פקודת בתי-המשפט, 1940

פקודת בתי-המשפט, 1940 8-1. (בוטלו) (תיקון: תשי"ז) 9. בית המשפט המיוחד עפ"י הסעיף 55 מדבר המלך במועצה על א"י, 1922 (1) בית-המשפט המיוחד הנזכר בסעיף 55 מדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1947-1922, יהא מורכב משני שופטים2 של בית-המשפט העליון ומהנשיא של בית-הדין הגבוה ביותר בישראל של כל עדה דתית אשר לפי טענת צד מן הצדדים למשפט יש לו לאותו בית-דין השיפוט היחיד בדבר, או מדיין שימונה על ידי אותו נשיא. (2) השופט הראשון במעלה2 המשתתף במשפט ישמש נשיא בית-המשפט המיוחד. (3) אם הוזמן דיין המייצג בית-דין של עדה דתית לישיבת בית-משפט מיוחד ולא בא בזמן ובמקום שנועד לבירור הענין, רשאי בית-המשפט המיוחד לגשת לבירור הענין בהעדרו. 18-10 (בוטלו) (תיקון: תשי"ז) 19. (בוטל) (תיקון: תשכ"ז) 23-20. (בוטלו) (תיקון: תשי"ז) 24. תקנות לבית-דין של שבטים יכול שר המשפטים, לאחר שנמלך בדעת הממונה על מחוז הדרום3, להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה של בית-הדין של השבטים ואת האגרות שישולמו בעד משפטים המתנהלים בהם. 27-25. (בוטלו) (תיקון: תשי"ז) התוספות (בוטלו) (תיקון: תשי"ז) ע"ר 1940, תוס' 1, (ע) 115, (א) 143; 1943, תוס' 1, (ע) 12, (א) 19; תשי"ז, 148; תשכ"ד, 140; תשכ"ז, 128. הנוסח במקור "שני שופטים בריטיים", "השופט הבריטי הראשון במעלה". שונה לפי סעיף 12(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. הנוסח במקור "מושל מחוז עזה" שונה ל"ממונה על מחוז הדרום" עקב חלוקת המדינה למחוזות ולנפות, ומינוי ממונה על מחוז הדרום על ידי הממשלה. פקודותדבר המלך במועצתו