כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "תושב חוץ זכאי" - יחיד תושב חוץ שנתקיימו בו כל אלה: (1) שהייתו בישראל או באזור (להלן - בארץ), והעסקתו בארץ מותרות על פי דין; (2) הוא אינו "מומחה חוץ" כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979 (להלן - תקנות ניכוי הוצאות שהייה); "אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה. 2. נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי (א) בחישוב המס על הכנסה של תושב חוץ זכאי לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון ¼2 נקודות זיכוי. (ב) שהה תושב חוץ זכאי בארץ חלק משנת המס בלבד, יובא בחישוב המס על הכנסתו החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס. 3. תחולה כללים אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של תושב חוץ זכאי שהופקה בשנות המס 2000, 2001 ו-2002 בלבד. 4. הוראת מעבר על אף האמור בפסקה (2) להגדרת "תושב חוץ זכאי", לגבי שנת המס 2000 ייחשב "תושב חוץ זכאי" גם מומחה חוץ כהגדרתו בתקנות ניכוי הוצאות שהייה, לגבי התקופה בשנת המס 2000 שבה לא היה זכאי לניכוי הוצאות שהייה ובלבד שבעד עיסוקו בתחום מומחיותו שולמה לו בתקופה האמורה הכנסה בסכום הנמוך מ-10,000 שקלים חדשים לחודש. 1 ק"ת תשס"א, 299.חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםתושב חוץנקודות זיכויכללים