הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 6א, 8 ו-9 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ולפי סעיף 24 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק המפלגות), ולפי שאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע הנחיות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בהנחיות אלה - "דין וחשבון כספי" - דין וחשבון כספי לתקופת הבחירות המוגש למבקר המדינה על פי סעיף 10(א) לחוק וכן דין וחשבון כספי לגבי כל שנת כספים המוגש למבקר המדינה על פי סעיף 10(ג) לחוק, הכול לפי העניין שבקשר אליו מוזכר הדין וחשבון הכספי; "דין וחשבון כספי לתקופת הבחירות" - הכולל את פירוט ההכנסות לבחירות ואת פירוט ההוצאות שהוצאו בקשר למערכת הבחירות לכנסת, את פירוט היתרות בחשבונות הנכסים, ההתחייבויות והעודף או הגירעון (אקטיב ופסיב) ליום הבחירות וביאורים; "דין וחשבון כספי לשנת כספים" - הכולל את פירוט ההכנסות וההוצאות השוטפות של הסיעה בשנת כספים כמשמעותה בסעיפים 10(ג) ו-10 (ג1) לחוק, להוציא הכנסות והוצאות שיש לכללן בדין וחשבון כספי לתקופת הבחירות, את פירוט היתרות בחשבונות הנכסים, ההתחייבויות והעודף או הגירעון הנצבר (אקטיב ופסיב) ליום סיום שנת הכספים וביאורים; "הוצאות", "הוצאות בחירות" ו"הוצאות שוטפות" - כהגדרתן בחוק, לרבות אלה: (1) הוצאות מימון; (2) הערך הכלכלי של ערבות שניתנה לטובת סיעה; (3) הוצאות שהוצאו לצורך פעילות למען הסיעה; "הוצאות מימון" - הוצאות הסיעה על ריבית או על הפרשי הצמדה בגין הלוואות או חובות; "הכנסות" - כל הכנסה, לרבות הכנסות מימון; "הכנסות מימון" - מריבית או מהפרשי הצמדה; "חשבון בנק" - חשבונה או חשבונותיה של סיעה בבנק או בבנקים שעליהם הודיעה ליושב ראש הכנסת כאמור בסעיף 6(א)(3) לחוק; "כנס" - התקהלות בני אדם שמארגנת סיעה להוציא חוגי בית במתכונת מצומצמת; "כרטיס חיוב" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986; "מערכת חשבונות" - מערכת הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבה מפורטות כל פעולותיה הכספיות של סיעה, בין שהן תוצאתיות ובין שהן מאזניות; מערכת חשבונות יכול שתהיה מערכת חשבונות לתקופת הבחירות ויכול שתהיה מערכת חשבונות שוטפת; "מערכת חשבונות לתקופת הבחירות" - מערכת הנהלת חשבונות ומערכת רישומי מידע שבהן מפורטות כל פעולותיה הכספיות של הסיעה לתקופת בחירות לכנסת ובקשר עם מערכת הבחירות, בין שהן תוצאתיות ובין שהן מאזניות; "מערכת חשבונות שוטפת" - מערכת הנהלת חשבונות ומערכת רישומי מידע שבהן מפורטות כל פעולותיה הכספיות של הסיעה לשנת הכספים השוטפת, בין שהן תוצאתיות ובין שהן מאזניות, והיא אינה כוללת את מערכת החשבונות לתקופת הבחירות; "מערכת לניהול חשבונות ולדיווח" - מערכת ממוכנת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה המיועדת לרישום כל הפעולות הכספיות של סיעה ולדיווח עליהן; מערכת זו מופעלת על פי כללי שימוש שקובע משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד; "מערכת לדיווח על תרומות" - מערכת ממוכנת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לדיווח על כל תרומה שנתקבלה ועל כל החזר של תרומה או של חלקה; מערכת זו מופעלת על פי כללי השימוש שקובע משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד; "ערבות" - כמשמעותה בחוק הערבות, התשכ"ז-1967; "סיעה" - כמשמעותה בחוק, לרבות "רשימת מועמדים" ו"גוף הקשור לסיעה" כמשמעותן בחוק, ולרבות אלה: (1) מי שמנהל מטעמן את מערכות החשבונות שלהן; (2) כל מי שמנהל מערכת בחירות למענן. "פרסום" - חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, סרטי הקלטה, תקליטורים ותקליטונים, מסרונים (SMS), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים, דבקיות (סטיקרים) וכיוצא באלה; "תרומה" - בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, במזומנים או בהתחייבות בכתב, לרבות מתן שירותים, טובין ונכסים בלא תמורה וחובות שלא נפרעו כאמור בסעיף 10(ב) להלן, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב. פרק ב': ניהול מערכת החשבונות 2. הרישום במערכות החשבונות (א) כל ההכנסות וההוצאות בקשר למערכת בחירות יירשמו במערכת חשבונות לתקופת הבחירות. כל ההכנסות וההוצאות האחרות של סיעה יירשמו במערכת החשבונות השוטפת. (ב) סיעה לא תרשום במערכת חשבונות על פי הנחיות אלה הכנסות והוצאות לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 . (ג) סיעה תנהל כל אחת ממערכות החשבונות שלה בצורה שתאפשר לזהות בבירור, לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיה ואת הכנסותיה על מקורותיהן. (ד) הוצאות והכנסות של סניף של סיעה ישולבו במערכת החשבונות של מרכז הסיעה, שתהיה אחראית לרישומן המלא המפורט והשוטף; על מרכז הסיעה לקבל דיווח שוטף בצירוף אסמכתאות על כל הפעולות הכספיות של כל סניף. (ה) סיעה תשקף במערכת החשבונות השוטפת בנפרד, בצורה שתאפשר בדרכי ביקורת מקובלות, לזהות בבירור, לאמת ולסכם סכומים שהיא קיבלה על פי החלטת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, כאמור בסעיף 17 לחוק, ותרשום באותה צורה את הפעולות שהן בגדר הוצאת סכומים כאלה. 3 . רמת הניהול מערכת חשבונות של סיעה תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים. 4. רישום שוטף הרישום במערכת חשבונות של סיעה ייעשה באופן שוטף ועדכני בשיטת "הרישום המצטבר" ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף שמערכת החשבונות נועדה לשקף על פי הגדרתה בסעיף 1. 5. שלמות הרישום (א) כל פעולה כספית שנעשתה יירשמו כל פרטיה; יירשמו גם כל הפרטים של הוצאה שטרם הוצאה ושל הכנסה שטרם נתקבלה - שיש התחייבות למימושן. (ב) הכנסות שמהן נוכו או קוזזו סכומים המגיעים למעביר ההכנסה או למי שבעבורו ניכה או קיזז מעביר ההכנסה את הכסף, יירשמו בשלמותן בסעיפי ההכנסות במערכת החשבונות של הסיעה, והסכומים שנוכו או קוזזו יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות. (ג) תרומות יירשמו במערכת החשבונות בשלמותן בלא ניכוי הוצאות הפקדתן או הוצאות המרתן לשקלים חדשים; הוצאות הפקדת תרומות והוצאות המרתן לשקלים חדשים יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות. (ד) אם חויבה סיעה לשלם או שילמה סכום כולל בגין הוצאות שונות, יירשמו במערכת החשבונות כל פרטי ההוצאות לסוגיהן ולמטרותיהן. 6. אסמכתאות בלי לגרוע מהאמור בהנחיות אלה לגבי סוגים מסוימים של הוצאות והכנסות המפורטים להלן, לכל רישום במערכת החשבונות צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום, וממנה ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבגינה נעשה הרישום; על סיעה לתייק את האסמכתאות באופן שיאפשר את איתורן, ועליה למסור אותן למבקר המדינה על פי דרישתו. 7. חשבון בנק (א) סיעה תחזיק את כספיה בחשבון בנק שיישא את שמה; בחשבון בנק זה יופקדו כל הכספים שקיבלה מכל מקור שהוא ומחשבון זה ישולמו כל הוצאותיה והחזרי הלוואותיה. (ב) סיעה המנהלת מערכת בחירות תחזיק את כספיה המיועדים למערכת הבחירות וכספים שנתקבלו אצלה לצורך מערכת הבחירות בחשבון בנק שיישא את שמה וייוחד למערכת הבחירות; חשבון בנק כזה ייוחד למערכת בחירות אחת בלבד; בחשבון זה יופקדו כל הכספים שקיבלה הסיעה מכל מקור שהוא למימון מערכת הבחירות, וממנו ישולמו כל הוצאותיה הקשורות למערכת הבחירות. (ג) חשבונות הבנק האמורים ייפתחו מיד עם ביצוע הפעולה הכספית הראשונה של הסיעה הנוגעת לענייניה השוטפים של הסיעה או לענייני מערכת בחירות מסוימת. (ד) סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת פתיחת חשבון בנק כלשהו או מעת סגירת חשבון בנק כלשהו את מספר החשבון, את שם הבנק ואת כתובת הסניף שבו נפתח או נסגר החשבון. (ה) הסיעה תמציא למבקר המדינה במועדים הנזכרים בסעיף קטן (ד) את המסמכים שעל פיהם ניתנה הסמכה לפתיחת חשבון הבנק או סגירתו ושבהם נקבעו הרשאים לחתום בשם הסיעה על השיקים המשוכים על חשבון הבנק שלגביו ניתנה ההודעה. 