כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964

כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח-1958, קבעה המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה: 1. תארים מוכרים בתארים "בוגר", "אינג'ינר", "מוסמך", "מגיסטר", "דוקטור" ו"פרופסור" ובתרגומים המקובלים לתארים אלה בשפות אחרות, עם כל הצירופים והקיצורים הנוהגים בהם, מכירה המועצה תואר אקדמי מוכר. 2. תקופת הלימודים תידרש תקופת לימודים בשעות היום, כאמור בסעיף 7 לכללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964, שלא תהא קצרה מן המפורט להלן: (1) לתואר "בוגר" - שלוש שנים; (2) לתואר "מוסמך" - ארבע שנים; (3) לתואר "אינג'ינר" - ארבע שנים. 3. הגדלת תקופת הלימודים היו הלימודים לקראת התארים המוכרים הנזכרים בסעיף 2, באופן חלקי או מלא, לימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות-ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים. 1 ק"ת, תשכ"ד, 636.השכלה גבוההכללים