כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999

כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 15 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 1. בית הדין המשמעתי הארצי מספר חברי בית הדין המשמעתי הארצי יהיה 102. 2. בתי הדין המשמעתיים המחוזיים (תיקון: תשס"ב, תשס"ט)2 מספר חברי בתי הדין המשמעתיים המחוזיים יהיה: במחוז ירושלים 45; במחוז תל-אביב-יפו - 150; במחוז חיפה - 45; במחוז הצפון - 36; במחוז הדרום - 18. 3. תחולה כללים אלה יחולו על מספר חברי בתי הדין המשמעתיים החל בבחירות שיתקיימו לאחר פרסומם. 4. ביטול כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשכ"ב-1962 - בטלים במועד הבחירות הראשונות כאמור בסעיף 3. ק"ת תשנ"ט, 998; תשס"ב, 497;תשס"ט, 1325. סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים) (תיקון), התשס"ט- 2009 (ק"ת תשס"ט, 1325) קובע: "2. תיקון סעיף 5 כללים אלה יחולו לענין מספר חברי בתי הדין המשמעתי במחוז הצפון, שימונו בידי ועדת המינויים כאמור בסעיף 15 לחוק כתיקונו בסעיף 3 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח - 2008." לשכת עורכי הדיןעורך דיןכללים