8. כרטיסי חיוב (א) סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבלה כרטיס חיוב שבגינו יחויב חשבונה, את דבר קבלת הכרטיס ואת שמות האנשים שעל שמם הוצא, מספרי הזהות שלהם ומענם; עוד תודיע סיעה למבקר המדינה על ביטול כרטיס חיוב בתוך שבעה ימים מיום הביטול. (ב) סיעה תמציא למבקר המדינה במועדים הנזכרים בסעיף קטן (א) את המסמכים שעל פיהם ניתנה הסמכה לתשלום הוצאות הסיעה באמצעות כרטיס החיוב ותודיע לו מי הרשאים להשתמש בו. (ג) לכל מערכת בחירות או מערכת פעילות שוטפת ייוחד כרטיס חיוב מיוחד שיבוטל לאחר סיומה . 9. הלוואות וביטחונות (א) סיעה תרשום במערכת החשבונות את כל ההלוואות, הערבויות והביטחונות האחרים שניתנו לטובתה כדי להבטיח את מילוי התחייבויותיה. (ב) סיעה תערוך הסכם בכתב לגבי כל הלוואה שהיא מקבלת ולגבי כל ערבות או ביטחון אחר הניתנים לטובתה. (ג) סיעה תרשום במערכת החשבונות את כל ההוצאות בגין ערבות או בגין כל ביטחון אחר שניתנו לטובתה, לרבות הערך הכלכלי של הערבות או הביטחון האחר. 10 . רישום הכנסות והוצאות מיוחדות (א) סיעה תרשום כהכנסה וכהוצאה במערכת החשבונות שלה כל פעילות של התנדבות אם היא בגדר עיסוקו של המתנדב; הסיעה תפרט במסמך מיוחד את היקף הפעילות ואת שווייה. (ב) חוב של סיעה לבעל חוב מסוים שמועד פירעונו עבר ואין לגביו הסדר תשלומים ואשר על פי מצבה הכספי של הסיעה ניתן לקבוע שהיא לא תוכל לפרעו בתוך שנתיים ממועד הפירעון ייחשב כתרומה של בעל החוב לסיעה, ועל הסיעה לרשמו כהכנסה, אף אם סכום זה או חלקו הוא בגדר תרומה אסורה על פי סעיף 8 לחוק. 11 . סגירת חשבונות של מערכת הבחירות (א) על סיעה להעביר את העודף או הגירעון שנוצרו במערכת חשבונות לתקופת הבחירות, לסעיף מיוחד במערכת החשבונות השוטפת שלה, שהדוח הכספי לגביה מוגש יחד עם הדוח הכספי לתקופת הבחירות. (ב) על סיעה להעביר את חשבונות הזכאים והחייבים שבמערכת החשבונות לתקופת הבחירות למערכת החשבונות השוטפת של הסיעה כקבוצה מיוחדת בתוך שנה מיום בחירות, לסגור את חשבון הבנק שיוחד למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבון הבנק השוטף של הסיעה. פרק ג': הכנסות 12 . קבלות (א) סיעה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה מיד עם קבלתה בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; על גבי הקבלה יודפס שמה של הסיעה; הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה: (1) במחשב: הסיעה תוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו בשינויים המחויבים הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות; (2) מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תינתן קבלה לתורם והעתקה יישאר בסיעה. (ב) על גבי כל קבלה וכן בהעתקה או בספח שלה יירשמו הנתונים הנדרשים בסעיפים קטנים (ד) עד (ז) שלהלן בהתאמה ותאריך הוצאתה. (ג) פנקסי הקבלות ינוהלו כך: (1) סיעה תנהל רישום של פנקסי הקבלות המתוארים בסעיף קטן (א); ברישום יפורטו שמותיהם ומעניהם של מחזיקי הפנקסים; (2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לסיעה בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לסיעה בתוך שבוע מתום אותה תקופה; (3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס; (4) אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת הנהלת החשבונות של הסיעה. (ד) התקבלה תרומה בשיק, יצוינו בקבלה שמו, מענו ומספר הזהות של התורם, סכום התרומה, תאריך מתן השיק, זמן פירעונו, מספרו, שם הבנק ומספר הסניף שממנו נמשך; על סיעה להשאיר בידיה תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה. (ה) התקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאית, יצוינו בקבלה שמו, מענו ומספר הזהות של התורם, סכום התרומה, פרטי חשבון הבנק וכתובת סניף הבנק שממנו הועברה התרומה, מועד זיכוי חשבון הבנק של הסיעה והאסמכתה; אם סכום התרומה הועבר דרך כמה חשבונות בנק, יפורטו גם פרטי חשבונות הבנק שדרכם הועברה התרומה וכל פרט אחר הנדרש לשם התחקות אחר אותה העברה בנקאית. (ו) התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב, תרשום הסיעה את שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, מספר כרטיס החיוב שלו, מועד תום תוקפו, שם מנפיק כרטיס החיוב, סכום התרומה, תאריך זיכוי חשבון הסיעה בסכום התרומה, ואם התרומה ניתנה באמצעות כרטיס החיוב בטלפון - שמו המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה מטעם המועמד; רישום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה. (ז) התקבלה תרומה במזומן, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה ותאריך קבלת התרומה; לא תתקבל תרומה במזומן אלא אם כן יצהיר התורם, בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות), בעת מתן התרומה כי התרומה ניתנת מכספו; תצהיר זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה. (ח) תרומה שניתנה במקורה במטבע חוץ, כולה או חלקה, תתורגם לשקלים חדשים לפי שער ההמרה בבנק ביום זיכוי חשבון הסיעה בכסף. 13 . שיווח מאת מנפיק כרטיס חיוב ותאגיד בנקאי (א) מנפיק כרטיס חיוב ימסור לפי דרישת מבקר המדינה שם ומספר זהות של בעל כרטיס חיוב שתרם באמצעותו לסיעה וכן את מספר החשבון שלו בתאגיד בנקאי שבו חויבה התרומה. (ב) תאגיד בנקאי ימסור לפי דרישת מבקר המדינה פרטי זיהוי של בעל חשבון שבו חויבה תרומה באמצעות כרטיס חיוב ושל מורשה חתימה בחשבון. 14 . קבלת תרומה מתורמים שונים סיעה לא תקבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בהמחאה אחת, אלא אם כן תורמים אלה הם בעלי אותו חשבון משותף. 15 . הפקדת הכנסות (א) כל הכנסה שמקבלת סיעה מכל מקור שהוא תופקד בחשבון הבנק של הסיעה; הסיעה תשמור את האסמכתאות לכל הכנסה שקיבלה. (ב) תרומות במזומן ובשיקים יופקדו בחשבון הבנק של הסיעה ביום קבלתם ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום זה, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה. 16 . רישום הכנסות (א) סיעה תרשום במערכת חשבונות את כל ההכנסות שלה. (ב) לגבי כל תרומה יכלול הרישום במערכת חשבונות את כל הפרטים הנדרשים בסעיף 12, בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו ניתנה התרומה. 17 . רישום טובין ושירותים תנוהל רשימה שוטפת של טובין ושירותים שקיבלה סיעה בעין כתרומות. 18 . ישום תרומות שהוחזרו או הועברו (א) סיעה שהחזירה תרומה או חלק ממנה לתורם או העבירה תרומה בשלמותה או בחלקה לאוצר המדינה לא תחזיר או תעביר את הכסף במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית. (ב) תרומות שהוחזרו לתורם ותרומות שהועברו לאוצר המדינה, תרשום אותן סיעה במערכת החשבונות באופן הזה: (1) הסיעה תרשום את סכום התרומה שהוחזרה לתורם או הועברה לאוצר המדינה, את מועד החזרתה לתורם או העברתה לאוצר המדינה ואת הסיבה לכך; (2) הסיעה תציין את המסמכים המשמשים אסמכתה לרישום ולפיו התרומה הוחזרה לתורם או הועברה לאוצר המדינה. (ג) לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתורם או כתרומה שהועברה לאוצר המדינה אלא רק לאחר שחשבון הבנק של הסיעה חויב בסכום ההחזר או ההעברה. (ד) סיעה תשמור את כל המסמכים המשמשים אסמכתה להחזר תרומה. (ה) סיעה המחזירה תרומה שאינה תרומה כספית תציין את האסמכתאות לרישום שלפיהן התרומה הוחזרה או הועברה. פרק ד': הוצאות 19 . תשלום הוצאות סיעה תשלם את הוצאותיה במישרין לספק, לנותן השירות, לקבלן או לעובד. 