הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול), התשנ"ה-1995

הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 105ד(ז) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מורה לאמור: 1. חלוקת פריטים הניתנים לייחוס התחייבות, חבויות מותנות, הכנסות, הוצאות, ניכויים או כל כיוצא באלה, שלא היו רשומים בדו"חות החברה המתפצלת במועד הפיצול, שמקורם בפעילותה לפני מועד הפיצול ושניתן ליחסם לנכס מסוים או לפעילות מסויימת, ייוחסו לחברה המחזיקה בנכס, או לחברה שבה מתקיימת הפעילות, לפי הענין. 2. חלוקת פריטים שאינם ניתנים לייחוס התחייבויות, חבויות מותנות, הכנסות, הוצאות, ניכויים או כל כיוצא באלה, שלא היו רשומים בדו"חות החברה המתפצלת במועד הפיצול, שמקורם בפעילותה לפני מועד הפיצול ושלא ניתן ליחסם לנכס מסויים או לפעילות מסויימת, יחולקו בין החברה המתפצלת הממשיכה לחברה החדשה או בין החברות החדשות, לפי יחס ההון העצמי. 3. חישוב ההון העצמי חישוב ההון העצמי לפי סעיף 105ד(ב) לפקודה למועד הפיצול לא ישונה בעקבות חלוקת פריטים לפי תקנות אלה. 1 ק"ת תשנ"ה, 1215.חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםהוראות