כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א-1961

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א-1961 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26 ו-28 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת השירות כללים אלה: פרק ראשון: דרכי המכרז ופרטיו 1. פרטי מכרז (תיקון: תשס"ט) הכרזה בפומבי על משרה לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) תפורסם בדרכים הקבועות בסעיף 2 ותכיל פרטים אלה לפחות: (1) בפרסום לפי סעיף 2(א)(1) - (א) המשרד הממשלתי או היחידה שמשובצת בה המשרה ותיאור המשרה; (ב) דרגת המשרה או השכר שישולם למועמד שיתמנה; (ג) נתונים אישיים ודרישות סף למילוי המשרה; (ד) דרישות מיוחדות למילוי המשרה; (ה) המען להגשת בקשה למשרה והדרכים לכך; (ו) המועד האחרון להגשת בקשה למשרה; (2) בפרסום לפי סעיף 2(א)(2) - המשרד הממשלתי או היחידה שמשובצת בה המשרה, תיאור המשרה או סוג העיסוק וכתובת אתר האינטרנט שיפורסם בו הנוסח המלא של המכרז. 2. דרכי פרסום מכרז (תיקון: תשס"ט) (א) מכרז יפורסם בדרכים אלה: (1) באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה ושל המשרד או של היחידה הממשלתית שמשובצת בהם המשרה המוכרזת; (2) בשני עיתונים יומים לפחות בשפה העברית, שאחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון הבניה, התשכ"ה-1965, ובעיתון המתפרסם בשפה הערבית. (ב) נציב שירות המדינה רשאי, בשים לב, בין השאר, לאופייה של המשרה או להיקף השימוש באינטרנט בידי מועמדים פוטנציאליים לסוג המשרה האמור, לקבוע סוגי מכרזים שבהם תפורסם ההודעה, נוסף על הפרסום באתר האינטרנט, בנוסח מלא גם בשני עיתונים נפוצים ובעיתון בשפה הערבית. 3. דרכים נוספות לפרסום מכרז נציב השירות רשאי להורות על פרסום נוסף למכרז, בנוסח מלא או מקוצר, ברדיו, במשרדי הממשלה ובכל מקום או בכל דרך שימצא לנחוץ. 4. מועד להגשת בקשה (תיקון: תשל"ג, תשס"ט) המועד האחרון להגשת בקשה למשרה יהיה לפחות 14 ימים אחרי התאריך הראשון של פרסום המכרז ואלם נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי, מטעמים מיוחדים שירשמו, להורות על קיצור התקופה כאמור, בהודעה שתפורסם בדרך שפורסם המכרז. 5. (בוטל) (תיקון: תשס"ד) 6. הגשת בקשה בקשה למשרה תוגש בטפסים, בצורה ובדרך שייקבעו על-ידי נציב השירות. 7. תעודות ומסמכים (תיקון: תשס"ט) מגיש בקשה למשרה יצרף לבקשתו, תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנקבעו בטופס הבקשה למשרה או לכל ענין אחר הקשור בהתאמתו למשרה. 7א. הגשת בקשה למשרה על-ידי עובד מדינה (תיקון: תשכ"ד) (א) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר טרם השלים שנת שירות אחת במשרתו, לא תתקבל אלא לאחר שהעובד קיבל מאת האחראי לעניני עובדים אישור להגשת הבקשה או אם הועבר העובד למשרתו לא עקב בקשתו או לא עקב השתתפותו במכרז פנימי או במכרז פומבי. (ב) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר אושרה לו חופשה חלקית ללא שכר לשם התמחות במשפטים לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ואשר התחייב בכתב לא להגיש בקשה למשרה בתקופת התמחותו ובתקופה שלאחריה בה הוא התחייב להמשיך בעבודתו, לא תתקבל, אלא לאחר שהעובד קיבל לכך אישור מאת האחראי לעניני העובדים; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עובד המדינה אשר עומד לעבור את כל תקופת התמחותו במשפטים או תקופה של שמונה-עשר חדשי התמחות במשפטים - הכל לפי התקופה הקצרה יותר, בשירות המשפטי כמשמעותו בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961. (ג) בסעיף זה - "האחראי לעניני עובדים" - המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי למינהל של המשרד בו מועסק העובד, ולגבי מי שמועסק ביחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך-מנהל אותה יחידה. פרק שני: היקף מבחנים 8. היקף המבחנים (תיקון: תשמ"ז) שאלות או קבוצות של שאלות בכתב, מבחני מצב, משחקי תפקידים ודיונים קבוצתיים כולל מבחנים באמצעות מכשירים (להלן - מבחנים), למשרה אשר הוכרז עליה, ישמשו לבדיקת תכונות כושר וידע המנויים בתוספת (להלן - סגולות). 9. מבחנים לכל סגולה נציב השירות יקבע מזמן לזמן מבחן לכל סגולה. 10. מדד למבחנים נציב השירות יקבע לכל מבחן - על פי שיטה שקבע - מדד להערכת הישגי הנבחנים. 11. רמות של הישגים על יסוד המדד ייקבעו לכל מבחן תשע רמות של הישגים אשר יצויינו בציונים מ-1 עד 9. הציון הגבוה ביותר הוא 9, הנמוך ביותר הוא 1 והממוצע - 5. 12. ייחוד סגולות נציב השירות יקבע לכל משרה או קבוצת משרות, לאחר התייעצות עם שרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על ידיהם - (1) סגולות אשר ייבדקו במבחן ומשקלה של כל סגולה בתוך כלל הסגולות כאמור; (2) הרמה הדרושה בכל סגולה; (3) רמת ההישגים הממוצעת הדרושה מן המועמדים, ובלבד שרמה זו לא תהיה נמוכה מ-4. 13. מבחנים לסגולות קבע נציב השירות את הסגולות למשרה או לקבוצה של משרות כאמור בסעיף 12, יקבע לכל סגולה מבחן כאמור בסעיף 9, הכל בהתאם לדרישות המשרה או קבוצת המשרות. 14. משקל המבחנים (תיקון: תשמ"ז) נציב השירות יקבע את המשקל המוקצה לכל מבחן או קבוצת מבחנים בתוך כלל המבחנים שנקבעו למשרה, בהתאם למשקל הסגולות שקבע כאמור בסעיף 12 ובהתאם למהות המבחן, וכן יקבע את רמת ההישגים הדרושה בכל מבחן או קבוצת מבחנים, בהתאם לרמה הדרושה בכל סגולה כפי שנקבעה בסעיף 12. 15. מינוי בוחן נציב השירות ימנה בוחן אשר יקבע את רמת ההישגים בכל מבחן ורמת ההישגים הממוצעת של נבחן. 16. רמת הישגים לא יתקבל אדם למשרה שהוכרז עליה אלא אם נבחן בכל המבחנים שנקבעו למשרה זו או לקבוצה אליה היא משתייכת, כאמור בסעיף 13, והגיע לרמה שנקבעה בסעיפים 12 ו - 14. 17. הקלה במבחן (תיקון: תשנ"ט) (א) מועמד שנתקיימו בו כל אלה: (1) במועד הבחינה טרם מלאו עשר שנים בסך הכל לישיבתו בישראל; (2) רכש מחצית או יותר משנות לימודיו מכל סוג מחוץ לישראל ובשפה זרה; (3) ידיעת הלשון העברית על בוריה איננה דרישה מהותית של המשרה שאליה הוא מבקש להתקבל; רשאי נציב שירות המדינה להורות לגביו כי ייבחן בשפתו, למעט בבחינה בידיעת הלשון העברית. (ב) מועמד כאמור בסעיף קטן (א) אשר הישגיו בכל הבחינות, למעט בבחינה בידיעת הלשון העברית, יגיעו לרמה שיקבע הנציב, יוכל, אם ישובץ למשרה שלגביה הגיש את מועמדותו, לשמש במשרה זו בלבד. שיבוצו של המועמד במשרה אחרת, בין במכרז ובין בכל דרך אחרת, יותנה בבחינה חוזרת בידיעת הלשון העברית. 