פקודת השמדת הארבה, 1932

פקודת השמדת הארבה, 1932 פקודה הקובעת סדרים מתוקנים יותר להשמדת הארבה 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת השמדת הארבה. 2. פקיד אזור לעניני הארבה לצורך ביצוען של הוראות פקודה זו, יוכל הממונה על המחוז למנות באותם האזורים שהוא ימצא לנכון פקיד אשר ייקרא לקמן "פקיד-אזור לעניני הארבה" אשר יופקד על כל פעולות השמדת הארבה וביצי-הארבה. 3. ועדה מקומית (1) כדי לסייע ביד פקיד האזור לעניני הארבה במילוי תפקידיו עפ"י פקודה זו יכונן הממונה2 על המחוז ועדה (אשר תיקרא לקמן "הועדה המקומית") ואשר תהיה מורכבת מפקיד שבהנהלת המחוז, פקיד ממשרד המשטרה ובתי-הסוהר, ומאנשים אחרים שימנה אותם הממונה2 על המחוז. (2) כל חבר או מספר חברים בועדה המקומית יוכלו להשתמש בכל סמכות מן הסמכויות המסורות בפקודה זו לועדה מקומית. 4. חובת מתן ידיעות מחובתם של כל מוכתר, שיך של כל שבט או ראש בתי-אבות, בעל-קרקע, פלח וכל אדם אחר, היודעים ממציאותם של ארבה או ביצי-ארבה במקום-מגוריהם או סמוך לו, להודיע את הדבר מיד לפקיד האדמיניסטרטיבי, לשוטר או לפקיד החקלאי הקרובים ביותר. 5. חובה לסמן את תחומי המקומות שבהם הטיל הארבה ביצים כל אדמה שהטיל בה הארבה את ביציו חייב בעליה או המחזיק בה לסמן את תחומיה מיד, כפי שיורהו פקיד האזור לעניני הארבה. 6. הסמכות לעלות על קרקע ולהוציא לפועל עבודות פקיד האזור לעניני הארבה או כל אדם המורשה על ידו רשאי לעלות על כל קרקע, בין בבהמות, בבהמות-משא, בקרונות, בכלים ובמכשירים או באמצעים אחרים ובין בלעדיהם, ולחפור שם, לחפש, ליטול ולשאת עמו ביצי-ארבה, ולהקים סוכות ואהלים ומחיצות, לחפור בורות, לעשות ולהכין מלכדות, ולצוד, ללכוד, לשרוף ולהשמיד בדרך אחרת את הארבה ואת ביצי-הארבה, ולצורך המטרות דלעיל, כולן או מקצתן, רשאי הוא לקצור או לעקור באופן אחר כל קמה אשר ימצא צורך לעקרה, ולעשות את כל המעשים והדברים שיהא צורך בהם כדי ליתן תוקף להוראות הפקודה הזאת. 7. הסמכות לדרוש מאנשים לסייע בהשמדת הארבה (1) יכולה הועדה המקומית לדרוש מכל אדם המסוגל לעבודה לעזור בהשמדת הארבה וביצי-הארבה. (2) מי שנדרש כאמור לעזור בתוך תחומי האזור של הרשות המקומית או של אדמות הכפר שהוא מתגורר בו, הכל לפי הענין, או בכל מקום בתוך רדיוס של עשרה קילומטרים ממקום-מגוריו הרגיל, יהיה חייב להושיט את עזרתו חינם אין כסף. (3) אם האדם שנדרש כאמור מתגורר במרחק של יותר מעשרה קילומטרים מן המקום שבו צריך להשמיד את הארבה ואת ביצי-הארבה ואותו מקום הוא מחוץ לאזור הרשות המקומית או מחוץ לקרקעות הכפר או מחוץ לאזור אשר בו התגורר אותו אדם, הכל לפי הענין, יקבל אותו אדם שכר-עבודה כפי שיקבע שר החקלאות. 4) הוזמן אדם כאמור ונדרש לעבוד במקום אשר בו לא יוכל, לדעת הועדה המקומית, לספק לעצמו את מזונותיו, תוכל הועדה המקומית לספק לאדם הזה את מזונותיו במחיר אשר לא יעלה על סכום שייקבע ע"י שר החקלאות, ודמי המזונות ינוכו משכרו היומי, אם הוא מקבל שכר. (5) למרות כל האמור בסעיפים-הקטנים הקודמים, הרי אם נדרש אדם לעבוד כאמור והוא סובל מתלאה יתירה מחמת שמעבידים אותו תקופה ארוכה מבלי שכר, יהא אפשר לשלם לאותו אדם שכר באותם השעורים ולמשך אותה תקופה שייקבעו ע"י שר החקלאות. (6) כל מוכתר או שייך של שבט או ראש בית-אבות המספקים פועלים לצורך הפקודה הזאת יקבלו שכר בשעורים אשר ייקבעו ע"י שר החקלאות. 8. סמכות לקחת בהמות וכו' באנגריא הועדה המקומית תוכל להשתמש, לצורך פקודה זו, בכל בהמה, מכשיר, חומר או מרכבה המשמשים בחקלאות, ואם לא הספיקו הבהמות, המכשירים, החמרים או המרכבות המשמשים בחקלאות שאפשר להשיגם לשם ביצוען של הוראות פקודה זו, תוכל הועדה, באישורו של-2 הממונה על המחוז, ובשלמה בעד הבהמות, המכשירים, החמרים או המרכבות שנלקחו באנגריא באותם השעורים שייקבעו ע"י שר החקלאות, לתפוש לצרכי פקודה זו, בהמות, מכשירים, חמרים או מרכבות, שאינם משמשים בחקלאות, פרט למכוניות פרטיות. 9. פרסים פרס בשעור שלא יעלה על שלוש לירות ישולם, עפ"י הכרעת דעתו של פקיד האזור לעניני הארבה, לכל אדם, פרט לפקיד בממשלת ישראל, שימסור ידיעות על מציאות הארבה או ביציהארבה או לכל אדם המושיט עזרה רבת-ערך במלחמה בהשמדת הארבה או ביצי-הארבה. 10. עבירות כל שלא ימלא אחרי אחת מהוראות הפקודה הזאת יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר חודש אחד או לקנס של חמש לירות. 11. תקנות יכול שר החקלאות להתקין תקנות לצורך ביצוע של הוראות פקודה זו. חא"י, כרך ב', (ע) 865, (א) 892. 2 במקור מובא בסעיפים 3 ו-8 "מושל המחוז", התואר כיום הוא "הממונה על המחוז".פקודותנזק חקלאי