צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תשל"ה-1975

צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ובאישור הממשלה, אני מצוה לאמור: 1. תחולת הוראות החוק על מוסד כספי הוראות החוק יחולו על מוסד כספי שעסקיו או חלק מעסקיו קבלת כספים בפקדון - למעט מוסד כספי שכל הפקדונות אצלו הופקדו על ידי הממשלה - כאילו היה מוסד בנקאי. 2. ביטול צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תש"ל-1970 - בטל. 3. תחילה תחילתן של הוראות אלה היא ביום ט' באב תשל"ה (17 ביולי 1975). 1 ק"ת תשל"ה, 2292.צו (חקיקה)צוויםבנקבנק ישראל