20 . אמצעי תשלום הוצאות (א) סיעה תשלם את כל הוצאותיה באמצעות שיקים, העברה בנקאית או כרטיס חיוב לחובת חשבון בנק המתנהל לפי הוראות סעיף 7. (ב) שילמה סיעה את הוצאותיה בשיקים - תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שיק שהוציאה. ג) שילמה סיעה את הוצאותיה בהעברה בנקאית - תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל אישור של התאגיד הבנקאי לביצוע הפעולה. (ד) שילמה סיעה את הוצאותיה בכרטיס חיוב - תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שובר תשלום בכרטיס חיוב ואת ההודעות החודשיות של מנפיק כרטיס החיוב על חיוב חשבון הבנק שלה בגין תשלומים בכרטיס חיוב. (ה) סיעה תכין תרשומת של כל הודעה טלפונית בעניין תשלום בכרטיס חיוב באמצעות הטלפון; התרשומת תכלול את הפרטים האלה: שמו המלא ומספר זהותו של מי שביצע את התשלום מטעם הסיעה, מועד ביצוע העסקה, סכום התשלום, המועד והאופן שבהם יחויב כרטיס החיוב, סיבת התשלום ושם מקבל התשלום. 21 . תשלום הוצאות במזומנים על אף האמור בסעיף 20(א) רשאית סיעה לשלם הוצאות במזומנים אם סכומה הכולל של כל הוצאה אינו עולה על 400 שקלים חדשים, וביום הבחירות - 700 שקלים חדשים; סיעה תנהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ובו יצוינו שמות מקבלי התשלום, שם מאשר ההוצאה ופרטי ההוצאה. 22 . רישום הוצאות סיעה תרשום במערכת חשבונות כל הוצאה שהוציאה, לרבות הוצאה שנעשתה באמצעות אחרים; הרישום יכיל את כל הפרטים הנדרשים בפרק זה בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההוצאה. 23 . הזמנות והתקשרויות כל הזמנה או התקשרות שסכומה הכולל עולה על 1,700 שקלים חדשים תיעשה בכתב, ויירשמו בה פרטים שיש בהם להבהיר את מהות ההוצאה ואת סכומה. 24 . העסקת עובדים ופעילים (א) כל העסקת עובדים או פעילים בשכר תהיה על פי מסמך ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה, פרטיו של העובד או הפעיל לרבות שמו, מספר זהותו, מענו והתמורה שתשולם לו. (ב) סיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתה בחתימת ידו של העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלום, למעט אם התשלום נעשה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות שיק. פרק ה': פרסומים, כנסים וסקרים 25 . ריכוז פרסומים (א) סיעה תרכז את הפרסומים שפרסמה בכל עיתון בתיק נפרד ותתייק אותם בסדר כרונולוגי; פרסומים שלא פורסמו בעיתון ירוכזו בתיק נפרד, יסודרו לפי שם ספק הפרסום ויתויקו בסדר כרונולוגי. (ב) לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו המסמכים האלה: (1) עותק הפרסום; (2) העתק מהזמנת הפרסום או מההסכם עם ספק הפרסום או המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין; ההזמנות או ההסכמים יכללו, בין השאר, פרטים אלה: שטח הפרסום, מספר העמודים, מספר הפעמים שהמודעה תפורסם או תופץ, מספר יחידות הפרסום - הכול לפי העניין; (3) הפרטים שבפסקה 2 לגבי הפרסום כפי שבוצע בפועל; (4) מחיר הפרסום; (5) העתק חשבונית או קבלה מאת המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הקשור בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין; (6) העתק פקודות התשלום של הסיעה; (7) העתקי השיקים שמשכה הסיעה; (8) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים אלה. (ג) לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כלי רכב ובתוך כלי רכב יפורטו, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), מקומו של כל פרסום, גודלו ותקופת הצבתו; כאשר הפרסום מוקרן או משודר יפורט זמן ההקרנה או השידור. (ד) לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט יפורטו, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) התחנות או האתרים שבהם נעשה הפרסום, תקופת הפרסום ומשך הפרסום בכל אחת מהפעמים ששודר. (ה) לגבי פרסום באמצעות הטלפון כולל מסרונים יפורטו, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), ההודעה שניתנה, משך הזמן שלה, מספר הנמענים שלהם נמסרה ומספר הפעמים שההודעה הועברה לכל נמען. 26 . תיעוד כנסים (א) סיעה תרכז בתיק נפרד את כל המסמכים הקשורים לכנסים שערכה. (ב) המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בקיומו של כל כנס יתויקו בנפרד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתויקו המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בפרסום, בשימוש במקום שבו מתקיים הכנס, באבטחה, בציוד, בהגברה, בתאורה, בהסעות, במזון, בתשלומים למשתתפים בכנס ולכל תשלום אחר. (ג) המסמכים יכללו, בין השאר, את אלה: (1) העתק מהזמנת השירות או מההסכם עם נותן השירות, שצוין בו המחיר שישולם בעד השירות; (2) העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות; (3) העתק פקודות התשלום של הסיעה; (4) העתקי השיקים שמשכה הסיעה; (5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בקיום הכנס. (4) לאחר סיום מערכת בחירות ולאחר סיום שנת כספים כמשמעותה בסעיפים 10(ג) ו-10 (ג1) לחוק תכין הסיעה רשימה מרוכזת של כל הכנסים שקיימה באותה מערכת בחירות או באותה שנת כספים לפי סדר כרונולוגי; לגבי כל כנס יצוינו הפרטים האלה: התאריך, השעה, המקום, שם המופיעים בכנס מטעם הסיעה וכל ההוצאות שהסיעה נשאה בהן בשל קיומו. 27 . תיעוד סקרים (א) הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבורה. (ב) לגבי כל סקר בנפרד יתויקו המסמכים הנוגעים אליו; התיעוד יכלול, בין השאר, את אלה: (1) העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם נותן השירות שמצוין בו המחיר שישולם בעבורו; (2) העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות; (3) העתק פקודות התשלום של הסיעה; (4) העתקי השיקים שמשכה הסיעה; (5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בביצוע הסקר. פרק ו': דין וחשבון כספי 28 . עריכת דין וחשבון כספי (א) בתום תקופת בחירות לכנסת תערוך סיעה דין וחשבון כספי לתקופת הבחירות; בתום כל שנת כספים, כמשמעותה בסעיפים 10(ג) ו-10 (ג1) לחוק תכין סיעה דין וחשבון כספי לשנת הכספים. (ב) מול הנתונים המוצגים בדין וחשבון הכספי המתייחס למערכת חשבונות שוטפת יוצגו נתוני הדוח הכספי הקודם שהוגש על ידי הסיעה (מספרי השוואה). 29 . מסירת דיון וחשבון כספי למבקר המדינה (א) סיעה תמסור למבקר המדינה, במועד שנקבע בחוק, דין וחשבון כספי כאמור בסעיף 28 להנחיות אלה חתום על ידי נציגיה; דין וחשבון זה יימסר למבקר המדינה בשני עותקים; תצורף לו הצהרה בדבר שלמותם ונכונותם של הרישומים במערכת החשבונות בנוסח שבטופס 1 או בנוסח שבטופס 2 שבתוספת להנחיות אלה, לפי העניין; ההצהרה תהיה חתומה בידי נציגי הסיעה, שאחד מהם לפחות חבר כנסת ואחד לפחות בקי במשק הכספים של הסיעה; הדין וחשבון הכספי יוגש בליווי חוות דעת של רואה חשבון כנדרש בהנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ"ה-1994 . (ב) אם מגישת הדוח הכספי היא רשימת מועמדים שאינה משתתפת בחלוקת מנדטים יהיו הדוח הכספי וההצהרה חתומים על ידי נציגי הרשימה שלפחות אחד מהם יהיה הראשון ברשימת המועמדים ולפחות אחד מהם בקי במשק הכספים שלה. 30 . נספחים לדוח הכספי לדין וחשבון הכספי יצורפו הנספחים האלה: (1) פירוט תורמים שיכלול את השם של כל תורם, את מספר הזהות שלו, את כתובתו ואת סכום תרומתו; על הנתונים להיות מעודכנים ליום הדין וחשבון הכספי; הפירוט יכלול גם תרומות שהוחזרו עם הסבר לסיבת החזרתן; (2) פירוט הוצאות הסיעה על פרסומי תעמולה לפי מקום הפרסום: בעיתונות הארצית, במקומונים, בדברי דפוס שונים, בשידורי טלוויזיה, באמצעות שלטי חוצות ובכל דרך אחרת; (3) פירוט החייבים ויתרות החוב שלהם ליום הדין וחשבון הכספי; (4) פירוט הזכאים ויתרות החוב של הסיעה ליום הדין וחשבון הכספי; הזכאים