כללי לשכת עורכי-הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "ישיבה נוספת": - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה; "התעריף": - התעריף הנתון בתוספת; "שכר": - תמורה לשירות של עורך דין בכסף; "שכר מינימלי מומלץ" :או "שכר מינימלי" :- השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בענין הנדון; "תביעה": - לרבות הגנה, התנגדות לתביעה, או כל בקשה אחרת; "מס ערך מוסף": - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. 2.  תעריף מינימלי מומלץ התעריף כאמור בסעיף 81 לחוק הוא בבחינת המלצה לחברי הלשכה שאינה מחייבת. 3.  הצמדה (תיקון: תשס"ו) (א) הסכומים הקבועים בתעריף ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה. (ג)  המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). (ד)  בסעיף זה - "המדד": - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש": - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי": - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתם של כללים אלה - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2004. 4.  ביטול כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל"ז-1977 - בטלים. 5. תחילה תחילתו של פרט 9.א(2)(ב) ו-ב(2)(ב) בתוספת, 30 ימים מיום פרסומם של כללים אלה. תוספת (תיקון: תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע) (סעיף 1) השירות                          השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים חדשים): 1.  תביעות כספיות לבתי משפט על כל : דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, : בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים): א.  תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן - ש"ח) (1) עד 24,326 ש"ח                            15% מסכום התביעה ולא פחות                                                       מ-732 ש"ח (2) עולה על 24,362 ש"ח ואינה           10% מסכום התביעה אך לא פחות עולה על 98,887 ש"ח                         מ-3,656 ש"ח (3) עולה על 98,887 ש"ח                    10% מ-98,887 ש"ח ועוד 4%                                                            מיתרת סכום התביעה (4)  עולה על 971,765 ש"ח                  בהתאם למוסכם בין עורך הדין                                                            והלקוח, אך לא פחות מ-45,526                                                            ש"ח ב.  ישיבה נוספת בענינים כאמור         591 ש"ח 2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות : ששכרן תלוי בתוצאות המשפט : (בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 : א. תביעות: (1) עד 148,711 ש"ח                          15% מהסכום הנפסק לאחר                                                          ניכוי גמלה שמשלם המוסד                                                          לביטוח לאומי (2) עולה על 148,711 ש"ח                   12.5% מהסכום שנפסק לאחר ואינו עולה על 371,777 ש"ח               ניכוי גמלה שמשלם המוסד                                                          לביטוח לאומי (3) עולה על 371,777 ש"ח                   10% מהסכום שנפסק לאחר                                                            ניכוי גמלה שמשלם המוסד                                                            לביטוח לאומי ב.  ישיבה נוספת בענינים כאמור         591 ש"ח 3.  בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי,: בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה : ובטריבונלים אחרים: א. ענינים אזרחיים:: (1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או     2% מערך הנכס ולא פחות לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי,         מ-4,937 ש"ח לפי שווי הנכס כשהוא פנוי (2)  תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין -      3% משווי חלקו של הלקוח לפי שווי המקרקעין כשהם פנויים        במקרקעין לפי שוויים ולא פחות                                                          מ-4,937 ש"ח (3)  תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו      כמו תביעה כספית מניעה או צו עשה (4)  תביעה שנושאה אינו ניתן              4,937 ש"ח להערכה בכסף (5)  תביעה לקצבה חודשית                 כמו תביעה כספית, כאשר סכום                                                          התביעה לצורך חישוב השכר יהיה                                                          סכום הקצבה החודשית הנפסק                                                          כפול 48 (ארבע שנים) (6)  בקשות לצווים זמניים                   1,692 ש"ח (7)  בקשות ביניים אחרות                   580 ש"ח (8)  בקשה לקביעת גיל                        580 ש"ח (9)  ישיבה נוספת בכל אחד                 580 ש"ח מהענינים הנ"ל ב. עניינים פליליים:: (1)  אישום בחטא                               1,063 ש"ח (2) אישום בעוון או בעבירה אחרת       