הודעה על החלטה 694 בדבר מושבות הגליל

הודעה על החלטה בדבר מושבות הגליל (694) מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבותיה מיום כ"ב בשבט התשנ"ה (23 בינואר 1995) ומיום כ"ז באדר ב' התשנ"ה (29 במרס 1995) כדלקמן: בהחלטה זו, "מושבות הגליל" - המועצות המקומיות מטולה, יסוד המעלה, ראש פינה, מגדל, כנרת (מושבה), מנחמיה, יבנאל, כפר תבור. מושבות הגליל הינן מושבות בעלות אופי כפרי-חקלאי באזורי עדיפות לאומית א' או ב' (בהגדרת בהחלטת הממשלה מס' 721 מיום 24 בינואר 1993) ויש לראותן כישובים באזורים כפריים, כמשמעם בתקנה 25(19) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. בהקצאת מגרשים לבניה עצמית (בנה ביתך) בתחומי מושבה ממושבות הגליל, יישמרו לבני המקום מספר מגרשים, לפי קביעת המינהל, שיוצעו בהגרלה נפרדת בין בני המקום. "בן מקום" בהחלטה זו הוא מי שנתמלאו בו כל התנאים הבאים: (א) גילו 18 ומעלה; (ב) הוא רשום במשרד הפנים ובתעודת הזהות כתושב המושבה משך 3 השנים האחרונות לפחות; (ג) ראש המועצה המקומית אישר, בכתב, כי הוא מתגורר במושבה בקביעות בשלוש השנים האחרונות; ד) אין הוא בעל זכויות בנכס אחר (מגרש, דירה וכדומה) באותה מושבה או בכל מקום אחר, בין שהוחכר לו בידי המינהל ובין בבעלות פרטית. 5. כל מועצה מקומית במושבות הגליל תפרסם לפני ההקצאה הודעה פומבית עם רשימת שמות בני המקום כהגדרתם בסעיף 4, ותאפשר למי שסבור שהוא זכאי להכלל בה להגיש לה ערר. 1 י"פ תשנ"ה, 3764.אזור הגלילהגלילהודעות