צו אגרות (תשלום בבולים) (מס' 2), תש"י-1949

צו אגרות (תשלום בבולים) (מס' 2), תש"י-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת מס הבולים אני מצווה בזה לאמור: 1. תשלום אגרות בבולים האגרה המשתלמת לפי סעיף 6 לתקנות מרשם תושבים (משרדי רישום), תש"ט-1949, מותר לשלמה בבולי-הכנסה דבקים במקום מזומנים. הבולים יודבקו על גבי הבקשה למתן השירות, שבעדו משתלמת האגרה. 1 ק"ת תש"י, 189. צו (חקיקה)אגרהמיסיםצוויםבולים