18. פטור ממבחן נציב השירות רשאי לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר, לדעתו, אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילויה על ידי בחינה בעל פה בלבד. פרק שלישי: סדרי מבחנים 19. ההזמנה למבחן (תיקון: תשס"ט) ההזמנה למבחן, תישלח למועמד לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן. 20. מועמד שאינו בעל תכונות הכרחיות למבחן לא יוזמן מועמד אשר נציב השירות סבור, לאור הפרטים שצויינו על ידי המועמד בבקשתו, שלא נתקיים לגביו תנאי שנקבע במכרז כהכרחי למילוי המשרה אם מילוי תנאי זה ניתן לקביעה אובייקטיבית ואינו תלוי בהערכה. 21. הודעה למועמד למועמד אשר לא הוזמן למבחן כאמור בסעיף 20, תישלח על כך הודעה מנומקת בכתב. 22. מקום ומועד למבחן מבחנים ייערכו במועד שקבע נציב השירות בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה, הכל לפי מקום המשרה אשר לגביה נערך המבחן, אולם רשאי נציב השירות לקבוע מקום אחר לעריכת המבחן, בהתאם לנסיבות. 23. משמעת נבחן חייב להישמע להוראות המפקח שנציב השירות הטיל עליו לפקח על סדרי המבחן (להלן - המפקח). 24. זיהוי הנבחן נבחן שהתייצב למבחן חייב לזהות את עצמו בפני המפקח על ידי תעודת זהות, והמפקח יקבע לו מספר לשם זיהויו. 25. רישומים על גליון המבחן לאחר קבלת גליון המבחן ירשום הנבחן, במקום המיועד לכך בגליון, את המספר שנקבע לו על ידי המפקח, את פרטי המכרז כפי שיורה לו המפקח ואת תאריך המבחן, ובלבד שלא ירשום על גליון המבחן כל דבר אחר העשוי לזהותו. 26. התנהגות במבחן נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן אחר, לעיין בספר, במסמך או ברשימה, או לעזוב את מקומו, אלא ברשות המפקח. 27. העתקת המבחן וטיוטה נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן, ועם תום המבחן ימסור למפקח את גליון המבחן וכל רישום וטיוטה אשר עשה בקשר למבחן. 28. הוצאת נבחן מחדר הנבחנים נבחן העובר על הוראות הסעיפים 23, 25, או 27 רשאי המפקח להוציאו מחדר המבחנים. 29. דו"ח על הוצאת נבחן הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, כאמור בסעיף 28, יודיע על כך בכתב לנציב השירות אשר רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות. פרק רביעי: בחינה בעל-פה (תיקון: תשנ"ד) 30. בחינות בעל-פה לא יתקבל מועמד למשרה שהוכרז עליה, אלא אם עמד בבחינה בעל-פה. 31. היקף הבחינה בעל-פה בבחינה בעל-פה ייבדקו התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו וסגולות הדרושות למילוי המשרה; לא יימצא כשיר למשרה מועמד שאינו ממלא אחרי כל התנאים שצויינו במכרז כהכרחיים למילוי המשרה. 32. מי יוזמן לבחינה בעל-פה נתקיימו מבחנים יוזמנו לבחינה בעל-פה רק המועמדים שהשיגו הישגים שנקבעו כהישגים מינימליים כאמור בסעיף 16 (להלן - מועמדים לתפקיד). 33. מספר המועמדים לבחינה בעל פה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ד) היו שמונה או פחות מועמדים לתפקיד, יוזמנו כולם לבחינה בעל פה; היו יותר משמונה מועמדים לתפקיד, יוזמנו לבחינה בעל פה המועמדים שהישגיהם במבחנים היו הגבוהים ביותר, זולת אם קבע נציב השירות, כי בנסיבות הענין ומטעמים מיוחדים שיירשמו, יוזמנו לבחינה יותר משמונה מועמדים, ובלבד שהישגיהם במבחנים של כל המוזמנים לבחינה היו הגבוהים ביותר. 