1 שבתוספת לתקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל''ט-1979. פרק ב': סדרי נוהל 2. הודעה על גמלה (א) תוך שלושים ימים מיום שהיה אדם לזכאי, ישלח הגזבר למנהל הכללי הודעה על הגמלה שלדעתו יש לאשר לאותו זכאי; בהודעתו יפרט הגזבר את דרך קביעת הזכות לגמלה ושיעורה ויצרף להודעה כל מסמך שהומצא לו לצורך הקביעה האמורה. (ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעת הגזבר כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל הכללי את הגמלה המגיעה לזכאי וישלח לו הודעה על כך במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר. 3. בקשת גמלה (א) אדם הטוען שהוא עומד להיות זכאי או שהוא זכאי, רשאי לפנות בכל עת לגזבר בבקשה לקביעת הגמלה שתגיע לו או המגעת לו לדעתו; תוך שלושים ימים מיום קבלת בקשה כאמור יעבירנה הגזבר למנהל הכללי בצירוף חוות דעתו המפורטת לגביה. (ב) תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל הכללי את זכותו לגמלה של מגיש הבקשה ואת שיעור הגמלה ויודיע לו את קביעתו במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר. 4. דרישת פרטים ומסמכים הגזבר והמנהל הכללי רשאים לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים ומסמכים הדרושים לצורך קביעת זכותו לגמלה ושיעורה; דרשו הגזבר או המנהל הכללי פרטים או מסמכים כאמור יהיה עליהם למלא את החובות המוטלות עליהם לפי תקנה 2 או 3 תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרו להם הפרטים והומצאו להם המסמכים שביקשו. 5. מועדי תשלום (א) קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש. (ב) מענק ישולם לזכאי לו תוך שלושים ימים מיום שהמנהל הכללי קבע את זכותו. (ג) סכום שהוון ישולם תוך שלושים יום ממועד ההיוון. 6. הודעה על מאורע המשפיע על הקצבה (א) זכאי המקבל קצבה יודיע לגזבר תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעורה, ובין היתר על - (1) שינוי במצבו המשפחתי; (2) מאורע המשנה את מספר התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הקצבה; (3) קבלת הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמים לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית, מקופת מועצה דתית או מקופה ציבורית אחרת כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש''ל-1970 (להלן - קופה ציבורית), ושיעורה של משכורת או קצבה זו. (ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעה על מאורע כאמור בתקנת משנה (א), ישלח הגזבר לזכאי הודעה במכתב רשום על השינוי שחל בקצבתו בעקבות המאורע; העתק מהודעתו ישלח הגזבר במכתב רשום למנהל הכללי. 7. הגשת הצהרה מקבל קצבה יצהיר לפי דרישת הגזבר או המנהל הכללי כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעור הקצבה המשתלמת לו. 8. הודעה בדבר שינוי מען זכאי ששינה את מענו יודיע לגזבר את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי. 9. אופן תשלום גמלאות גמלה תשולם בשיק משורטט שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו ושיישלח למען שעליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה, ואולם - (1) רשאי גזבר להפקיד את הגמלה לזכות הזכאי אצל בנקאי שהזכאי הודיע עליו; (2) גמלה המגעת לזכאי הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו. 10. הודעה בדבר צירוף תקופות הטוען שבקביעת זכותו לקצבה ושיעורה יש לצרף תקופת כהונה קודמת או תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, יודיע על כך לגזבר תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן כראש רשות או תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר. פרק ג': היוון 11. הגדרות בפרק זה - ''גיל'' של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב לגילו המצויין בטור א' בלוח שבתוספת ; ''קצבה שנתית'' - קצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12; ''האחוז הקובע'' - האחוז אשר ראש רשות שחדל לכהן מבקש להוון מקצבתו; ''המקדם'' - המספר שבטור ב' בלוח שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון; ''א'' - סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של המהוון המגיע לו במועד ההיוון. 12. בקשה להיוון (א) בקשה להיוון תוגש בכתב לגזבר ויצויין בה האחוז הקובע. (ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת בקשה להיוון יודיע הגזבר למגיש הבקשה' מהו סכום ההיוון שאושר לו וישלח העתק מהודעתו במכתב רשום למנהל הכללי. 13. חישוב החלק המהוון לענין הניכוי מי שהיוון חלק מקצבתו על פי ההחלטה, יראוהו לענין ניכוי מהקצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקצבתו כפי שהוא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קצבה עקב קבלת משכורת או קצבה מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית, מקופת מועצה דתית או מקופה ציבורית. 14. חישוב היוון הקצבה סכום ההיוון של חלק מקצבתו של מהוון יהא : X המקדם. תוספת (תקנה 11) לוח 1 הגיל טור ב'המקדם טור א' הגיל טור ב'המקדם טור א' הגיל טור ב'המקדם 18 5,461 39 5,453 60 5,156 ½18 5,460 ½39 5,451 ½60 5,139 19 5,459 40 5,450 61 5,122 ½19 5,459 ½40 5,448 ½61 5,104 20 5,458 41 5,446 62 5,085 ½20 5,458 ½41 5,444 ½62 5,066 21 5,458 42 5,442 63 5,046 ½21 5,459 ½42 5,439 ½63 5,025 22 5,459 43 5,436 64 5,005 ½22 5,459 ½43 5,433 ½64 4,983 23 5,460 44 5,430 65 4,960 ½23 5,461 ½44 5,426 ½65 4,937 24 5,461 45 5,422 66 4,914 ½24 5,462 ½45 5,417 ½66 4,889 25 5,462 46 5,413 67 4,864 ½25 5,463 ½46 5,408 ½67 4,837 26 5,463 47 5,403 68 4,810 ½26 5,464 ½47 5,397 ½68 4,781 27 5,464 48 5,392 69 4,752 ½27 5,464 ½48 5,385 ½69 4,721 28 5,465 49 5,379 70 4,691 ½28 5,465 ½49 5,373 ½70 4,659 29 5,465 50 5,366 71 4,628 ½29 5,465 ½50 5,359 ½71 4,594 30 5,465 51 5,353 72 4,561 ½30 5,465 ½51 5,345 ½72 4,525 31 5,464 52 5,338 73 4,490 ½31 5,464 ½52 5,331 ½73 4,452 32 5,464 53 5,323 74 4,414 ½32 5,463 ½53 5,315 ½74 4,374 33 5,463 54 5,306 75 4,334 ½33 5,462 ½54 5,297 ½75 4,291 34 5,461 55 5,288 76 4,248 ½34 5,461 ½55 5,278 ½76 4,203 35 5,460 56 5,268 77 4,157 ½35 5,459 ½56 5,256 ½77 4,106 36 5,459 57 5,244 78 4,056 ½36 5,458 ½57 5,231 ½78 4,003 37 5,457 58 5,218 79 3,949 ½37 5,456 ½58 5,203 ½79 3,892 38 5,455 59 5,189 80 3,836 ½38 5,454 ½59 5,172 1 ק''ת תשמ''א, 1127. יהדותהיווןתקנותשירותי הדת היהודייםדתראש עיר