כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ג-1993

כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ג-1993 בהתאם לתקנה 19(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973 (להלן - התקנות), מתפרסמים בזה כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, שנקבעו בנוסח זהה בידי כל אחת מהתנועות הקיבוציות החתומות עליהם. פרק א' : פרשנות 1. הגדרות (א) בכללים אלה - "עוזב" - חבר יוצא או מוצא מקיבוץ; "עזיבה" - יציאה או הוצאה מקיבוץ; "קיבוץ" - הקיבוץ שממנו יצא או הוצא העוזב; "בורר" - מי שנקבע בתקנון ליישב סכסוכים בין עוזב לקיבוץ; "גיל פרישה" - גיל 65 שנים; "ותק" - תקופת חברות רצופה של חבר בקיבוץ וכל תקופה הקודמת לחברותו בקיבוץ, שלפי כללים אלה יש לכלול אותה בחישוב הותק בקיבוץ, בכפוף להוראות סעיף 4; "ותק פנסיוני" - הותק של העוזב שנצבר מגיל 30; "סכום בסיסי" - ההוצאה החודשית לחבר, לפי החישוב בתוספת הראשונה, בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הידוע בסופה של שנת הכספים האחרונה שקדמה לעזיבה ועד המדד הידוע בעת כל תשלום על פי כללים אלה; "ילד" - ילדו של עוזב שלא מלאו לו 18 שנים או ילדו של עוזב שלא מלאו לו 19 שנים ועיקר זמנו מוקדש ללימודים במוסד חינוכי על יסודי; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או שיפרסם כל מוסד מוכר אחר, שיבוא במקומה; "קיצבה" - תשלום חודשי, בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו-9; "תלוי" - מי שאינו חבר קיבוץ וגר בקיבוץ על פי היתר שקיבל מהקיבוץ בשל קרבתו לעוזב; "תנועה" - תנועה קיבוצית כמשמעותה בתקנה 1(א) לתקנות; "תקנון" - תקנות ההתאגדות של הקיבוץ. פרק ב': דמי עזיבה 2. זכות לדמי עזיבה עוזב זכאי לקבל מהקיבוץ מענק עזיבה, תוספת בעד ילדים והשלמת תקציבים כאמור בסעיף 6 (להלן - דמי עזיבה) בהתאם לכללים אלה. 3. חישוב מענק עזיבה (א) עוזב זכאי לקבל מענק עזיבה בסכום המתקבל ממכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות הותק. (ב) עוזב שותקו שש שנים או יותר, זכאי לתוספת באחוזים מדמי העזיבה, בשל ותק, על פי האמור בתוספת השניה. (ג) עוזב שגילו מעל 30 שנים ואינו חי חיי משפחה עם בן זוג בקיבוץ או מחוצה לו, זכאי לתוספת של שליש על האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב). 4. כללים לחישוב הותק לצורך חישוב הותק לענין כללים אלה - (1) תיחשב תקופה מצטברת של ימי חופשה שהעוזב לא מימש עד שנפסקה חברותו ובלבד שתקופה כאמור לא תעלה על 60 ימים (להלן - החופשה השנתית); (2) לא תיחשב חופשה שארכה מעל לשלושה חודשים, למעט מרכיב החופשה השנתית שבה; (3) תיחשב תקופת מועמדות של העוזב בקיבוץ, שבסופה נתקבל לחברות, אך לא תקופת התארחות או נסיון שקדמה לתקופת המועמדות; (4) תיחשב התקופה של שנת שירות שלישית בקיבוץ צעיר או בתנועת נוער; (5) לא תיחשב תקופת שירותו של העוזב בשירות חובה בצבא או בשירות לאומי; (6) לא תיחשב התקופה שאחרי גיל פרישה. 