הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003

הוראת המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ב) לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מורה לאמור: 1. מינוי ועדות אחרות ותקופת כהונתן הועד הציבורי ימנה ועדות אחרות לענין המניות של כל בנק, למעט בנק המזרחי המאוחד בע"מ ובנק הפועלים בע"מ, לתקופה של שלוש שנים נוספות המתחילות בתום כהונת הועדות הקיימות. 1 ק"ת תשס"ג, 753. מניותדיני חברותבנקהוראות