34. הזמנה לבחינה בעל-פה הוראות הסעיפים 19, 20 ו-21 בדבר הזמנת מועמד למבחן יחולו גם על הזמנת מועמד לבחינה בעל-פה. 35. הודעה למועמד שאינו מוזמן לבחינה למועמד אשר ניגש למבחן ולא הוזמן לבחינה בעל-פה, כאמור בסעיפים 32 ו-33 תישלח הודעה בכתב על כך. 35א. בדיקת נתונים אישיים ומקצועיים (תיקון: תשכ"ט) נציב השירות רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת הבוחנים, לערוך או להורות לאחר לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של מועמד במכרז פלוני, לרבות קבלת חוות-דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים, המשטרה, מוסדות הבטחון וממליצים שצויינו על ידי המועמד. 36. ועדת הבוחנים (תיקון: תשל"ג, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ז, תשנ"א, תשס"ז) (א) בחינה בעל-פה, כאמור בסעיפים 10 ו-31, תיערך על ידי ועדת בוחנים אשר נציב השירות ימנה את חבריה. (ב) ועדת בוחנים תהיה של ארבעה חברים, בהרכב המפורט להלן: (1) יושב-ראש הועדה יהיה נציב השירות או נציגו; (2) שני חברים נציגים של המשרד הנוגע בדבר, אשר אחד מהם הממונה הישיר על העובד שימונה למשרה המוכרזת או מי מטעמו; (3) חבר אחד יהיה מי שאינו עובד המדינה; היו דעות חברי ועדת הבוחנים שקולות - תכריע דעתו של היושב ראש; (ב-1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), במכרזים למשרות בכירות ברמת סגן מנהל כללי בכיר או מנהל אגף בכיר ומעלה ומקביליהם, וכן אם יקבע נציב השירות לענין מסוים או דרך קבע, ועדת הבוחנים תהיה של ארבעה חברים בהרכב המפורט להלן: (1) יושב ראש הוועדה יהיה נציב השירות או נציגו; (2) שני חברים נציגים של המשרד הנוגע בדבר, אשר אחד מהם הממונה הישיר על העובד שימונה למשרה המוכרזת או מי מטעמו; (3) חבר אחד יהיה מי שאינו עובד המדינה שהוא איש אקדמיה או מקצוע בתחום הרלוונטי. היו דעות חברי ועדת הבוחנים שקולות תכריע דעתו של היושב ראש. (ג) נציב השירות או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאור הנסיבות במקרה מסויים, כי ועדת הבוחנים תהיה של חמישה חברים, בהרכב המפורט להלן: (1) יושב-ראש הועדה יהיה נציג השירות או נציגו. ההוראה הכלולה בסעיף 37 לא תחול על יושב ראש ועדה הממלא תפקיד מנהל מחלקה, יחידה או מכון; (2) חבר אחד יהיה נציג המשרד הנוגע בדבר; 3) חבר אחד יהיה עובד המדינה שאינו מועסק במשרד הנוגע בדבר; (4) שני חברים יהיו מי שאינם עובדי המדינה. (ד) ועדת בוחנים למשרה שצמודה לה דרגה של דירוג הרופאים תהיה של שלושה חברים בהרכב המפורט להלן: (1) יושב-ראש הוועדה יהיה נציג נציב השירות שימונה לכל ועדה מתוך רשימה של רופאים המוסכמת בין נציב השירות, המנהל הכללי של משרד הבריאות וארגון רופאי המדינה; (2) חבר אחד יהיה נציג המשרד הנוגע בדבר - רופא; (3) חבר אחד יהיה נציג ארגון רופאי המדינה, ההוראה הכלולה בסעיף 37 לכללים אלה לא תחול על חבר זה. (ה) ועדת בוחנים למשרות פיקוח והדרכה שצמודה להן דרגה של דירוג עובדי הוראה, פרט למשרות ניהול - במשרות בעלות אופי ניהולי ופדגוגי - ביחידות המשרד אשר יקבעו אותן המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות ונציב שירות המדינה, תהיה של שבעה חברים בהרכב המפורט להלן: (1) יושב-ראש הוועדה יהיה נציב השירות או נציגו; (2) חבר אחד יהיה יושב-ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות או נציגו; (3) חבר אחד יהיה עובד משרד החינוך והתרבות; (4) חבר אחד יהיה עובד משרד