1,475 ש"ח (3) אישום בעבירה של גרימת מוות      4,937 ש"ח (4)  טיעון לעונש בלבד                         2,463 ש"ח (5)  שחרור בערבות                             580 ש"ח (6)  ישיבה נוספת בכל אחד                 402 ש"ח מהענינים הנ"ל                                  השירות                           השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים): 4. בבית משפט מחוזי:: א. ענינים אזרחיים:: (1) ערעור אזרחי                               50% מהשכר שבערכאה הראשונה                                                       אך לא פחות מ-4,937 ש"ח (2)  ישיבה נוספת                             591 ש"ח (3)  פסק של בורר - (א)  בקשה לאישור, בלי התנגדות   1/3 מהשכר בגין תביעה כספית                                                     אילו הוגשה בענין נושא הפסק (ב)  בקשה לאישור, בהתנגדות        2/3 מהשכר הנ"ל (ג)  בקשה לביטול                          2/3 מהשכר הנ"ל ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי    591 ש"ח (4)  בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה*: (א)  בלי התנגדות                          1.5% מערך העזבון, אך לא פחות                                                     מ-3,352 ש"ח (ב)  בהתנגדות                               השכר הקבוע בפסקת משנה (א),                                                       בתוספת 25% (ג)  ישיבה נוספת בענין מהענינים   591 ש"ח המפורטים לעיל                             (5)  אפוטרופסות או אימוץ**: (א)  בקשה לאימוץ או למינוי          3,352 ש"ח אפוטרופוס, בלי התנגדות (ב)  בקשה כאמור, בהתנגדות         השכר האמור בפסקת משנה (א),                                                     בתוספת 25% (ג)  כל בקשה אחרת לפי חוק          1,692 ש"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, התשמ"א-1981 ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים   591 ש"ח הנ"ל (6)  מזונות*                                     כמפורט בפרק תביעות כספיות                                                          לעיל                                                          הערה:: סכום התביעה לצורך                                                          חישוב השכר הוא סכום המזונות                                                          הנפסק בתביעה לתקופה של שנה                                                          אחת (7)  ערעור מס הכנסה - מסים,          7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת,  ארנונות והיטלים, לרבות עררים       אך לא פחות מ-1,388 ש"ח לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט (8)  פשיטת רגל, פירוק חברה - (א)  ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, 4,937 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק  שנגבה (ב)  ייצוג חייב או חברה שפירוקה  4,937 ש"ח ועוד 2.5% מסכום מבוקש                                         תביעות החוב (ג)  ישיבה נוספת בענין זה              591 ש"ח ב.  ענינים פליליים:: (1)  משפטים פליליים                        2,929 ש"ח (2)  ערעורים פליליים - (א)  ערעור על פסק הדין                 1,541 ש"ח (ב)  ערעור על גזר הדין בלבד          944 ש"ח          ישיבה נוספת בכל אחד            760 ש"ח          מהענינים הנ"ל                       ג.  ענינים מינהליים:: (1)  עתירה לבית המשפט המחוזי       7,020 ש"ח בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים (2)  ישיבה נוספת                             591 ש"ח 5. בבית המשפט העליון:: (1) ערעור אזרחי                                 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה                                                          הראשונה, אך לא פחות מ-6,553 ש"ח (2)  ערעור פלילי - (א)  ערעור על פסק הדין                    6,553 ש"ח (ב)  ערעור על גזר הדין בלבד             3,277 ש"ח ____________ * כיום בבית משפט לעניני משפחה. ** כיום ברשם לעניני ירושה או בבית משפט לעניני משפחה לפי הענין. *** כיום בבית משפט לעניני משפחה. השירות                           השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים): (ג)  בקשה, למעט בקשה לרשות         3,277 ש"ח ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור   (3)  בקשה לרשות ערעור אשר הופכת   כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב) לשמיעת הערעור ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל    1,292 ש"ח (4)  בבית המשפט הגבוה לצדק - (א)  בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה                       3,277 ש"ח (ב)  בכל ענין אחר, למעט בענין צו     9,342 ש"ח שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 6.  בבית הדין לעבודה:: (1)  תביעה כספית                               כמו בתביעות כספיות בבתי משפט (2) תביעה שאיננה ניתנת                     כמו סעיף 3א(4) להערכה בכסף                                   (3) ערעור לבית הדין הארצי                כמו ערעור לבית המשפט העליון 7.  