כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1958 (להלן - החוק), ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים אני מתקין כללי פטור סוג אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "מיזם משותף" - חוזה לשיתוף פעולה בייצור טובין, שיווקם או רכישתם; "מיזם משותף בין מתחרים" - מיזם משותף, שלפחות שניים מהצדדים לו הם מתחרים; "מיזם משותף בין מי שאינם מתחרים" - מיזם משותף, שאף צד לו אינו מתחרה של צד אחר למיזם; "צד שהופקד על ייצור טובין" - גוף משותף לצדדים למיזם המשותף שהוקם לצורך ייצור הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם המשותף אשר בידיהם הפקידו הצדדים את ייצור הטובין נושא המיזם המשותף; "צד שהופקד על שיווק טובין" - גוף משותף לצדדים למיזם המשותף שהוקם לצורך שיווק הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם המשותף אשר בידיהם הפקידו הצדדים את שיווק הטובין נושא המיזם המשותף; "צד שהופקד על רכישת טובין" - גון משותף לצדדים למיזם המשותף שהוקם לצורך רכישת הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם המשותף אשר בידיהם הפקידו הצדדים את רכישת הטובין נושא המיזם המשותף. 2. (בוטל) (תיקון: תשס"ד) 3. פטור למיזם משותף בין מתחרים שלא בתחום התחרות (תיקון: תשס"ד) (א) מיזם משותף בין מתחרים, שאינו נוגע לשוק מוצר שבו הם מתחרים או לשוק מוצר משיק, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים אם התקיימו לגביו כל התנאים שלהלן וכל שאר התנאים שבכללים אלה: (1) היקף הפעילות במיזם המשותף אינו צפוי להיות מהותי לפעילות העסקית בתחום התחרות של מי מהצדדים המתחרים; לענין זה, "היקף פעילות מהותי" - היקף פעילות המגיע כדי 25% או יותר מאחד מאלה: מחזור המכירות, היקף הנכסים או הרווחים, בתחום התחרות, של צד למיזם המשותף; (2) חלקם המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, אינו עולה על 30% משוק מוצר שבו הם מתחרים; (3) בכל שוק מוצר שבו צדדים למיזם המשותף מתחרים, קיימים לפחות עוד שני מתחרים בפועל שאינם צד למיזם המשותף, ולכל אחד מהם נתח של לפחות 10% מאותו שוק מוצר. (ב) מותר לכלול במיזם משותף בין מתחרים הבא בגדר הוראות סעיף קטן (א), כבילות כמפורט להלן: (1) התחייבות הצדדים כי בתקופת מיזם משותף שענינו ייצור טובין, הם לא יתחרו בייצור טובין תחליפיים לטובין שמייצר צד שהופקד על ייצור הטובין; (2) התחייבות צד לספק לצד שהופקד על ייצור טובין כמויות של חומרי גלם הדרושים לו; (3) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצר כמות מסוימת של טובין לפחות; (4) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצרם בהתאם לדרישות איכות נתונות; (5) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לקיים רמות מלאי מזעריות של הטובין וחלקי חילוף בהם; (6) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לספק שירות ואחריות לטובין; (7) התחייבות צד לרכוש מצד שהופקד על ייצור טובין כמות מסוימת של הטובין ולהימנע מרכישתם מאחר; (8) התחייבות צד שלא להתחרות במיזם המשותף במהלכו ולמשך תקופה שאינה עולה על שלוש שנים לאחר פרישתו ממנו; (9) התחייבויות המקבילות לאלה המפורטות בפסקאות (1) עד (8) שענינן - (א) שיווק טובין במיזם המשותף; (ב) רכישת טובין שבמיזם המשותף, ובלבד שהיקף רכישת הטובין בידי המיזם המשותף אינו עולה על חמישית מהיקף התצרוכת בשוק מוצר כלשהו. 