ממשלתי אחר; (5) חבר אחד יהיה עובד הוראה שימונה מתוך רשימה שהוגשה לנציב השירות על-ידי מרכז הסתדרות המורים; (6) חבר אחד יהיה עובד הוראה במגמה או בסקטור שאליהם שייכת המשרה, שימונה מתוך רשימה שהוגשה לנציב שירות המדינה - (א) במערכת החינוך היסודית ובבתי המדרש למורים וגננות - על-ידי מרכז הסתדרות המורים; (ב) במערכת שאינה נכנסת למסגרת פסקת משנה (א) - על-ידי ארגון המורים התיכוניים. (7) חבר אחד יהיה איש חינוך או מדע שאינו עובד המדינה. (ו) (בוטל). 36א. מנין חוקי בוועדות בוחנים (תיקון: תשל"ה, תשס"ט) (א) מנין חוקי בישיבת ועדת בוחנים כאמור או בסעיף 36(ד) הוא כל חבריה. (ב) הוזמנו חברי ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ג), מנין חוקי בישיבת הוועדה הוא ארבעה מחבריה, כשביניהם יושב-ראש הוועדה והנציג של המשרד הנוגע בדבר. (ג) הוזמנו חברי ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ה) או בסעיף 36(ו), מנין חוקי בישיבת הוועדה הוא חמישה מחבריה, כשביניהם יושב-ראש הוועדה ויושב-ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות או נציגו (ד) הוזמנו חברי ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ב), מניין חוקי בישיבת הוועדה הוא שלושה מחבריה, ובהם היושב ראש, חבר אחד שאינו עובד המדינה, ונציג המשרד הנוגע בדבר, ובלבד שהוא הממונה הישיר על העובד שימונה למשרה המוכרזת או מי מטעמו. 37. דרגת הבוחנים דרגתם של עובדי המדינה חברי ועדת הבוחנים לא תהיה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה למשרה הנדונה. 38. בוחנים-יועצים נציב השירות רשאי להזמין לישיבות ועדת הבוחנים כבוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם שלדעת נציב השירות מומחה בעבודה אותה יש לבצע במשרה הנדונה. 39. מקום ומועד הבחינה מקום ומועד הבחינה בעל-פה ייקבעו על-ידי נציב השירות. 39א. התייצבות לבחינה (תיקון: תשכ"א) מועמד חייב להתייצב בפני ועדת הבוחנים, אולם רשאית ועדת הבוחנים לקבוע שמועמד הנמצא מחוץ לישראל ושלא התייצב בפניה הוא כשיר למשרה, אם הובאו בפניה מסמכים לפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו של המועמד והנתונים האישיים שלו למילוי המשרה, לרבות חוות-דעת של נציגות ישראלית או בא-כוח מטעם המדינה בחוץ-לארץ ושל מעבידים קודמים של המועמד. 40. שאלה בדבר השתייכות מפלגתית לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית ויש להימנע ככל האפשר משאלות השנויות במחלוקת בין מפלגות במדינה. 41. תעודות וחוות דעת על המועמד (תיקון: תשכ"ט) נציב השירות יגיש לוועדת הבוחנים תעודות ומסמכים אשר הומצאו לו על-ידי המועמד, כאמור בסעיף 7, ושלדעתו הם נוגעים לענין, וכן ידווח נציב השירות לועדת הבוחנים על חוות-דעת וממצאי בדיקה שקיבל לפי האמור בסעיף 35א, אם, לדעתו, יש לחוות-דעת וממצאים אלה משמעות לגבי בחירת המועמד. 42. חבר ועדה קרוב של מועמד בוחן אשר מועמד הוא קרובו יודיע על כך לנציב השירות ולא ישתתף בועדת בוחנים הבוחנת את המועמד. בסעיף זה - "קרוב" - קרוב משפחה כאמור בסעיף 3 לכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים לקרבת משפחה), תש"ך-1960. 