כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל"ב-1972

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל"ב-1972 (תיקון: תשנ"ד) בתוקף סמכותה לפי סעיפים 25 ו-29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט- 1959 (להלן - חוק המועצה), מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, "מכסה" - מכסה לגידול ולשיווק של ירקות, שנקבעה על פי חוק המועצה, לעונה מסויימת. 2. חובת רישום (תיקון: תשל"ט, תשנ"ד, תשנ"ו) (א) מגדל ירשום ויביא לידיעת המועצה בטפסים כאמור בסעיף קטן (ב) לגבי הירקות המפורטים בתוספת ולגבי ירקות שלגידולם נקבעה לו מיכסה, אפילו אינם בתוספת, פרטים מלאים ומדוייקים בדבר גודל ומקום השטח לגבי כל ירק בנפרד, שהוא מגדל או החל בהכנות לגידולו ואת מועד תחילת הזריעה או השתילה ואת יעדי ומועדי השיווק המתוכננים על ידו ואם לא גידל או הפסיק לגדל חלקית או בשלמות ירק כאמור, ירשום ויביא לידיעת המועצה את מידת ותקופת אי-הביצוע והסיבות לכך. (ב) הרישום והדיווח ייעשו ויימסרו למועצה על גבי טפסים שייקבעו לפי סעיף קטן (א) ויסופקו על ידי המועצה; דרכי אספקתם והדיווחים הנדרשים יובאו לידיעת המגדלים בהודעה כללית או מיוחדת, בה אף ייקבעו דרכי מסירת הדיווח למועצה; המועצה רשאית לקבוע ולשנות מדי פעם את תכנם וצורתם של הטפסים ואף לקבוע הוראות לגבי אופן מילוים. (ג) דיווחים כאמור בסעיף קטן (ב) יימסרו למועצה תוך חמישה עשר יום מיום תחילת הזריעה או השתילה או מיום תחילת עונת הגידול המסויימת שלגביה נקבעה למגדל מכסת גידול במועד המוקדם בין השניים. 3. פרטים נכונים מגדל החייב ברישום לפי כללים אלה ירשום את הפרטים כשהם מלאים ונכונים. 4. (בוטל) (תיקון: תשנ"ד) תוספת (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו) (סעיף 2(א)) בצל יבש כרוב לבן עגבניה בצל ראש כרוב סיני פלפל בצל ירוק כרובית קישוא גזר מלון שום חציל מלפפון תפוחי אדמה כרוב אדום עגבניה 1 (א) ק"ת תשל"ב, 1625; תשל"ד, 1363; תשל"ט, 1221; תשנ"ד, 144; תשנ"ה, 1894; תשנ"ו, 659, 730. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע: "76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג) (א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."ירקותכללים