5. תוספת בעד ילדים עוזב זכאי לקבל בשל כל ילד היוצא איתו מהקיבוץ, תוספת לדמי העזיבה בסכום שיחושב כך: (1) סכום השווה למחצית הסכום הבסיסי, לכל שנת ותק של ההורה הותיק מבין ההורים, אך לא יותר מהסכום הבסיסי כפול 6; (2) במקרה של פירוד בין ההורים או במקרה של עזיבת הורה יחיד, תשולם התוספת רק להורה שעמו עוזב הילד; התוספת תשולם בשל כל ילד פעם אחת בלבד. 6. השלמת תקציבים עוזב זכאי, בנוסף לכל זכויותיו על פי כללים אלה, התקנון, החלטות הקיבוץ או המקובל בקיבוץ, לקבל את יתרת התקציב העומד לזכותו בספרי הנהלת החשבונות של הקיבוץ, מחושב עד לסופו של חודש העזיבה. 7. מועד לתשלום דמי עזיבה (א) דמי העזיבה ישולמו לעוזב, בידי הקיבוץ, בסמוך לאחר יציאתו ויציאת התלויים בו מן המקרקעין שבתחום הקיבוץ. (ב) אם לא ישלם הקיבוץ את דמי העזיבה כאמור לעיל ולא יגיע להסכמה עם העוזב בדבר תנאים לתשלום דמי העזיבה, יועבר הענין לבורר אשר יקבע את תנאי התשלום. (ג) עד שינתן פסק הבורר ישולם לעוזב, עד ה10- בכל חודש קלנדרי, על חשבון דמי העזיבה, סכום שלא יפחת מהסכום הבסיסי. (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי הקיבוץ, בהחלטת אסיפה, לקבוע כי דמי העזיבה ישולמו לשיעורין בתשלומים חדשיים צמודי מדד, ובלבד שעד ה10- בכל חודש קלנדרי, ישולם על חשבון דמי העזיבה סכום אשר לא יפחת מסכום דמי העזיבה, צמוד למדד, מחולק במספר שנות הותק של העוזב וכן שהסכום כולו ישולם תוך תקופה שלא תארך מ-30 חודשים; החלטה כאמור לא תשונה אלא לאחר חלוף שנה מיום קבלתה. פרק ג': תשלומי קיצבה 8. זכות לקיצבה עוזב שגילו מעל 30 שנים זכאי לקבל מהקיבוץ, בנוסף לדמי העזיבה, קיצבה. 9. תשלום קיצבה הקיבוץ ישלם לעוזב, למן הגיעו לגיל פרישה, מדי חודש קלנדרי, עד ה10- באותו חודש, בשל החודש שחלף, קיצבה בשיעור של 2.3% ממכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות הותק הפנסיוני שלו. 10. פקיעת הזכות לקיצבה הזכות לקיצבה אינה ניתנת להעברה או לשעבוד או לערבות בכל דרך שהיא; זכות זו פוקעת עם מותו של העוזב. 11. כתב התחייבות לתשלומי קיצבה לבקשת עוזב הזכאי לקיצבה, יתן הקיבוץ התחייבות בכתב לתשלום הקיצבה בנוסח שבתוספת השלישית. 12. תשלומי גמל (א) רכש הקיבוץ, לטובת העוזב, לפני העזיבה או לאחריה, זכויות לתשלומים כלשהם מקופת גמל, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, או לתשלומים אחרים בעלי אופי דומה (להלן - תשלומי גמל), ינוכו הזכויות לתשלומי גמל מזכויות העוזב לקיצבה. (ב) לא ינוכו זכויות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן יובטח כי הזכויות לתשלומי הגמל יהיו רשומות על שם העוזב ביום הגיעו לגיל פרישה. (ג) ניכוי הזכויות כאמור בסעיף קטן (א), יעשה בהתאם לאמור בתוספת הרביעית. פרק ד': הוראות כלליות 13. עוזב מקיבוץ לקיבוץ עוזב מקיבוץ אחד לקיבוץ אחר החבר באותה תנועה, ינהגו בו הקיבוצים בהתאם להנחיותיה של אותה תנועה. 