הודעה בדבר הכרה במעבדות לבדיקות מי-שתיה

הודעה בדבר הכרה במעבדות לבדיקות מי-שתיה אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 52ה(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), ותקנה 1 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), התשל"ד-1974 (להלן - התקנות), הכרתי במעבדות ששמותיהן נקובים להלן בטור א' כמעבדות מוכרות לענין הפקודה והתקנות, לצורך ביצוע בדיקות מהסוגים המפורטים לצידן בטור ב' לענין איכות תברואית של מי-שתיה: טור א' טור ב' 1. מעבדה לבריאות הסביבה בדיקה מיקרוביאלית בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה ובדיקה מיקרוביאלית שלמה העברית, מגרש הרוסים, ירושלים. כאמור בתקנה 1 לתקנות. 2. (בוטלה) ההכרה במעבדת "מקורות" לאיכות מים וביוב בבני-ברק בטלה. 1 י"פ תשמ"ה, 2844; תשנ"א, 3573. מי שתיההודעות