כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (היטלים), תש"ם-1980

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (היטלים), תש"ם-1980 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 ו-4 לחוק המועצה לצמחי נוי (יצוא ושיווק), תשל"ו-1976 (להלן - החוק), וסעיפים 36, 37, 38 ו-39 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג) בכללים אלה - "מגדל" - אדם העוסק בייצור צמחי נוי ליצוא או אגודה שחברים בה עוסקים בייצור צמחי נוי ליצוא; "יצואן מורשה" - אדם שהועד הפועל הרשה אותו להיות יצואן של צמח נוי פלוני; 2. היטל על צמחי נוי מוטל בזה היטל על מגדלים בשל צמחי נוי שהם מייצרים ליצוא. 3. שיעור ההיטל ההיטל יהיה בשיעור של אחוז אחד ורבע האחוז מהתמורה פו"ב מפדיון יצוא צמחי נוי. 4. חובת תשלום ההיטל מגדל ישלם למועצה את ההיטל באמצעות יצואן מורשה שלו סיפק צמחי נוי ליצוא, או באמצעות המועצה, אם סיפק לה את צמחי הנוי שלו. 5. ניכוי מהתמורה למגדל יצואן מורשה והמועצה ינכו את סכומי ההיטל מהתמורה שעליהם לשלם למגדל בעד צמחי נוי שקיבלו ממנו ליצוא לפי השיעור הנקוב בסעיף 3. 6. העברת סכומי ההיטל למועצה יצואן מורשה יעביר למועצה בשבוע הראשון של כל חודש את סכומי ההיטלים שגבו בחודש הקודם, בצירוף דין וחשבון, לפי טפסים שהמועצה קבעה לכך. 7. תשלום היטל במישרין מגדל שהוא גם יצואן מורשה חייב בתשלום ההיטל בשיעור שנקבע בסעיף 3 במישרין למועצה במועד האמור בסעיף 6, בצירוף דין וחשבון כאמור בסעיף 6. 8. ניהול רישומים (תיקון: תשמ"ג) יצואן מורשה ינהל רישום דו שבועי של יצוא צמחי נוי ביומן שקבעה לכך המועצה, יסכם מדי שבועיים את הפדיון מיצוא צמחי נוי בשבועיים שחלפו וימציא העתק מדפי היומן ביחד עם הדין וחשבון, או לפי דרישתה של המועצה. 9. איסור פיגור בהעברת סכומי ההיטל יצואן מורשה, מגדל שהוא גם יצואן מורשה, לא יפגרו בהעברת סכומי ההיטל בהתאם לסעיף 6 למועצה. 1 (א) ק"ת תש"ם, 1604; תשמ"ג, 1174. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה." צמחיםכללים