תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש''ך-1960

תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי חולים), תש''ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי''א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. שעות המנוחה השבועית המנוחה השבועית לעובד בבית חולים תהיה 25 שעות רצופות לפחות. לענין תקנה זו - ''בית חולים'' - כל מקום שבו מאושפזים חולים, יולדות, תינוקות או זקנים. 1 ק''ת תש''ך, 883. שעות עבודה ומנוחהתקנותבית חוליםרפואה