כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הסדר הייצוא), תשכ"ד-1964

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (הסדר הייצוא), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 36 ו-37 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה "ירקות" - הירקות המפורטים בתוספת לחוק. 2. ייצוא ירקות ייצואם של ירקות יהיה בידי המועצה בלבד. 1 (א) ק"ת תשכ"ד, 647. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."ירקותכללים