בבית הדין לשכירות:: (1)  בקשה לפסוק דמי שכירות             402 ש"ח לדירה בת חדר אחד בעבור דירת מגורים                           ועוד 195 ש"ח לכל חדר בדירה                                                          בת יותר מחדר אחד (2)  בקשה לפסוק דמי שכירות             סכום השווה לדמי שכירות של בעבור בית עסק                                  חודש אחד, כנדרש בבקשת                                                          התשלום, אך לא פחות מ-402 ש"ח (3)  בקשה לפסוק סכום מסוים לפי      כמפורט לגבי תביעות בענינים חלק ב' פרק ה' לחוק הגנת הדייר        אזרחיים לפי פסקה (1) או (2), [נוסח משולב], התשל"ב-1972,             הכל לפי הענין, אך לא פחות או לדמי מפתח לפי חלק ג' לחוק          מ-456 ש"ח האמור ישיבה נוספת בענין מהענינים              390 ש"ח המפורטים בפסקאות (1) עד (3)            8.  בבית דין רבני:: (1)  היתר נישואין בלי התנגדות           1,009 ש"ח (2)  היתר נישואין שיש בו התנגדות     1,975 ש"ח (3)  אישור נישואין                             705 ש"ח (4)  תביעה לשלום בית                        1,009 ש"ח (5)  סידור גט בהסכמה (לרבות גט       1,009 ש"ח מאירוסין ומספק)                              (6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות      2,484 ש"ח גט מאירוסין ומספק)                          (7) החזקת ילדים בלי התנגדות            1,009 ש"ח (8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות     2,355 ש"ח (9) עריכת חוזה בין הצדדים                כשכר עריכת חוזה בניכוי (לצורך הכללתו בפסק הגט)                 הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות                                                          (5), (6), (7) או (8) לפי הענין,                                                          אך לא פחות מ-1,942 ש"ח (10) תביעה שמותר להגישה גם            השכר שנקבע לאותו ענין לבית המשפט לעניני משפחה,               בסעיף 4 או לרשם לעניני ירושה (11) הקדשות                                      לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם                                                          לסעיף 11(1) להלן המתייחס                                                          לעריכת חוזים (12) אישור רווקות                             792 ש"ח (13) הפרדה                                        כמפורט בפסקאות (5) או (6),                                                          לפי הענין (14) ערעורים                                      50% מהשכר הנקוב לפי הענינים                                                          לעיל בערכאה הראשונה, אך לא                                                          פחות מ-721 ש"ח (15)  ישיבה נוספת בענין מהענינים      390 ש"ח המפורטים בפסקאות (1) עד (14)          9. הוצאה לפועל:: א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים: ומשכנתאות :-: 1)  בעד הגשה לביצוע - (א)  כשסכום החוב הכלול בבקשת  5% מסכום הכלול בבקשת הביצוע הביצוע הוא עד 247,187 ש"ח          אך לא פחות מ-353 ש"ח (ב)  כשסכום החוב הכלול בבקשת  4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע עולה על 247,187 ש"ח,        הביצוע אך לא פחות מ-12,304 אך אינו עולה על 494,481 ש"ח        ש"ח (ג)  כשסכום החוב הכלול בבקשת   3% מהסכום הכלול בבקשת  הביצוע עולה על 494,481 ש"ח         הביצוע אך לא פחות מ-19,736 ש"ח השירות                          השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים): (2)  (א)  בעד ניהול תיק                     לא שילם החייב את מלוא הסכום             ההוצאה לפועל                   הנדרש ממנו בתוך התקופה                                                     הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב                                                     בתיק שכר טרחה בשיעורים                                                     הקבועים בפסקה (1) שייחשבו                                                     מהחוב הפסוק הקיים ביום                                                     הוספת שיעור שכר טרחה זה;                                                     לענין זה, "חוב פסוק" - החוב                                                     בתיק, לרבות הפרשי הצמדה,                                                     ריבית והוצאות שנתחייב בהם                                                     החייב לרבות שכר הטרחה                                                     שהיתוסף בפתיחת התיק לפי                                                     פסקה (1) (ב)  האמור בפסקה משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:         (1) בעד הגשת התביעה-         כשסכום החוב הכלול