43. הערכת המועמדים על ידי הבוחנים (תיקון: תשכ"ה) לאחר בחינת כל המועמדים שהתייצבו בפניה, תשמע ועדת הבוחנים חוות דעת של בוחנים-יועצים. כל חבר בועדה יעריך את המועמדים. בשיקוליו יתחשב בוחן בתוצאות המבחנים - אם התקיימו מבחנים - בהשכלתו ובנסיונו של המועמד, בחוות דעת של בוחנים-יועצים, בתעודות וחוות דעת שהוגשו כאמור בסעיף 41 ובהתרשמותו בבחינה בעל פה, אולם בשיקוליו לא יתחשב בוחן בגיל צעיר של מועמד, אלא אם גיל צעיר נקבע במכרז כתנאי למילוי המשרה. ההערכה תתבטא על ידי מתן ציונים. 44. הערכת מועמדים על ידי הועדה ועדת הבוחנים תקבע לכל מועמד ציון בהתחשב בציונים שניתנו על ידי הבוחנים. 45. ציונים נציב השירות רשאי לקבוע את השיטה לפיה ייקבעו הציונים על ידי הבוחנים וועדת הבוחנים. כל עוד לא קבע נציב השירות שיטה כאמור, ייקבעו הציונים בשיטה שתקבע ועדת הבוחנים. 46. מסקנות הועדה ונימוקיה (תיקון: תשנ"ח) יושב ראש ועדת הבוחנים ירשום את מסקנות הועדה ונימוקים להן, ואם מצאה הועדה מועמדים כשירים למשרה, יציין את שמותיהם לפי סדר עדיפותם בהתאם למידת כשירותם; כל חברי הועדה יחתמו על המסקנות, אולם חבר הועדה המבקש להסתייג מהן רשאי להוסיף למסקנות את הסתייגותו ונימוקים לה. 47. הרשות להתייצב לפני ועדת הבוחנים בישיבת ועדת הבוחנים לא יהא נוכח שום אדם מלבד חברי הועדה, בוחן-יועץ, עובד המדינה אשר נציב השירות מינה אותו כמזכיר ועדת הבוחנים, נבחן או נבחנים ומי שנציב השירות התיר את נוכחותו. 48. סודיות דיוני ועדת הבוחנים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים ואסור להביא מהם לידיעתם של אחרים, אלא באישור נציב השירות. 48א. ביטול החלטה של ועדת הבוחנים (תיקון: תשנ"ד) נציב שירות המדינה או ממלא מקומו רשאי לבטל החלטה של ועדת בוחנים אם המועמד שנבחר אינו עונה על דרישות המשרה או תקן אותה משרה או אם נמצאו פגמים בהליכי המכרז. פרק חמישי: משרות פטורות מחובת מכרז 49. חובת בחינות ומבחנים - משרות בטחוניות (תיקון: תשכ"ח) (א) מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי פיסקה (3) להודעה בדבר פטור ממכרז, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים כאמור בסעיפים 8 עד 35 ו-36א עד 48; הוראה זו לא תחול על מועמד למשרה אשר נציב השירות אישר אותה כמשרה בטחונית שיש לפטור אותה מחובת בחינות ומבחנים לפי סעיף זה. (ב) הבחינות לפי סעיף קטן (א) ייערכו על ידי ועדת הבוחנים, אולם חבר ועדת הבוחנים שאינו עובד המדינה ימונה לאחר שמי שהוסמך על ידי המנהל הכללי של משרד הבטחון הסכים למינויו. נציב השירות רשאי למנות במקומו של חבר זה של הועדה, עובד המדינה ממערכת הבטחון. 50. חובת בחינת קונקורס (תיקון: תשכ"ג) התפנתה משרה הפטורה מחובת מכרז לפי סעיף 21 לחוק מאחר שנתקיים בה אחד התנאים שלהלן, יעמדו המועמדים למשרה בבחינה בעל פה כאמור בפרק הרביעי, ובלבד שנציב השירות אינו חייב להביא בפני ועדת הבוחנים יותר מחמישה מועמדים הנראים לו כמתאימים ביותר למילוי המשרה. ואלה הם התנאים: (1) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה שמועמד שירת בה ופרש ממנה לקיצבה; (2) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה אשר מועמד התפטר ממנה, ונציב השירות התחייב, שעה שאותו מועמד התפטר, כי יתקבל חזרה לשירות המדינה אם תימצא משרה כאמור; (3) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה שמועמד שירת בה ובוטלה. 