כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "בית הדין" - בית הדין להגבלים עסקיים; "המראות ונחיתות בין-לאומיות" - המראות ונחיתות בטיסות בין-לאומיות; "הסדר לשיווק קיבולת טיסה" - הסדר בין מובילים ולפיו משווק מוביל קיבולת בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; הסדר זה יכול שיהיה על דרך של מכירה מראש של קיבולת בטיסה למוביל המשווק; "הסדר קוד משותף" - הסדר בין מובילים ולפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר; "הסדר נוסע מתמיד" - הסדר בין מובילים ולפיו יעניק מוביל הטבות לנוסעים שטסו עם מי מהם, על פי היקף טיסותיהם עמם; "כרטיס טיסה" - אישור שמונפק על ידי מוביל או בהתאם לדרישותיו, בדבר התחייבותו להטיס נוסע או מטען; "מוביל" - מוביל באוויר בעל רישיון להפעלת טיסה מסחרית בהתאם לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, או בהתאם לדין של מדינה אחרת, וכל אדם שקשור בו; "מוביל ישראלי" - מוביל שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל, ובהעדר מקום עיסוק עיקרי, מקום מושבו הקבוע הוא בישראל; "נמל בית" - נמל תעופה שבו מבצע המוביל למעלה מ-20% מסך ההמראות והנחיתות הבין-לאומיות שלו וכן כל נמל תעופה במרחק של 120 ק"מ ממנו; בהעדר נמל תעופה כזה, שלושת נמלי התעופה שבהם מבצע המוביל את המספר הגדול ביותר של ההמראות והנחיתות שלו; "קיבולת טיסה" - מושבי טיסה או קיבולת מטען; "ציוד" - למעט מטוס; "ציוד מתכלה" - מזון, שתייה, חומרי ניקוי, מוצרי טואלט או ציוד דומה. 2. הסדר טכני הסדר בין מובילים שכל עניינו בתפעול טכני של טיסה או מטוס של מי מהם, בתחזוקתו של המטוס ובצוות העובדים של מי מהם יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, אם הוא באחד או יותר מאלה: (1) קביעה או שימוש במפרט או בנוהל בטיחות, לרבות דיווח על תאונות וחקירתן; (2) תחזוקה של מטוס וכן החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או תחזוקה של חלקי חילוף של מטוס, ציוד, התקנים קבועים למטוס או מוסך; (3) החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או הכשרה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים על הציוד הנדרש לצורך מילוי תפקידם; (4) הטסה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים ורכישה וכיבוד כרטיסי טיסה לעובדים ולבני משפחותיהם, לרבות קביעת המחיר שיוצע להם או שייגבה מהם בעבור כרטיסי הטיסה; (5) אספקה למטוסים של ציוד מתכלה הנדרש לשימוש הנוסעים והעובדים במהלך הטיסה; (6) אספקה של שירותי תדלוק שאינם רכישה ומכירה של דלק, ניקוי, שינוע מטוס בשדה תעופה, שירותי בידוק ביטחוני, שירותי שליטה ושיגור, שירותי קרקע, שירותי כרטוס לטיסות במסגרת הסדר לפי סעיפים 5 ו-6, ושירותי פריקה והעמסה של נוסעים ומטען; (7) אספקה של הובלה חלופית לנוסעים או למטען שהיו אמורים לטוס בטיסה מסוימת ולא מתאפשרת הטסתם כמתוכנן בטיסה זו, בשל עיכוב בטיסה, עיכוב בהגעת הנוסע לטיסה, ביטול טיסה או סיבה דומה; על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר כאמור את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען; (8) רכישה ואספקה של שירותי הצלה וסיוע במקרה חירום. 3. הסדר חכירה (א) הסדר לחכירה, השכרה או החלפה של מטוס יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה: 1) על פי ההסדר המטוס הוחכר, הושכר או הוחלף יחד עם עובדים להפעלתו כולם או חלקם, לשם הפעלתה של טיסה בישראל, מישראל או אליה, למשך יותר מ-6 חודשים, לרבות כל תקופה של הארכת ההסדר או חידושו; (2) שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראליים והמטוסים שההסדר נוגע אליהם מהווים למעלה ממחצית מסך המטוסים שברשות אחד הצדדים להסדר או מסך המושבים או מסך קיבולת המטען שבמטוסים שברשות אחד הצדדים להסדר. (ב) אין באמור בסעיף זה לגרוע מן הפטור האמור בסעיף 2( 7). 4. הסדר נוסע מתמיד הסדר נוסע מתמיד יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין. 5. הסדרת קישוריות (א) הסדר בין מובילים ולפיו יוכל מוביל לשווק כרטיס טיסה או הטסה של מטען אל יעד מסוים דרך תחנת ביניים אחת או יותר, או אל יעד מסוים ובחזרה, תוך שילוב טיסה שלו יחד עם טיסה של מוביל אחר, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין ובלבד שאין בהסדר לחייב את המוביל המפעיל את הטיסה להעביר למוביל המשווק או למי מטעמו, כמות מינימלית של קיבולת טיסה. (ב) על אף האמור בסעיף 7(ב)( 1), ניתן לקבוע בהסדר לפי סעיף קטן (א) את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען. 6. הסדר לשיווק קיבולת טיסה (א) הסדר לשיווק קיבולת טיסה בין מובילים פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ומותר לכלול בו הסדר קוד משותף; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה: (1) ההסדר נוגע לקו הישיר שבין נמלי בית של שניים או יותר מן הצדדים להסדר; (2) ההסדר נוגע לקו הישיר שבין ישראל לנמל בית שהוא משותף לשניים או יותר מן הצדדים להסדר; (3) שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראליים. (ב) על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר לשיווק קיבולת טיסה את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען. 7. הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג (א) זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג שבכללים אלה, לא יחול פטור הסוג על הסדר בין מובילים שכולל כבילה באחד או יותר מעניינים אלה: (1) המחירים שיידרשו, יוצעו או ישולמו, לרבות הנחה שתוצע או תינתן, או הרווח שיופק; (2) הגבלת הכמות, האיכות או המגוון של השירותים או הנכסים שמוביל יציע, יספק או ירכוש; (3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו, לפי מקום העיסוק, לפי מועד העיסוק, לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי איכותם, או לפי אמת מידה אחרת; (4) הימנעות מאספקת נכס או שירות או מרכישתם, על ידי מוביל, לרבות הימנעות מהגשת הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור. (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), פטור סוג שבכללים אלה לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה: (1) התמורה שנקבעה בו היא ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמובילים שבהסדר; (2) ההסדר מונע או מגביל מוביל מלהתקשר עם מוביל אחר בהסדר דומה. 8. תוקף תוקף כללים אלה לחמש שנים מתחילתם. 2 9. הוראת מעבר הסדר כובל שנעשה טרם תחילתו של סעיף 3א לחוק ולא נחשב כהסדר כובל בהתאם לסעיף 3(7) לחוק, יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין עד תום 9 חודשים מיום תחילתם של כללים אלה. ק"ת תשס"ט, 127. התקנות פורסמו ביום 27.11.2008. הגבלים עסקייםדיני חברותכללים