כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964

כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה: 1. הסמכת מוסד המועצה תסמיך מוסד מוכר להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים מוכרים, אם הוא ממלא אחרי כל התנאים האמורים בכללים אלה. 2. כללים בתקנון הכללים להענקת תארים חייבים להיקבע בתקנוני המוסד. 3. תואר מוכר שני ושלישי מוסד להשכלה גבוהה לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר מוכר שני אלא אחרי שהעמיד ארבעה מחזורים של בעלי תואר אקדמי מוכר ראשון. הוא לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר מוכר שלישי אלא אחרי שהעמיד לפחות שלושה מחזורים של בעלי תואר מוכר שני. לסטייה מכלל זה דרושה הסכמת 12 מחברי המועצה. 3א. מקרים מיוחדים (תיקון: תש"ן) (א) על אף האמור בסעיף 3 יוכל מוסד להשכלה גבוהה, שהוסמך להעניק תואר מוכר שלישי שלא בכל יחידותיו, להעניק, במקרים מיוחדים, תואר כאמור גם ביחידה שלגביה לא הוסמך להעניקו, אם ועדת קבע שלו אישרה לחבר סגל היחידה האמורה להנחות תלמיד מחקר המועמד לתואר שלישי, ואם אישרה ועדת הקבע את נושא המחקר ואת תכנית הלימודים. (ב) אישרה ועדת הקבע כאמור בתקנת משנה (א), תאשר, בבוא העת, גם את ועדת השופטים ואת הענקת התואר. 3ב. ועדת קבע (תיקון: תש"ן) א) ועדת הקבע האמורה בסעיף 3א תמונה בידי רקטור המוסד, ויהיו בה חברים שני פרופסורים מן המנין של אותו מוסד, מיחידות שלגביהן הוסמך להעניק תואר שלישי, ושלושה פרופסורים, שימונו בהסכמת המועצה להשכלה גבוהה, ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים שיש להם הסמכה להעניק תואר שלישי בכל יחידותיהם. (ב) ועדת הקבע תקבע את כללי עבודתה תוך הקפדה על רמת ההנחיה והמחקר המקובלת במוסדות שיחידותיהם מוסמכות להעניק תואר שלישי. (ג) להחלטות ועדת הקבע יהיה תוקף מחייב רק אם התקבלו פה אחד. 4. תארים שאינם מוכרים אין כללים אלה באים למנוע בעד מוסד מוכר המעניק לפי ראות עיניו תארים שאינם תארים אקדמיים מוכרים, ובלבד שיתן למועצה בתחילת כל שנה אקדמית הודעה מראש על הנהגת תארים כאלה ועל התנאים להענקתם. 1 ק"ת תשכ"ד, 635; תש"ן, 67.השכלה גבוההכללים