בבקשה         לביצוע התביעה         (א) עד 326 ש"ח                             217         (ב) עולה על 326 ש"ח אך אינו                       עולה על 434 ש"ח                    326 (ג) עולה על 434 ש"ח אך אינו                         עולה על 543 ש"ח              434 (ד) עולה על 543 ש"ח אך אינו               עולה על 651 ש"ח              543 (ה) עולה על 651 ש"ח אך אינו               עולה על 977 ש"ח              597 (ו) עולה על 977 ש"ח אך אינו               עולה על 4,883 ש"ח           651 (ז) עולה על 4,883 ש"ח אך אינו               עולה על 6,510 ש"ח           814 (ח) עולה על 6,510 ש"ח אך אינו               עולה על 7,052 ש"ח           977 (ט) עולה על 7,052 ש"ח אך אינו       15% מסכום התביעה               עולה על 23,740 ש"ח (י) עולה על 23,740 ש"ח אך אינו       10% מסכום התביעה,               עולה על 54,250 ש"ח          אך לא פחות מ-3,515 ש"ח (2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל-    לא שילם החייב את מלוא הסכום                                                            הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה                                                            באזהרה, יווסף לחוב בתיק, שכר                                                            טרחה בשיעור-                                                            (1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד                                                            8,152 ש"ח - 424 ש"ח                                                            (2) כשכשסכום החוב הפסוק עולה                                                            על 8,152 ש"ח אך אינו עולה על                                                            54,250 ש"ח - 5% מסכום החוב       הפסוק.                                                            השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל                                                            ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים                                                            ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה;                                                            לעניין זה, "חוב פסוק" - החוב בתיק,                                                            לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות                                                            שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר                                                            הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי                                                            פסקה (1).     (ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה          בכך שעורך הדין נקט הליכים          נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום          המועד הקבוע בה. ב.  ביצוע שטרות -: (1) בעד הגשת השטר לביצוע           כמו בתביעה כספית בבית המשפט, בלשכת ההוצאה לפועל                   למעט בשניים אלה:                                                     (1) במקרה שקרן השטרות לא                                                     עלתה על סך של 380 ש"ח - יהיה                                                     השכר 130 ש"ח;                                                     (2) במקרה שקרן השטרות לא                                                     עלתה על סך 9,960 ש"ח - יהיה                                                     השכר 261 ש"ח (2)  (א)  בעד ניהול תיק הוצאה       לא שילם החייב את הסכום הנדרש                לפועל                                    ממנו בתוך התקופה הקבועה                                                            באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר                                                            טרחה בשיעורים אלה: (1)  היה החוב הפסוק עד          10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן 247,187 ש"ח                            השטרות בפתיחת התיק לא עלתה                                                     על סך 1,367 ש"ח, ייתוסף לשכר                                                     הטרחה סכום של 456 ש"ח (2)  עלה החוב הפסוק על סך      8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות 247,187 ש"ח אך לא עלה על       מ-24,771 ש"ח 495,468 ש"ח (3)  עלה החוב הפסוק על סך      6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות 495,468 ש"ח                            מ-39,570 ש"ח בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" - החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1) השירות                          השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים):  (ב)  האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה ג.  הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת                מחצית שכר הטרחה כמפורט חזקה, לפינוי או לסילוק יד לגבי נכס                   בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) דלא ניידי                                             לעיל, אך לא פחות מ-510 ש"ח                                                             (סכום החוב הכולל לענין חישוב                                                             שכר הטרחה, יהא שוויים של                                                             המקרקעין כשהם פנויים) ד.  ביצוע פסק דין בעניני מזונות          שכר טרחה בשיעורים                                                             המפורטים בסעיף קטן א(1)(א)                                                             עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל                                                             חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו 10:.: בוררות:: א.  שכר ייצוג בפני בורר                    75% מהשכר בענינים אזרחיים                                                          בבתי המשפט, אך לא פחות                                                          מ-1,075 ש"ח ב.  שכר הבורר                                  1,075 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות 11:.: שירות מחוץ לבית המשפט:: (1):  עריכת חוזים:: (א) שווי נושא החוזה אינו              2% מהשווי, אך לא פחות עולה על 74,388 ש"ח                      מ-619 ש"ח (ב) שווי נושא החוזה עולה              2% מ-74,388 הש"ח הראשונים; על 74,388 ש"ח אך אינו                 ועוד 1.5% מיתרת הסכום העולה עולה על 295,665 ש"ח                    על 74,388 ש"ח (ג) שווי נושא החוזה עולה               2% מ-74,388 הש"ח הראשונים; על 295,665 ש"ח אך אינו               1.5% מ-221,277 הש"ח הבאים; עולה על 595,908 ש"ח                    1.25% מיתרת הסכום העולה על                                                       295,665 ש"ח (ד) שווי נושא החוזה עולה              2% מ-74,388 הש"ח הראשונים; על 595,908 ש"ח אך אינו               1.5% מ-221,277 הש"ח הבאים; עולה על 1,787,798 ש"ח                 1.25% מ-300,243 הש"ח הבאים;                                                       1% מיתרת הסכום העולה על                                                       595,908 ש"ח (ה) שווי נושא החוזה עולה              2% מ-74,388 הש"ח הראשונים; על 1,787,798 ש"ח אך אינו            1.5% מ-221,277 הש"ח הבאים; עולה על 2,980,145 ש"ח                 1.25% מ-300,243 הש"ח הבאים; 1% מ-1,191,890 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,787,798 ש"ח (ו) שווי נושא החוזה                                            לפי הסכם אך לא פחות עולה על 2,950,145 ש"ח                                   מ-29,566 ש"ח (ז)  שווי נושא החוזה                                           לפי הסכם אך לא פחות אינו ניתן לביטוי בכסף                                         מ-1,075 ש"ח (2):   חוזה שכירות:: (א)  לדירות מגורים                                             סכום השווה למחצית דמי                                                                                   השכירות לחודש לכל חוזה (ב)  לבתי עסק                                                       סכום השווה לדמי שכירות                                                                                   לחודש לכל חוזה (3)  עריכת צוואות:: (א)  צוואה רגילה                                                 1,692 ש"ח (ב) שתי צוואות הדדיות                                      2,474 ש"ח (ג) הפקדת צוואה, שנערכה                               836 ש"ח       על ידי אחר                                                              (4):  התייעצות, חוות דעת,: התראות והרשאות:: (א)  התייעצות רגילה בלי                                   499 ש"ח בדיקת מסמכים                                                    (ב)  התייעצות הכוללת בדיקת                          836 ש"ח מסמכים (ג)  חוות דעת בכתב                                             836 ש"ח (ד)  כתיבת מכתב התראה                                  217 ש"ח (ה)  הכנת תצהיר והחתמתו                               402 ש"ח (ו)  הכנת כתב הרשאה כללי                              402 ש"ח או בלתי חוזר                                                         (5):  תאגידים:: (א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי)                1,714 ש"ח (ב)  שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל            858 ש"ח (ג)  רישום שותפות בלי הסכם                          858 ש"ח שותפות השירות                          השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים):  (ד)  עריכת הסכמי שותפות או                          על פי פסקה (1) המתייחסת הסכמי התאגדות                                                  לעריכת חוזים, פחות 10%,                                                                                   בצירוף שכר טרחה לרישום,                                                                                   כאמור לעיל (6)  פירוק תאגידים מרצון:                                   3,277 ש"ח (7)  עריכת שעבודים ורישום:: (א)  עריכה ורישום                                               50% משכר טרחה הניתן בעד                                                                                          עריכת חוזה על סכום דומה :  (ב)  במקרה שעורך הדין ערך גם     בעד הרישום - תוספת של 25% את חוזה ההלוואה                         על מה שקיבל בעד עריכת החוזה (8)  סימני מסחר:: (א)  עריכת בקשה לרישום,             836 ש"ח בהעדר התנגדות                             (ב)  עריכת תשובה להשגה על          836 ש"ח לשכת הרישום                                (ג)  הופעה בפני הרשם במעמד        836 ש"ח צד אחד                                          (ד)  התנגדות לרישום או הגנה        1,714 ש"ח בפני התנגדות (ה)  ערעור בבית המשפט העליון     לפי סעיף 5  (9)  רישום מקרקעין (לא כולל: עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):: (א)  ערך עורך הדין את החוזה        לא יקבל שכר נפרד בשל בקשר לפעולה במקרקעין               פעולות הרישום (ב)  לא ערך עורך הדין את החוזה   השכר כמפורט בפסקאות                                                       משנה (ג) עד (ו) להלן (ג)  מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה: (1)  כששווי המקרקעין אינו         1% משווי המקרקעין עולה על 496,336 ש"ח                 (2)  כששווי המקרקעין עולה        1% מ-496,336 ש"ח הראשונים על 496,336 ש"ח                          של השווי ועוד 0.75% מסכום                                                       השווי העודף על 496,336 ש"ח (ד)  משכנתא*:: (1)  רישום משכנתא                     0.5% מסכום החוב המובטח                                                     במשכנתא, אך לא פחות מ-792                                                     ש"ח (2)  העברת משכנתא                    836 ש"ח (3)  הפטר או ביטול משכנתא      836 ש"ח (ה)  רישום הערת אזהרה:: (1)  ערך עורך הדין את החוזה      586 ש"ח או טיפל ברישום המקרקעין        (2)  לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין      836 ש"ח  (ו)  חלוקה ופיצול:                         השכר על אותה פעולה כאילו                                                       היתה זו פעולת מכר באותם                                                       מקרקעין, בתוספת 50% ממנו (ז)  רישום מחדש שלא בהסדר: קרקעות:: (1)  הרישום כרוך בהגשת             השכר על אותה פעולה כאילו בקשה או תביעה לבית המשפט,  היתה פעולת מכר באותם כולל הבקשה או התביעה             מקרקעין (2)  בלי פניה או זיקה                  50% מהשכר המגיע כאילו זו לבית המשפט                              פעולת מכר באותם מקרקעין (ח)  רישום מקרקעין לפי צו: ירושה או קיום צוואה:: (1)  כאשר עורך הדין טיפל           בלי תשלום נוסף בהשגת צו (2)  כאשר עורך הדין לא              1,714 ש"ח בגין כל יחידת טיפול בהשגת הצו                       מקרקעין שנרשמה _________ * כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999 (להלן - צו רישום זכויות) שפורסם בק"ת 6010, התש"ס, עמ' 157. ** כפוף לצו רישום זכויות. השירות                          השכר המינימלי המומלץ:                                                            (באחוזים או בשקלים  חדשים): (10)  רישום דירות מגורים: שנרכשו מאת קבלן**:: (א) בעד רישום פעולות מכר,           1% משווי הדירה הנקוב בחוזה מכר בלי תמורה, חליפין,                מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן (ב)  טיפול ברוכשים נוספים            0.25% ולא פחות מ-2,789 ש"ח בבית שרישומו כבית משותף מתעכב (ג)  בעד בדיקת החוזה ובדיקת       0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה (11)  בתים משותפים:: (א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה - (1)  בלי הופעה                             1,063 ש"ח (2)  בעד כל הופעה                        586 ש"ח (ב)  רישום בפנקס בתים משותפים 477 ש"ח לחדר כשאין פעולה זו קשורה בשום        פעולה אחרת באותו נכס                (12):  מסים, ארנונות והיטלים         7.5% מהסכום השנוי במחלוקת (להוציא מס הכנסה), עריכת ערעור  ולא פחות מ-792 ש"ח או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר ______________________________ 1  י"פ תש"ס, 2558; תשס"ג, 1208, 1101 תשס"ז, 2402; תשס"ח, 708, 1294; תש"ע, 1175.לשכת עורכי הדיןעורך דיןכללים