יסווגו לפי סוגי הזכאים; (5) פירוט הלוואות שקיבלה הסיעה; הנספח יכלול את המידע הזה: פרטי נותן ההלוואה; סכום ההלוואה; מועד מתן ההלוואה; תנאי ההלוואה כגון תקופתה, שיעור הריבית עליה, לוח סילוקין - מועדי פירעון ההלוואה - קרן וריבית, ההוצאות הכרוכות בקבלתה, הביטחונות שהעמידה הסיעה לטובת נותן ההלוואה, פרטים על החזריה - קרן וריבית וכן כל מידע מהותי אחר; (6) פירוט הערבויות והביטחונות האחרים שניתנו לטובת הסיעה; הנספח יכלול את המידע הזה: פרטי נותן הערבות או הביטחון, סכום הערבות, סוג הביטחון, מועד מתן הערבות או הביטחון, פרטי המקבל, ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות או הביטחון, תנאי הערבות או הביטחון כגון תקופת הערבות או הביטחון, מועד פקיעתם, תנאי מימושם, ערכם הכלכלי, חובות הסיעה כלפי הערב או נותן הביטחון אם חולטה הערבות או מומש הביטחון וכן כל מידע מהותי אחר. פרק ז': דיווח באמצעות מערכת לניהול חשבונות ודיווח 31 . השימוש במערכת לניהול חשבונות ודיווח (א) תוקם ותנוהל על ידי משרד מבקר המדינה מערכת לניהול חשבונות ולדיווח; משרד מבקר המדינה יקבע את כללי השימוש במערכת לניהול חשבונות ולדיווח וכן את מתכונת הדין וחשבון הכספי; משרד מבקר המדינה יעדכן, יתקן וישנה את המערכת, את הכללים ואת מתכונת הדיווח מפעם לפעם על פי הדין, הנוהג וצורכי עבודת הביקורת שלו. (ב) הכניסה למערכת תהיה באמצעות שם משתמש וססמה (להלן - הרשאת גישה) שתקבל הסיעה, על פי בקשתה, ממשרד מבקר המדינה. (ג) הרשאת הגישה ניתנת לסיעה בלבד ומסירתה לאחרים היא באחריות הסיעה. (ד) סיעה תהיה חייבת בניהול חשבונותיה באמצעות המערכת לניהול חשבונות ודיווח ובהגשת דין וחשבון כספי באמצעותה רק לאחר שתינתן לה הודעה בכתב על כך על ידי משרד מבקר המדינה לפחות שישה חודשים מראש. 32 . השימוש במערכת לדיווח על תרומות (א) תוקם מערכת לדיווח על תרומות, שהכניסה אליה תהיה באמצעות הרשאת גישה שתקבל סיעה על פי בקשתה ממשרד מבקר המדינה. (ב) סיעה תהיה חייבת בדיווח על תרומות ועל החזרתן באמצעות המערכת לדיווח על תרומות לאחר שתינתן לה הודעה בכתב על כך על ידי משרד מבקר המדינה לפחות חודש מראש. (ג) סיעה תדווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר מיום עבודה אחד מקבלתה; פרטי הדיווח הנדרשים לגבי כל תרומה יהיו מצויים במערכת ובהם, בין השאר, שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; הסיעה תדווח על כל תרומה שניתנה לה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת ושטרם דווחה, מיד עם קבלת ההרשאה. (ד) סיעה תדווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שתוחזר; היא תרשום את כל הפרטים של כל תרומה כזאת כמפורט במערכת לדיווח על תרומות לרבות שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; על כל תרומה שהחזירה הסיעה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת תדווח הסיעה במערכת זו מיד עם קבלת ההרשאה. 33 . דיווח על תרומות בשנת בחירות כל עוד לא נעשה שימוש במערכת לדיווח תרומות תדווח סיעה למבקר המדינה בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או לרוב הרשויות המקומיות, מדי יום ג' בשבוע על כל תרומה שקיבלה במהלך השבוע הקודם (יום א' עד מוצאי שבת), ושווייה 1,000 שקלים חדשים לפחות; הדיווח יכלול את שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; הדיווח יועבר למשרד המבקר בכתב ובקובץ ממוחשב. פרק ח': פרסום תרומות 34 . פרסום תרומות באתר האינטרנט של מבקר המדינה כל התרומות מאדם לסיעה ששוויין הכולל 1,000 שקלים חדשים לפחות או כל סכום אחר שיקבע מבקר המדינה מפעם לפעם יפורסמו במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה במועד שיקבע המבקר; הפרסום יכלול את שם התורם, את מקום מגוריו ואת סכום התרומה, יהיה על פי הדיווח של הסיעה, והיא תהיה אחראית לתוכנו. 