הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003, שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007), יהיו כדלהלן: 1. ריבית צמודה שיעורי "ריבית צמודה" יעמוד על 4% לשנה. 2. ריבית שקלית שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 6.4% לשנה. 3. ריבית במטבע חוץ (דולר) שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 6.34938% לשנה. 4. ריבית הפיגורים הצמודה שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 10.5% לשנה. 1 י"פ תשס"ז, 2629. הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003, שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לתקופה שמיום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005), יהיו כדלהלן: 1. ריבית צמודה שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 3.1% לשנה. 2. ריבית שקלית שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 5.8% לשנה. 3. ריבית במטבע חוץ (דולר) שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 3.91%לשנה. 4. ריבית הפיגורים הצמודה שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 9.6% לשנה. 1 י"פ תשס"ה, 2561. הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה 1 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003, שיעורי הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לתקופה מיום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ועד יום ט' בניסן התשס"ד (31 במרס 2004), יהיו כדלהלן: (1) ריבית צמודה שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 5.1% לשנה; (2) ריבית שקלית שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 6.8% לשנה; (3) ריבית במטבע חוץ (דולר) שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 2.15% לשנה; (4) ריבית הפיגורים הצמודה שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 11.6% לשנה. 1 י"פ תשס"ד, 1737. ריביתריבית והצמדההודעות