כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (מכונות דיש לאגוזי-אדמה), תשכ"א -1961

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (מכונות דיש לאגוזי-אדמה), תשכ"א -1961 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה, תשי"ט-1959 קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן - המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה: "אגוז-אדמה פגוע" - אגוז-אדמה שיש בו אחד מפגמים אלה: (1) שבר; (2) שריטה שעמקה ורחבה עולים כל אחד על חצי מילימטר וארכה עולה על 2 מילימטר; (3) שפשוף שטחי שגדלו עולה על 3 מילימטרים מרובעים. 2. הפעלת מכונת דיש לא יפעיל אדם מכונת דיש לאגוזי-אדמה אלא אם בתהליך הדיש אגוזי-האדמה הפגועים אינם עולים על 8 למאה מכמות אגוזי-אדמה שנדושו על ידי המכונה לתוך שקים או כלי-קיבול אחרים. 3. דינים וחשבונות המחזיק במכונת דיש לאגוזי-אדמה ימסור למועצה בתקופה שבין ג' באלול תשכ"א (15 באוגוסט 1961) עד כ"ב בכסלו תשכ"ב (30 בנובמבר 1961), פרטים מלאים ונכונים ביום ראשון של כל שבוע בטופס שייקבע על ידי המועצה ושאפשר להשיגו במשרדי המועצה, תל-אביב-יפו, הקריה, רחוב ד'. 1 ק"ת תשכ"א, 2436.אגוזי אדמהכללים