35 . פרסום תרומות באתר האינטרנט של סיעה סיעה שיש לה אתר אינטרנט תפרסם בו בתוך שבעה ימים מיום שקיבלה תרומה ששווייה לפחות 1,000 שקלים חדשים ויותר, את שם התורם, את מקום מגוריו ואת סכום התרומה. 36 . פרסום תרומות ברשומות סיעה תפרסם ברשומות בתוך 30 ימים מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות את הפרטים של כל תרומה ששווייה לפחות 1,000 שקלים חדשים ויותר, כאמור בסעיף 35 . פרק ט': הוראות כלליות 37 . העמדה ומסירה של מסמכים סיעה תמסור למבקר המדינה, על פי בקשתו, כל מסמך, ידיעה, הסבר ותצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של הסיעה - בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה. 38 . התאמות בנק לפני הגשת דין וחשבון כספי למבקר המדינה תעשה הסיעה התאמת בנק ליום הדין וחשבון הכספי ותוודא שכל הרישומים בבנק משתקפים כיאות במערכת החשבונות שלגביה הוא מוגש. 39 . שמירת מסמכים ספרי החשבונות, והאסמכתאות, דפי חשבונות הבנק ופרסומים - לרבות כאלה שנוהלו ונוצרו על ידי אחרים או מצויים בידם - יישמרו בידי הסיעה במשך שבע שנים מתאריך הדין וחשבון הכספי המתייחס אליהם או זמן ארוך מזה - לפי דרישת מבקר המדינה. 40 . שינויים מבקר המדינה רשאי להורות לסיעות מפעם לפעם על שינוי דרך ניהול חשבונותיהן ואת מתכונת הדין וחשבון הכספי שלהן. 41 . אי-גריעה מחבות לפי כל דין האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל, לרבות החובה לשמור מסמכים - אלא להוסיף עליה. 42 . ביטול הנחיות קודמות הנחיות מימון המפלגות (ניהול ענייניה הכספיים של סיעה), התשל"ח-1978 בטלות. תוספת טופס 1 הצהרה (לפי סעיף 9(ג) לחוק וסעיף 29 להנחיות) בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, אנו ממציאים בזה את חשבונות הסיעה*....................................... על הכנסותיה והוצאותיה השוטפות של הסיעה בתקופה** שמיום.............................. עד יום ............................... בציון מקור כל הכנסה, בצורה שתאפשר לזהות אם יש הכנסה שמקורה בתאגיד - בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות השוטפת של הסיעה לתקופה האמורה שלמים ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה. הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** חתימה................................... חתימה .................................. שם החותם ומענו .......................... שם החותם ומענו...................... תאריך: ................................... * כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה. ** למלא את התקופה. *** למחוק המיותר טופס 2 הצהרה (לפי סעיף 9 (ג) לחוק וסעיף 29 להנחיות) בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, אנו ממציאים בזה את חשבונות הסיעה*............................... על הכנסותיה והוצאותיה לתקופת הבחירות לכנסת** ה-........................ מ-............................... עד ..................................... בציון מקור כל הכנסה, בצורה שתאפשר לזהות אם יש הכנסה שמקורה בתאגיד - בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות האמורה של הסיעה שלמים ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה. הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** הצהרה זו ניתנת על ידי הצהרה זו ניתנת על ידי לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי*** חתימה................................... חתימה .................................. שם החותם ומענו .......................... שם החותם ומענו...................... תאריך: ................................... * כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה. ** למלא את התקופה. *** למחוק המיותר 1 ק"ת תשס"ט, 402. מבקר המדינהמימוןמפלגותהנחיות