14. חישוב נפרד לבני הזוג עזב זוג חברים, יחושבו דמי העזיבה והקיצבה לכל אחד מבני הזוג בנפרד, בהתאם לזכויותיו לפי כללים אלה. 15. ניכוי וקיזוז הכנסות וחובות (א) הקיבוץ רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לעוזב על פי כללים אלה כל סכום כסף או שווה כסף שהיה על העוזב להעביר לקיבוץ. ב) היתה לעוזב, ביום העזיבה, זכות לקבל בעתיד סכומי כסף או שווי כסף, אשר נצמחה בגין עבודתו או משלח ידו של העוזב תוך צבירת הותק (להלן בסעיף זה - זכות עתידה), וזכות זו לא הומחתה לקיבוץ או לא הועברה לו באופן אחר, רשאי הקיבוץ לנכותה באחת מהדרכים כמפורט להלן - (1) לנכות מכל תשלום קיצבה אותו חלק מהזכות העתידה ששולם לעוזב בתוך חודש לפני המועד לתשלום הקיצבה; (2) לנכות את הזכות העתידה מזכויות העוזב לקיצבה, בחישוב לפי התוספת הרביעית, כאילו היתה תשלום גמל; (3) לנכות מהותק ומהותק הפנסיוני של העוזב את משך הותק בו נצברה הזכות העתידה, אלא אם כן יוכיח העוזב כי שווי זכויותיו בשל הותק המנוכה, עולה על הערך המהוון ליום העזיבה, של הזכות העתידה, ההיוון ייעשה לפי התוספת הרביעית כאילו היתה הזכות העתידה תשלום גמל. (ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על זכויות של העוזב מכוח כללים אלה, התקנון או החלטות הקיבוץ וכן על זכויותיו לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי או לקיצבת נכות כלשהי. 16. התחייבות להחזקת ילדים שנותרו בקיבוץ העוזב לא יהיה זכאי לדמי עזיבה ולקיצבה אלא אם כן יתחייב, להנחת דעתו של הקיבוץ, לשאת בהוצאות ההחזקה של ילדיו שנשארו בקיבוץ; הפר העוזב התחייבותו לשאת בהוצאות ההחזקה כאמור, יפקעו זכויותיו על פי כללים אלה. 17. החזר הוצאות חבר קיבוץ שנפסקה חברותו והמתגורר בקיבוץ בהסכמת הקיבוץ לאחר תום תקופת החופשה השנתית, בה הוא זכאי להתגורר בקיבוץ ללא תשלום, ישא בהוצאות החזקתו והחזקת התלויים בו כפי שתחושבנה על ידי הקיבוץ. 18. מקרים מיוחדים רשאי קיבוץ להוסיף על דמי העזיבה, מטעמים מיוחדים ובתנאי שקיבל לכך את אישור התנועה בה הוא חבר. 19. ישוב סכסוכים חילוקי דעות בכל הנוגע לכללים אלה יועברו להכרעת בורר. 20. תחולה הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ שנקבעו בידי כל אחת מהתנועות החתומות על כללים אלה, לגבי קיבוצים החברים בה - בטלים (להלן - הכללים המבוטלים). 