4. פטור למיזם משותף בין מתחרים בתחום התחרות (תיקון: תשס"ד) (א) מיזם משותף בין מתחרים, הנוגע לשוק מוצר שבו הם מתחרים או לשוק מוצר משיק לשוק שבו הם מתחרים, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים אם התקיימו לגביו כל התנאים שלהלן וכל שאר התנאים שבכללים אלה: (1) היקף הפעילות במיזם המשותף אינו צפוי להיות מהותי לפעילות העסקית בתחום התחרות של מי מהצדדים המתחרים; לענין זה, "היקף פעילות מהותי" - פעילות שהיקפה מגיע כדי 20% או יותר מאלה: מחזור המכירות, היקף הנכסים או הרווחים, בתחום התחרות, של צד למיזם המשותף; (2) חלקם המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, אינו עולה על 20% משוק מוצר שבו הם מתחרים; (3) בכל שוק מוצר שבו הצדדים למיזם המשותף מתחרים, קיימים לפחות עוד שלושה מתחרים בפועל שאינם צד למיזם המשותף, ולכל אחד מאותם מתחרים בפועל נתח של לפחות 10% מאותו שוק מוצר; (4) המיזם המשותף אינו נוגע לשיווק טובין משוק מוצר שבו הם מתחרים או משוק מוצר משיק, אלא אם כן הצדדים למיזם איחדו, במסגרת המיזם המשותף, את כל פעילותם העסקית בייצור או בייבוא הטובין ומתקיימים בהם התנאים שבכללים אלה. (ב) מותר לכלול במיזם משותף בין מתחרים, אשר בא בגדר הוראות סעיף קטן (א) לעיל, את הכבילות המפורטות להלן או חלק מהן: (1) הכבילות המפורטות לעיל בסעיף 2(ב)(1) עד (6), בסעיף 3(ב)(1) עד (6) ו-(8); (2) התחייבות לרכוש מן הצד המופקד על ייצור הטובין כמות מסוימת של הטובין שבמיזם המשותף ולהימנע מרכישתה מאחר, ובלבד שההתחייבות סויגה כך שלא תחול אם ניתן לרכוש, באותה עת, את הטובין ממקור אחר בתנאי רכישה טובים יותר, והיצרן, שהוא צד למיזם המשותף, מסרב למכור את הטובין באותם תנאים. 5. חישוב חלקם של הצדדים לענין סעיפים 3 ו-4, בחישוב חלקם של צדדים להסכם בשוק מוצר יובא בחשבון, נוסף על האמור בסעיף 3 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001, גם חלקם של אחרים שיש להם עם מי מהצדדים למיזם המשותף הסכם אחד או יותר, באותו שוק מוצר, מהסוג הקבוע בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"א-2001. 6. מיזם משותף המכוון לשווקים אחרים מיזם משותף בין מתחרים שכל תחולתו מחוץ לשוק הישראלי, ואשר אינו מוכר לשוק הישראלי ואינו משווק בו, במישרין או בעקיפין - דינו כדין מיזם משותף בין מתחרים שלא בתחומי התחרות. 7. כבילות נלוות (תיקון: תשס"ד) פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם למיזם משותף שכולל כבילות נוספות על אלה המנויות בכללים אלה, ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו. 8. תנאי למיזם משותף בין מתחרים במיזם משותף בין מתחרים, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר, יתבצעו המגעים בין הצדדים במסגרת המיזם המשותף באופן המצמצם כל חשש להפחתת התחרות בין הצדדים, כולם או חלקם; בכלל זה - (1) בין צדדים לא יועבר מידע בתחום המיזם המשותף שענינו עלויות, מכירות, רווחיות או תמחור, זולת ככל שהדבר נחוץ לביצוע המיזם המשותף; (2) בין צדדים לא יועבר מידע בתחומים שאינם תחום המיזם המשותף או מידע שאינו נחוץ לשם ביצוע המיזם המשותף; (3) מגעים בין צדדים ייערכו בין בעלי תפקידים הנחוצים לשם ביצוע המיזם המשותף; (4) יוגדרו נהלים להבטחת קיום האמור בפסקאות (1) עד (3). 9. אי-תחולת הפטור פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכם למיזם משותף שלגביו מתקיימים אחד או יותר מאלה: (1) צד למיזם המשותף הוא בעל מונופולין בשוק המוצר של המיזם המשותף או בשוק מוצר משיק; (2) צד למיזם המשותף הוא בעל מונופולין בשוק מוצר, וצד אחר למיזם המשותף מתחרה בו באותו שוק מוצר; (3) צד למיזם המשותף הוא בעל מונופולין, המיזם המשותף צפוי להיות בעל מונופולין בשוק המוצר נשוא המיזם המשותף, והמיזם המשותף אינו יוצר שוק מוצר חדש; (4) המיזם המשותף מחייב אדם להיות צד לו לפרק זמן העולה על עשר שנים רצופות, ולא ניתנה בו לאותו אדם האפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש; (5) עיקרו של המיזם המשותף בהפחתת התחרות או במניעתה; (6) במיזם המשותף כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. 10. תוקף2 תוקף פטור הסוג שבכללים אלה חמש שנים מיום תחילתם. ק"ת תשס"א, 662; תשס"ד, 751. הכללים פורסמו ביום 26.3.2001. הגבלים עסקייםיזמותדיני חברותכללים