51. חובת בחינות ומבחנים - משרות אחרות (תיקון: תשכ"א, תשכ"ג) (א) מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז שלא נזכרה בסעיפים 49 ו-50 חייב לעמוד בבחינה ובמבחנים כאמור בפרקים השני, השלישי והרביעי אם לא עמד בבחינה או במבחן בעת קבלתו לשירות או לאחר מכן. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי פסקאות (1), (2), (14) ו- (15) להודעה בדבר פטור ממכרז. 52. משרות בסולם הדרגות המינהלי (תיקון: תשכ"א, תשכ"ו, תשכ"ח, תשל"ח) (א) מועמד למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז לפי סעיף 22 לחוק, יעמוד במבחן, אם הוא מבקש להתקבל למשרה לה צמודה בתקן דרגה של סולם הדרגות האחיד, אולם רשאי נציב השירות לפטור ממבחן, כולו או מקצתו, מועמד שטרם מלאו לו שתי שנים לישיבתו בישראל או שגילו מעל ל- 50 שנה, אם שוכנע שהמועמד מתאים למשרה הנדונה. (ב) האמור בפרק השני והשלישי לגבי היקף מבחנים וסדריהם חל גם על מבחנים בהתאם לסעיף קטן (א), אולם לגבי מבחנים לסוגי משרות המצויים ביותר ממשרד אחד לא תחול חובת ההתייעצויות עם שרים האמורה בסעיף 12. (ג) מועמד למשרה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פטור ממבחן אם נתקיימו בו כל אלה: (1) המועמד שירת בעבר במדינה לאחר שעמד במבחן בהצלחה; (2) טרם חלפו חמש שנים מיום שסיים המועמד את שירותו הקודם במדינה; (3) המועמד מתקבל למשרה פנויה שהדרגה הצמודה לה היא י"ד בדירוג האחיד או דרגה מקבילה לה בדירוג הטכנאים או דרגות נמוכות מאלה; (4) המועמד מתקבל למשרה שתפקידיה מצויים בתחום הרחב של עיסוקיו בשירותו הקודם במדינה. 52א. (בוטל) (תיקון: תשכ"ח) 53. משרות שלא בסולם הדרגות המינהלי (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ח) מועמד למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז לפי סעיף 22 לחוק ואשר לה צמודה בתקן דרגה מסולם הדירוג האחיד והמועמד יועסק בעבודת כפיים, יעמוד בבחינות או במבחנים אשר ייערכו על ידי המשרד בו נמצאת המשרה האמורה ושיש בהם, לדעת המשרד, כדי להוכיח את כשירותו למילוי המשרה. 54. פטור לבעלי השכלה או הכשרה מועמד למשרה שהוא בעל תעודה המעידה, לדעת נציב השירות, על השכלה או הכשרה הנדרשות בבחינה או במבחן, יהיה פטור מבחינה או ממבחן, כאמור בסעיפים 52 ו-53. פרק ששי: הוראות שונות 54א. תחולה על עובד מדינה (תיקון: תשכ"ד) הוראות כללים אלה החלות על מועמד, יחולו גם על מועמד שהוא עובד המדינה. 54ב. משלוח בדואר (תיקון: תשכ"ד) משלוח הזמנה או הודעה לפי הסעיפים 19, 21, 34 ו-35, מותר שייעשה על ידי הדואר. 55. תחילה תחילתם של כללים אלה היא בתום 30 יום מיום פרסומם ברשומות. תוספת (סעיף 8) סגולות אופי ואישיות, לרבות כושר ניהול, ארגון והנהגה. הבנה ויכולת ניתוח של בעיות ומצבים. כושר מילולי. כושר חשבוני. כושר ניסוח. כושר זכרון. כושר ריכוז, לרבות זריזות ודייקנות. כושר טכני. מיומנות. ידיעת השפה העברית ושפות אחרות. ידע מקצועי. 1 ק"ת תשכ"א, 1588, 2741; תשכ"ב, 2184; תשכ"ג, 227; תשכ"ד, 1158; תשכ"ה, 1057; תשכ"ו, 368, 549; תשכ"ח, 1442, 1719; תשכ"ט, 1338; תשל"ג, 1247, 1791; תשל"ה, 470; תשל"ו, 2185; תשל"ז, 2487; תשל"ח, 1447, 2154; תש"ם, 782; תשמ"ז, 420; תשנ"א, 1257; תשנ"ד, 499; תשנ"ה, 1428; תשנ"ח, 1327; תשנ"ט, 925; תשס"ד, 4; תשס"ז, 164, 272; תשס"ט, 934. שירות המדינהמכרזכללים