21. הוראות מעבר (א) על אף האמור בסעיף 20 ימשיכו לחול ההוראות בענין מעבר מקיבוץ לקיבוץ שבכללים המבוטלים, על מי שעבר מקיבוץ לקיבוץ לפני תחילתם של כללים אלה. (ב) אין בהוראות כללים אלה כדי לפגוע בותק או בותק פנסיוני שצבר חבר עד יום תחילתם של כללים אלה. תוספת ראשונה (סעיף 1) ההוצאה החודשית לחבר תחושב לפי הנוסחה הבאה: TC TM(12 כאשר - "TC" - הסך של הוצאות המחייה של כל הקיבוצים החברים בתנועות החתומות על כללים אלה כפי שנרשמו במאזן האחרון של כל קיבוץ, בתוספת הפרשי הצמדה מהמדד הידוע בסופה של שנת הכספים שאליה מתייחס אותו מאזן ועד המדד הידוע בסופה של שנת הכספים האחרונה שקדמה לעזיבה; "TM" - מספר החברים והמועמדים בכל הקיבוצים החברים בתנועות החתומות על כללים אלה, כפי שנרשם במאזן המאושר האחרון של כל קיבוץ. תוספת שניה (סעיף 3) אחוזי התוספת לעוזב שותקו שש שנים או יותר: שנת ותק שיעור התוספת שנת ותק שיעור התוספת 6 4% 22 75% 7 8% 23 80% 8 12% 24 85% 9 16% 25 90% 10 20% 26 96% 11 24% 27 102% 12 28% 28 108% 13 32% 29 114% 14 36% 30 120% 15 40% 31 126% 16 45% 32 132% 17 50% 33 138% 18 55% 34 144% 19 60% 35 150% 20 65% מעל 35 150% 21 70% תוספת שלישית (סעיף 11) התחייבות לתשלום קיצבה לחבר יוצא או מוצא מקיבוץ הרינו מתחייבים בזאת לשלם לעוזב נושא ת"ז קיצבה חודשית בהתאם לאמור בכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ג-1993. הותק הפנסיוני של העוזב הוא סכום הקצבה, נכון ליום העזיבה, הוא שקלים חדשים. הקיצבה תשולם לעוזב החל מ חתימת העוזב לאישור הפרטים חתימה וחותמת הקיבוץ תאריך תוספת רביעית (סעיפים 12 ו-15) מכל תשלום קיצבה ינוכה חלק שיחושב באחוזים לפי הנוסחה הבאה: TG x100 TK כאשר - "TG" - הסך של כל תשלומי הגמל המהוונים ליום העזיבה; "TK" - הסך של כל תשלומי הקיצבה להם היה זכאי העוזב אילולא האמור בסעיפים 12 ו-15, המהוונים ליום העזיבה; אם TK שווה לTG- או קטן מTG- לא תשולם לעוזב קיצבה; ההיוון של תשלומי הקיצבה יעשה לפי הנוסחה הבאה: כאשר - "K" - סכום הקיצבה לה זכאי העוזב, הידוע ביום העזיבה; "Kz" - הקיצבה האחרונה העתידה להשתלם לעוזב, בהתאם לתוחלת חייו ביום העזיבה, לפי לוחות התמותה אשר על פיהם מכינים דו"חות אקטואריים בקרנות הפנסיה, לפי הנחיות משרד האוצר; "K1 " - הקיצבה הראשונה העתידה להשתלם לעוזב לאחר העזיבה; "PV" - המקדם להיוון הקיצבה אשר יחושב לפי הנוסחה הבאה: PV = 1 (1+i)n כאשר - "i" - ריבית חודשית בשיעור זהה לשיעור התשואה הריאלית, לאחר המס, להשקעותיה של קרן הפנסיה הגדולה בישראל, הידוע ביום העזיבה; כאשר אם התשואה מחושבת לשנה תחושב הריבית החודשית כשורש ה12- של שיעור התשואה; "n" - מספר החודשים מיום העזיבה ועד ליום המיועד לתשלום הקיצבה. ההיוון של תשלומי הגמל יעשה בדרך ההיוון של תשלומי הקיצבה, בשינויים המתחייבים מתנאי הזכאות של העוזב לתשלומי הגמל ובלבד שתשלום גמל שהופחת או נשלל עקב מעשה או מחדל של העוזב, לרבות פרעון מוקדם או היוון בהתאם לכללים של קופת הגמל או הקרן העתידות לשלם את תשלום הגמל, רואים אותו כאילו ניתן או שעתיד להינתן בשלמותו. הקיבוץ הדתי התנועה הקיבוצית המאוחדת אגודה שיתופית מרכזית בע"מ אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 1 י"פ תשנ"ג, 1950.קיבוץכללים