כללי המועצה לענף הלול (קביעת אגרה בעד מתן שירותים), התשמ"ד-1984

כללי המועצה לענף הלול (קביעת אגרה בעד מתן שירותים), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3(6) ו-7, 50א, 70 ו-73 (ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "עופות" - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברבורים, ברברים, מולרדים ותרנגולי הודו, מכל גזע, מין וגיל; "ביצי דגירה של עופות" ו"אפרוחים" - למעט ביצי דגירה ואפרוחים המיועדים ללהקה בה מפתחים או משפרים תכונות תורשתיות שונות; "המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק; "קבלן מורשה" - קבלן מורשה על פי הוראות סעיפים 3 ו-4 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס' 2), התשכ"ח-1968; "קילוגרם" - לפי משקל חי; "תקציב המועצה" - תקציב על פי סעיף 59 לחוק; "יבואן" - מי ששמו נקוב כיבואן ברשמון יבוא של אגף המכס ומע"מ לגבי יבוא לישראל של ביצי דגירה או אפרוחים של עופות; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. אגרת שירותים נקבעת בזה אגרה שתשולם בעד מתן שירותים כאמור בסעיף 3(6) ו-(7) לחוק - (1) מיום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984) עד יום ל' בסיון התשמ"ד (30 ביוני 1984) בשיעור של - (א) 1.77 שקלים לכל קילוגרם של עופות, למעט אווזים ומולרדים, המגיע לשיווק; (ב) 9.27 שקלים לכל קילוגרם של אווזים ומולרדים המגיע לשיווק; (ג) 24.30 שקלים לכל ביצת דגירה של עופות ולכל אפרוח של עופות המיובאים לישראל לכל מטרה שהיא למעט לשם ייצור בשר פטמים; (ד) 10.55 שקלים לכל ביצת דגירה של תרנגולת ולכל אפרוח של תרנגולת המיובאים לישראל לשם ייצור בשר פטמים; (2) מיום א' בתמוז התשמ"ד (1 ביולי 1984) עד יום ד' בתשרי התשמ"ה (30 בספטמבר 1984) ישולמו הסכומים לפי פסקה (1) כשהם מוגדלים בשיעור עליית המדד שפורסם לחודש מאי 1984 לעומת המדד שפורסם לחודש פברואר 1984 (להלן - המדד היסודי); (3) מיום ה' בתשרי התשמ"ה (1 באוקטובר 1984) עד יום ז' בטבת התשמ"ה (31 בדצמבר 1984) ישולמו הסכומים לפי פסקה (1) כשהם מוגדלים בשיעור עליית המדד שפורסם לחודש אוגוסט 1984 לעומת המדד היסודי; (4) מיום ח' בטבת התשמ"ה (1 בינואר 1985) ישולמו הסכומים לפי פסקה (1) כשהם מוגדלים בשיעור עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 1984 לעומת המדד היסודי; (5) אם כתוצאה מחישובי ההגדלות לפי פסקאות (2), (3) ו-(4) יתקבל שבר של אגורה חדשה, הוא יעוגל לאגורה החדשה השלמה הקרובה וחצי אגורה תעוגל כלפי מעלה. 3. תשלום וגביה (א) קבלן מורשה יגבה את האגרה בעד העופות המפורטים בסעיף 2(1)(א) ו-(ב) ממי שרוכש את העופות ממנו. (ב) קבלן מורשה ישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב לגבות כאמור לגבי החודש שחלף. (ג) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה את סכום האגרות שהוא חייב לגבות על פי כללים אלה. (ד) יבואן יגבה את האגרה בעד ביצי הדגירה והאפרוחים שמפורטים בסעיף 2(1) (ג) ו-(ד) ממי שרוכש ממנו את התוצרת וישלם למועצה מדי חודש את סכום האגרות שהוא חייב לגבות כאמור לגבי החודש שחלף. (ה) סכומי האגרות לפי כללים אלה יהוו חלק מתקציב המועצה. 4. רישום קבלן מורשה ויבואן ינהלו רישום וימסרו למועצה דין וחשבון נכון ומדוייק בכל הנוגע לאגרות שלפי סעיף 2, ותשלומן לפי סעיף 3, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם. 5. שמירת דינים אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין. 6. אצילת סמכויות המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכויותיה לפי כללים אלה. 7. ביטול כללי המועצה לענף הלול (קביעת אגרה בעד מתן שירותים), התשמ"ג-1983, בטלים מיום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984). 1 ק"ת תשמ"ד, 1637. אגרהענף הלולכללים