הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה

הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה מודיעים בזה כי הממשלה קבעה בהתאם לסעיף 5 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה, כמפורט להלן: המועמדים למשרת יועץ משפטי לממשלה יוצעו לממשלה בידי ועדה מקצועית-ציבורית, שהרכבה ואופן פעולתה יפורטו להלן. הועדה המקצועית-הציבורית (להלן - הועדה), תהיה ועדה קבועה. בועדה יהיו חמישה חברים, כמפורט להלן: (1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון, שימנה נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש; (2) שר המשפטים לשעבר או יועץ משפטי לממשלה לשעבר, שתמנה הממשלה; (3) חבר הכנסת שתבחר ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; (4) עורך דין שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין; (5) איש אקדמיה המיומן בתחומי המשפט הציבורי ובדיני עונשין שייבחר בידי הדיקנים של הפקולטות למשפטים במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שקיבלו היתר לפי סעיפים 9 או 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. 4. (א) חבר הועדה - (1) שנתמנה לפי סעיף 3(1), (4) או (5), יכהן תקופה של ארבע שנים; (2) שנתמנה לפי סעיף 3(2) יכהן כל עוד מכהנת הממשלה שמינתה אותו; (3) שנתמנה לפי סעיף 3(3), יכהן כל עוד הוא חבר הכנסת. (ב) נתפנה מקומו של חבר הועדה, ימונה חבר אחר במקומו, בידי מי שמוסמך למנותו לפי סעיף 3. 5. מינוי הועדה ושינויים בהרכבה יפורסמו ברשומות. 6. שר המשפטים אחראי לייזום המינויים בידי הגורמים הממנים לפי סעיף 3. 7. יושב ראש הועדה יכנס את הועדה לדיון לפי הודעה בכתב החתומה, מטעם הממשלה, בידי שר המשפטים, ולפיה משרת היועץ המשפטי לממשלה נתפנתה או עומדת להתפנות לפי הענין; עומדת להתפנות משרת היועץ המשפטי בשל תום תקופת הכהונה, תימסר ההודעה במועד שיאפשר לועדה להגיש את הצעתה לממשלה כחודשיים לפני תום תקופת הכהונה; עלה הצורך בכינוס הועדה שלא עקב תום תקופת הכהונה, תימסר ההודעה לועדה במועד מוקדם ככל האפשר. 8. הועדה תהיה מופקדת על בדיקת התאמתם של המועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה. 9. (א) אלה רשאים להציע מועמדים לועדה: (1) ראש הממשלה, שר המשפטים או שניהם גם יחד; (2) חבר הועדה. (ב) הצעת מועמד תוגש בכתב. 10. הועדה רשאית לבקש חוות דעת ממי שבידיו מצוי, לדעתה, מידע לגבי כשירותו של מועמד. 11. הועדה תקיים התייעצות אחת או יותר עם ראש הממשלה ושר המשפטים בענין התאמתם של המועמדים למינוי. 12. כדי להיכלל בין המועמדים שתציע הועדה לממשלה, צריך המועמד להיות כשיר להתמנות לשופט של בית המשפט העליון, לפי הכללים הקבועים בסעיף 2(1) או (2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ועליו להיות מתאים וראוי להתמנות על פי העקרונות שהותוו בדוח הועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, שהוגש לשר המשפטים ביום ט"ז בחשון התשנ"ט (5 בנובמבר 1998). 13. שמות המועמדים שהוצעו ואשר הועדה ראתה אותם ראויים לכאורה למינוי, יפורסמו ברבים, בהודעה באמצעי התקשורת בדרך שתורה הועדה, עשרים ואחד ימים לפחות לפני סיכום מסקנותיה של הועדה. 14. העדה תקבל את הסכמתם, בכתב, של המועמדים לפני פרסום שמותיהם כאמור בסעיף 13. 15. הוגשה לועדה השגה בענין מועמדותו של מועמד מסוים, תקבע הועדה, לפי שיקול דעתה, את הדרכים לבדיקתה ולשמיעת תגובת המועמד. 16. דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים סגורות, חברי הועדה והצוות המסייע לה לא יגלו כל פרט הנוגע לדיוניה, לרבות חוות דעת, השגות וחומר אחר שהוגש לה, אלא בהתאם להוראות הודעה זו. 17. החלטת הועדה כי מועמד הוא כשיר, ראוי ומתאים טעונה הסכמת ארבעה לפחות מתוך חמשת חבריה. 18. (א) עם סיום דיוניה תגיש הועדה לממשלה את שמו של המועמד המוצע, אולם היא רשאית להציע, לפי שיקול דעתה, מספר מועמדים גדול יותר. (ב) הועדה רשאית לצרף להצעתה את חוות דעתה לגבי כל מועמד. (ג) הצעת שמו של מועמד פירושה כי הוא הסכים לשמש מועמד, כי מתקיימים בו, לדעת הועדה, תנאי הכשירות הנדרשים וכי הוא מתאים לתפקיד המוצע. 19. (א) עם קבלת הצעות הועדה יובא ענין המינוי לדיון בממשלה. (ב) הנושא יועלה לדיון בידי שר המשפטים. (ג) הצעת הועדה תיכלל בסדר היום של הממשלה, שבוע לפחות לפני הדיון; לסדר היום יצורפו קורות חיים מפורטים של המועמדים. 20. חברי הממשלה בלבד יהיו רשאים לעיין בחוות הדעת שהוגשו לועדה לגבי המועמדים, וכן בהחלטות הועדה בקשר להשגות; הוראות סעיף 16 יחולו גם על חברי הממשלה, בשינויים המחויבים. 21. היועץ המשפטי לממשלה שיתמנה, ייבחר רק מבין המועמדים שהועדה הציעה לממשלה. 22. החליטה הממשלה שלא למנות מועמד מבין המועמדים שהציעה הועדה, יוחזר הדיון בבחירת מועמדים לועדה; מי שרשאי להציע מועמדים לפי האמור לעיל, יוכל להציע בשלב זה מועמדים נוספים. 23. לא נתמנה יועץ משפטי חדש לפני תום תקופת הכהונה של מי שקדם לו בתפקיד, רשאית הממשלה, לאחר התייעצות בועדה, להאריך לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, את משך הכהונה של היועץ המשפטי המכהן אותה שעה או למנות לו ממלא מקום לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, לפי הוראות סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. 24. (א) משך כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה יהיה תקופה אחת של שש שנים. (ב) לא ימונה לתפקיד מי שמלאו לו שבעים שנה. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה תפקע בהגיעו לגיל שבעים. 25. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להודיע על התפטרותו לפני תום תקופת כהונתו על ידי הודעה בכתב לראש הממשלה. 26. (א) הממשלה רשאית, בהתייעצות עם הועדה, להפסיק את כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה באחת מאלה: (1) קיימים חילוקי דעות מהותיים וממושכים בין הממשלה ובין היועץ המשפטי, היוצרים מצב המונע שיתוף פעולה יעיל; (2) היועץ המשפטי עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו; (3) היועץ המשפטי אינו כשיר עוד לבצע את תפקידיו; (4) מתנהלת חקירה פלילית נגד היועץ המשפטי או הוגש נגדו כתב אישום. (ב) נתפתחה חקירה פלילית נגד היועץ המשפטי לממשלה או הוגש נגדו כתב אישום, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה, להשעותו לתקופה שתקבע. 27. בנסיבות המתוארות בסעיף 26 יחולו הוראות אלה: (1) הנושא יובא בידי שר המשפטים, בכתב, לפני הועדה, שתקיים התייעצות בענין, לפני הבאתו לממשלה; הועדה תגבש את עמדתה לאחר שנתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דברו בפניה, ותגיש לממשלה את מסקנותיה בכתב. (2) ליועץ המשפטי תהיה זכות שימוע גם בפני הממשלה או בפני ועדת שרים שהיא מינתה למטרה זו. הודעה על קביעת הדרכים והתנאים למינויו של יועץ משפטי לממשלה, מיום י"ב באייר התש"ך (9 במאי 1960) - בטלה. 1 י"פ תש"ס, 4894. היועץ המשפטי לממשלההממשלההודעות