כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), תשל"ח-1977

כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), תשל"ח-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה: 1. הגדרה בכללים אלה, "קטין" - מי שטרם מלאו לו 18 שנה. 2. זיכויים למי שהיה בעבר עולה או אזרח לענין מתן זיכויים עפ"י סעיף 35(א) ו-(ב) לפקודה יראו כעולה את המפורטים להלן: (1) מי שהיה עולה בתקופה שלפני י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) ושהה בישראל תקופה או תקופות שלא עלו ביחד על שנתיים ולא קיבל, לגבי הכנסתו באותה תקופה, פטור ממס על פי סעיף 9(16) לפקודה או נקודות זיכוי על פי סעיף 35 לפקודה; (2) מי שהיה עולה אם עזב את ישראל כקטין לפני י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) וחזר אליה כעבור תקופה שאיננה פחותה מחמש שנים; (3) מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של חמש שנים לפחות. 3. חישוב תקופת ההקלה לפי בקשת הנישום לא תובא במנין 42 החדשים כאמור בסעיף 35(ג) לפקודה תקופת שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ותקופת לימודים במוסד ללימוד על-תיכוני. 4. תחולה תחולתם של כללים אלה משנת המס 1975. 1 ק"ת תשל"ח, 84. חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםכללים