הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים

הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה על פי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ובהמשך לאמור בהחלטה מס' 86 מיום כ"ח בניסן התש"ל (4.5.1970) בדבר תכנון ופינוי שטחים, כמפורט בתוספת, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), כדלקמן: (1) מינהל מקרקעי ישראל יפעל לפינוי מחזיקים משטחי מקרקעי ישראל הדרושים לצורך בניה על פי תכנית בנין עיר או לצורך יצירת עתודת קרקע לתכנון ובניה עתידית; (2) מינהל מקרקעי ישראל יפעל להסרת מטרדים במקרקעי ישראל לצורך יצירת עתודת קרקע לבניה או לצורך בניה על פי תכנית בנין עיר; בסעיף זה, "הסרת מטרדים" - לרבות ביצוע סקרים ארכיאולוגים או אחרים לצורך איתור והתחמה של אלמנטים ארכיאולוגים או אחרים אשר מהווים מגבלת בניה; (3) השתתפות המינהל בפינוי מחזיקים ומטרדים לא תעלה על 80% מהשווי המלא של הקרקע כפנויה, על סמך אומדן או שומה; לשם ההבהרה, החלטה זו תחול גם על קרקעות שבהם הקרקע מוקצית בדמי חכירה מופחתים, לרבות בקרקעות המוקצות ב 0% משווי הקרקע; (4) השתתפות המינהל בפינוי מחזיקים מעל 80% משוויה המלא של הקרקע כפנויה תחייב אישור ועדה שימנה מנהל המינהל. (5) החלטה זו חלה גם על פינוי שטחים המתוכננים בידי משרד הבינוי והשיכון בהתאם להסכם העבודה שאישרה המועצה ביום 25.8.1969. תוספת החלטה בדבר תכנון ופינוי שטחים בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ובסימוכין לאמור בסעיף 2 של פרק ב' של החלטת הממשלה בדבר מדיניות הקרקע לישראל, שאומצה על ידי המועצה ביום 17.5.1965 מחליטה המועצה בדבר תכנון ופינוי שטחים, כדלקמן: א. תכנון שטחים מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) צריך להיות שותף פעיל בהכנת תכניות מיתאר עם הרשויות המקומיות, באותם המקומות שיש לו קרקעות בבעלות, על מנת להבטיח את ניצול הקרקעות במידה מרבית. המינהל צריך להיות מיוצג, על פי חוק, בועדות התכנון השונות (מחוזיות, מיוחדות וכו') הקובעות את יעוד הקרקעות. השטחים הדרושים לשם בניית שיכונים ציבוריים הכלולים במסגרת מדיניות הממשלה, תקציב המדינה ובדברי ההסבר של התקציב, יתוכננו ויפותחו על ידי משרד השיכון, בהתאם להסכם העבודה אשר אושר על ידי המועצה ביום 25.8.1969. ב. פינוי שטחים המינהל יפעל לפינוי שטחים באותם המקרים שהוא יחליט שיש לפנותם. כאשר פיתוח שטח דורש פינוי ייעשה הפינוי על-ידי היוזמים או על חשבונם. השתתפות המינהל בהוצאות הפינוי לא תעלה על 80% מערך הקרקע כפנויה. השתתפות המינהל בהוצאות פינוי מעל ל-80% מערך הקרקע כפנויה, טעונה החלטת מועצת מקרקעי ישראל. על פינוי השטחים המתוכננים על ידי משרד השיכון, בהתאם להסכם העבודה אשר אושר על ידי המועצה ביום 25.8.1969, תדון פעמיים בשנה ועדה מורכבת מנציגי המינהל ומשרד השיכון ותקבע מי יהיה הגוף אשר יבצע את הפינויים. השתתפות המינהל בהוצאות הפינוי לא תעלה על 80% מערך הקרקע כפנויה. 1 י"פ תשנ"ב, 4019. פינויהודעות